О Б Я В Л Е Н И Е Н А ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

11 Март 2024г. Прочетена 109На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, във вр. с чл. 28 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до 11.04.2024 г. (четвъртък) могат да изразяват становища и да дават своите предложения по изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване,  управление и разпореждане с общинско имущество (наричана по-долу за краткост Наредбата).
На основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА настоящото уведомление да се оповести на интернет страницата на Община Ботевград -  https://botevgrad.bg
Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на Наредбата чрез публикуваните по-долу приложения.

Настоящата обява е публикувана на 11.03.2024 г. (понеделник).

МОТИВИ:
1. Причини, които налагат приемането.
1.1. Съгласно чл. 24 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общинският съвет приема тарифа:
- с която определя наемната цена за един квадратен метър от помещенията, отдавани на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза;
- с която определя минимална цена за един квадратен метър полезна площ, при провеждане на публичен търг или публично обявен конкурс за отдаване под наем на имоти предназначени за административни, производствени и за стопански нужди и медицински заведения, регламентирани в Закона за лечебните заведения;
- с която определя минималната цена за отдаване под наем на части от тротоари, площади, алеи в паркове, автобусни  спирки и други обществени пространства в това число части от сгради и съоръжения  при провеждане на  публичен търг или публично обявен конкурс за поставяне рекламно информационни елементи.  
         
Размерите на минималните цени за един квадратен метър полезна площ по действащата Тарифа (Приложение 2 към чл. 24 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество) са приети с Решение №53/24.02.2005 г. и не са променяни до настоящия момент.

По данни от Националния статистически институт индексът на потребителските цени за м. януари 2024 г., спрямо месец февруари 2005 г. е 215.3%, т. е. инфлацията е 115.3%. Тенденцията в страната е за устойчив ръст на инфлацията.

Предлагам да се актуализират размерите на месечните наемни цени в Тарифата с % на инфлацията за горепосочения период.

1.2. При изработването на настоящия проект са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.
2. Цели, които се поставят.  
2.1. Ще се постигне по-голяма справедливост при отдаване на площи - общинска собственост, като се вземат предвид пазарните цени към настоящия момент.
2.2. Ще постъпят повече приходи в общинския бюджет, като се вземат предвид инфлационните процеси през последните 19 години.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на проекта на Наредбата.
Не са необходими допълнителни финансови средства с оглед прилагането на  предлагания проект на Наредба.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.
4.1. Създаване на условия за по-гъвкава ценова политика при съблюдаване на пазарните принципи при отдаване на площи – общинска собственост в община Ботевград.
4.2. Постъпване на повече приходи в общинския бюджет.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.    
Предлаганият проект на Наредба изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е изготвен в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с актовете на европейското законодателство в това число - в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване,  управление и разпореждане с общинско имущество се публикува като прикачен файл към настоящото обявление.


ИВАН ГАВАЛЮГОВ   (п)*
Кмет на община Ботевград

* (п) Заличена информация на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на СЕС.

Списък от файлове
Доклад
Обявление

Назад

Последни обяви

Prev Next