О Б Я В Л Е Н И Е Н А ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

10 Февруари 2020 Прочетена 128

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
Н А
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ,  УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО


На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, във вр. с чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до 10.03.2020 г. могат да изразяват становища и да дават своите предложения по изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване,  управление и разпореждане с общинско имущество (наричана по-долу за краткост Наредбата).
На основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА настоящото уведомление да се оповести на интернет страницата на Община Ботевград.
Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на Наредбата чрез публикуваните по-долу приложения.

Настоящата обява е публикувана на 10.02.2020 г. (понеделник).

МОТИВИ:
1. Причини, които налагат приемането.
Към настоящия момент е в сила Наредба за реда за придобиване,  управление и разпореждане с общинско имущество приета с Решение № 71/28.03.2019 г. на Общински съвет – Ботевград (наричан за краткост по-долу ОбС).
1.1.    Необходимо е текстове от Наредбата да бъдат хармонизирани с нормативните актове от по-висока степен:
-    С приемането на Закон за изменение на Закона за държавния бюджет на РБ за 2019 г. (ДВ, бр. 60 от 30.07.2019 г., в сила от 30.07.2019 г.) са извършени промени в ЗОС, отнасящи се до условията за предоставяне на имоти – общинска собственост за ползване от политически партии. На кметовете на общини е предоставено право да сключват договори за безвъзмездно предоставяне ползване на имоти – общинска собственост на общинските ръководства на политически партии, без провеждане на търг или конкурс, а не както до извършването на цитираната по-горе промяна в ЗОС – срещу определена наемна цена. Въведени са и условия за сключване на договорите, а именно – съответната политическа партия следва да отговаря на изискванията по Закона за политическите партии.
В тази връзка е необходимо предприемане на действия по актуализация на Наредбата при спазване на разпоредбите от по-висш порядък, а именно чл. 14, ал. 4 от ЗОС.
-    Институтите на право на преминаване и право на прокарване през чужди поземлени имоти са регламентирани в чл. 192 и чл. 193 от Закона за устройство на територията. В действащата редакция на Наредбата същите са регламентирани в чл. 61 и чл. 62, като е необходимо съобразяване на текстовете с тези на ЗУТ.
1.2. Необходимо е извършването на промени с цел оптимизация на работните процеси:
    - В чл. 71 от Наредбата се налага изменение, отнасящо се до реда за бракуване на движими вещи – общинска собственост. В сега действащия текст има непълнота и неяснота, поради което предлагам текстът да се прецизира.
    - В чл. 92 от Наредбата се налага изменение, отнасящо се до реда за провеждане на публично оповестени конкурси. Предлаганото изменение ще спести време при подготовка на публично оповестените конкурси, а същевременно Общински съвет – Ботевград ще има възможност да утвърди условията на едно свое заседание, след внесено предложение от Кмета на общината.
При изработването на проекта на Наредба за реда за придобиване,  управление и разпореждане с общинско имущество са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.
2. Цели, които се поставят. 
Привеждане на Наредбата в съответствие с нормативни актове от по-висш порядък и прецизиране и актуализиране на текстове с цел оптимизация на работните процеси.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на проекта на Наредбата.
Не са необходими допълнителни финансови средства с оглед прилагането на  предлагания проект на Наредба.
4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.
4.1. Съответствие на Наредбата с нормативни актове от по-висш порядък, както и гъвкавост и ефективност при работа с нея.
4.2. Резултатите, които се очакват от прилагането на Наредбата се свеждат до постигане на целите, заложени в програмата за управление на Община Ботевград.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Предлаганият проект на Наредба изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване,  управление и разпореждане с общинско имущество е изготвен в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с актовете на европейското законодателство в това число - в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване,  управление и разпореждане с общинско имущество

I. В разпоредбите на Глава Трета „УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“ , Разрел II „УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“ се правят следните изменения и допълнения:

1.    В чл. 21:
а) в ал. 1 думите „Отдаването под наем или за“ се заличават.

б) ал. 5 се отменя.

в) в ал. 7 думата „преотдават“ се заменя с „отдават“.

г) ал. 8 се отменя.

II. В разпоредбите на Глава Четвърта „РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“ , Разрел II „РАЗПОРЕЖДАНЕ С НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“ се правят следните изменения и допълнения:

1.    В чл. 61:
а) ал. 2 се отменя.

б) ал. 3 се отменя.

2.    В чл. 62:
а) ал. 2 се отменя.

б) ал. 3 се отменя.

III. В разпоредбите на Глава Четвърта „РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“ , Разрел III „РАЗПОРЕЖДАНЕ С ДВИЖИМИ ВЕЩИ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“ се правят следните изменения и допълнения:

1.    Чл. 71 се отменя, като на негово място се създава нов чл. 71 със следното съдържание:
„Чл. 71. Бракуването на движими вещи се извършва  със заповед на Кмета на общината въз основа на протокол, изготвен от назначена от него комисия, в която задължително влизат най-малко: служител/и от дирекция „Счетоводна дейност и бюджет“, отдел „Икономически дейности и общинска собственост“ и „изпълнител-домакин“.“

IV. В разпоредбите на Глава Шеста „ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО“ , Разрел III „УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС“ се правят следните изменения и допълнения:

1.    В чл. 92:
а) ал. 2 се отменя.

б) в ал. 5 думата „ново“ се заличава.

Списък от файлове
Доклад
Справка за постъпили предложения

Назад

Последни обяви

Prev Next