О Б Я В Л Е Н И Е Н А ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО И ОКОЛНАТА СРЕДА В ОБЩИНА БОТЕВГРАД

10 Март 2020 Прочетена 102


На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, във вр. с чл. 28 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до 10.04.2020 г. могат да изразяват становища и да дават своите предложения по изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, общественото имущество и околната среда в община Ботевград (наричана по-долу за краткост Наредбата).
На основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА настоящото уведомление да се оповести на интернет страницата на Община Ботевград.
Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на Наредбата чрез публикуваните по-долу приложения.

Настоящата обява е публикувана на 10.03.2020 г. (вторник).

    МОТИВИ:

1.    Причини, които налагат приемането.
При изработването на проекта на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, общественото имущество и околната среда в община Ботевград са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

1.1.    Необходимо е хармонизиране на Наредбата №1 с останалите нормативни и административни актове, както следва:
    а) Чл. 53 и чл. 54 от Наредбата регламентират обществените отношения свързани със свободното пускане на животни в общински паркове, зелени площи и урбанизирани територии и гробищни паркове, тяхното задържане, престой и продажба в случай, че не бъдат потърсени. В сегашната редакция чл. 54, ал. 4 от Наредба №1 препраща към Наредбата за реда за управление и разпореждане с общинско имущество и по-конкретно към Глава Шеста „Провеждане на търгове и конкурси за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество“. При внимателен прочит на приложимите разпоредби в двете наредби обаче се откриват множество противоречия. Освен това текстовете са твърде лаконични и при прилагането им възникват неясноти. Поради тези причини се налага изменение и допълнение на чл. 53 и чл. 54 от Наредбата.

    б) С Решение № 36/27.02.2020 г. на Общински съвет – Ботевград Дирекция „Сигурност и обществен ред“ е преобразувана в Отдел „Контрол по сигурността и обществения ред“. В Наредба № 1 (чл. 6, чл. 14, ал. 9, чл. 16, ал. 3, чл. 17, ал. 2, т. 5, чл. 24, ал. 10 и чл. 26, ал. 6, т. 14) следва да се направят изменения, тъй като навсякъде е изписано  Дирекция „Сигурност и обществен ред“, която към настоящия момент е с променено наименование и друга структурна форма.

1.2.    С оглед настъпването на множество обществено-икономически и социални промени е налице необходимостта от конкретна промяна на административнонаказателните разпоредби, както следва:   
    а) Към настоящия момент в чл. 63, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата е предвидено, че при нарушение (първо, второ и трето) се налагат глоби за физически лица и имуществени санкции за ЕТ и юридически лица. Предвидените размери обаче са твърде ниски, а обществената опасност на нарушенията в Наредбата е различна, поради което наказанията не са ефективни, съразмерни и възпиращи.

    б) Към настоящия момент в чл. 64 от Наредбата е предвидено, че при заплащане на глобата, наложена с наказателно постановление в срока на обжалването му, се дължи 60 на сто от нейния размер. За да бъдат наказанията ефективни, съразмерни и възпиращи, считам че следва при заплащане на глобата, наложена с наказателно постановление в срока на обжалването му, да се дължи 70 на сто от нейния размер. Такава например е отстъпката, която се прави при плащане на глоба с електронен фиш, в срока на обжалването му по чл. 189, ал. 9 от ЗДвП.

1.3.    В действащата Наредба е необходимо извършването на промени с цел прецизиране на текстове и въвеждане на легални дефиниции в „Допълнителна разпоредба“, на следните понятия:
    - „Спиртни напитки“.
    - „Повторно”.
    - „Трето нарушение“.
    - „Маловажно“.
    - „Системно“.
   
2. Цели, които се поставят.
Привеждане на Наредбата в съответствие с останалите нормативни и административни актове и обществено-икономическите промени в страната.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на проекта на Наредбата.
Не са необходими допълнителни финансови средства с оглед прилагането на  предлагания проект на Наредба.
4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.
4.1. Резултатите, които се очакват от прилагането на Наредбата се свеждат до постигане на целите, заложени в програмата за управление на Община Ботевград.

4.2. Съответствие на Наредбата с другите нормативни актове, както и гъвкавост и ефективност при работа с нея.

4.3. По-ясни и по-лесно приложими текстове на разпоредбите на Наредбата.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганият Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, общественото имущество и околната среда в община Ботевград е изготвен в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с актовете на европейското законодателство в това число - в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

Предлаганият Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, общественото имущество и околната среда в община Ботевград е публикуван по-долу като прикачен файл с оглед големия му обем.

Списък от файлове
Доклад
Проект на наредба

Назад

Последни обяви

Prev Next