О Б Я В Л Е Н И Е Н А ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ И ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

16 Август 2019 Прочетена 147

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
Н А
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ И ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, във вр. с чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до 16.09.2019 г. могат да изразяват становища и да дават своите предложения по изготвения Проект на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища (наричана по-долу за краткост Наредбата).
На основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА настоящото уведомление да се оповести на интернет страницата на Община Ботевград.
Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на Наредбата чрез публикуваните по-долу приложения.

Настоящата обява е публикувана на 16.08.2019 г. (петък).

МОТИВИ:
1. Причини, които налагат приемането.
1.1. С Решение №680/16.05.2019 г. по адм. дело №127/2019 г. на Административен съд – София област се отменя (по протест на Софийска окръжна прокуратура) до сега действащата Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища приета с Решение №42/28.02.2008 г. на Общински съвет-Ботевград. Мотив за отмяната е неизпълнение на изискването по чл. 26, ал. 2 от ЗНА (в приложимата редакция – обн., ДВ, бр. 46 от 2007 г.) по препр. от чл. 80 от АПК, а именно преди приемането на нормативен акт, проектът за него, заедно с мотивите, съответно докладът, се публикува на интернет-страницата на съответната институция, като на заинтересуваните лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. По отношение на Решение №42 по протокол №3 от заседание на Общински съвет-Ботевград, проведено на 28.02.2008 г., с което първоначално е приета Наредбата, липсват мотиви на вносителя, които да отговарят на изискванията по чл. 28, ал. 2, т. 1-5, а проектът за нормативния акт, не е публикуван на сайта на Община Ботевград. С това са нарушени изискванията по чл. 26, ал. 2 и чл. 28, ал. 2 от ЗНА (приложими редакции – обн., ДВ, бр. 46 от 2007 г.). С оглед гореизложеното следва да се приеме нова Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища, която да е съобразена със законовите изисквания и обществените отношения към настоящия момент.
1.2. С Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища се определят (на осн. чл. 45а във вр. с чл. 43 и чл. 45 от ЗОС):
- условията и редът за установяване на жилищни нужди;
- настаняването под наем в жилища от общинския жилищен фонд;
- настаняването във ведомствените жилища на Община Ботевград;
- организацията и контролът на дейностите посочени по-горе.
1.3. При изработването на проекта на Наредба са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

2. Цели, които се поставят.
Наредбата цели създаване на условия и ред за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем в жилища от общинския жилищен фонд, както и във ведомствени жилища на Община Ботевград и съответната организация и контрол на тези дейности.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на проекта на Наредбата.
Не са необходими допълнителни финансови средства с оглед прилагането на  предлагания проект на Наредба.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.
С Наредбата детайлно ще се регламентират обществените отношения, отнасящи се до реда и условията за управлението и разпореждането с общинския жилищен фонд на Община Ботевград.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Предлаганият проект на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища е изготвен в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с актовете на европейското законодателство в това число - в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

Предлаганият Проект на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища е публикуван по-долу като прикачен файл.

Списък от файлове
Доклад
Проект на Наредба
Справка за постъпили предложения

Назад

Последни обяви

Prev Next