О Б Я В Л Е Н И Е Н А ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД

22 Юни 2020 Прочетена 69


На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, във вр. с чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до 22.07.2020 г. (сряда) могат да изразяват становища и да дават своите предложения по изготвения Проект на Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Ботевград (наричана по-долу за краткост „Наредба/та“).
На основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА настоящото уведомление да се оповести на интернет страницата на Община Ботевград.
Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на Наредбата чрез публикуваните по-долу приложения.

Настоящата обява е публикувана на 22.06.2020 г. (понеделник).

МОТИВИ:
1. Причини, които налагат приемането.
С Решение №751/31.05.2019 г. по адм. дело №305/2019 г. на Административен съд – София област е отменена Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Ботевград, която е приета с Решение №118/28.04.2005 г. на ОбС – Ботевград (наричан по-долу за краткост ОбС) и изм. с Решения №45/28.02.2008 г. и №199/26.05.2008 г. на ОбС. С оглед това обстоятелство е необходимо да се приеме нова Наредба, която да урежда реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Ботевград и да е съобразена с приложимото законодателство, както и развиващите се обществени отношения в тази сфера.

2. Цели, които се поставят.
С настоящия проект на Наредба се цели обществените отношения в сферата на търговската дейност на територията на община Ботевград да бъдат регламентирани и регулирани по начин, съответстващ на нормативните актове от по-висока степен, съобразен с обществените потребности към настоящия момент и осигуряващ защита на потребителите и условия за лоялна конкуренция.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на проекта на Наредбата.
Не са необходими допълнителни финансови средства с оглед прилагането на  предлагания проект на Наредба.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

Наредбата ще осигури защита на потребителите и ще създаде условия за лоялна конкуренция, при максимално опростени и бързи процедури в интерес на всички субекти на търговската дейност на територията на община Ботевград.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Предлаганият проект на Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Ботевград е изготвен в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с актовете на европейското законодателство в това число - в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

Проектът за Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Ботевград е качен като приложение в настоящото обявление (с оглед големия обем на информацията).

Списък от файлове
Доклад
Проект на наредба

Назад

Последни обяви

Prev Next