О Б Я В Л Е Н И Е Н А ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ И ОБРЕДНИТЕ ЗАЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД

25 Март 2020 Прочетена 78


На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, във вр. с чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до 24.04.2020 г. (петък) могат да изразяват становища и да дават своите предложения по изготвения Проект на Наредба за устройство и управление на гробищните паркове и обредните зали на територията на община Ботевград (наричана по-долу за краткост „Наредба/та“).
На основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА настоящото уведомление да се оповести на интернет страницата на Община Ботевград.
Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на Наредбата чрез публикуваните по-долу приложения.

Настоящата обява е публикувана на 25.03.2020 г. (сряда).

МОТИВИ:
1. Причини, които налагат приемането.
Към настоящия момент е в сила Наредбата за устройство и управление на гробищните паркове и обредните зали на територията на община Ботевград (наричана за краткост по-долу „Наредба/та“) приета с Решение №3/26.01.2006 г. на Общински съвет – Ботевград. С нея се регламентират и регулират обществените отношения свързани с управлението, стопанисването и вътрешния ред в гробищните паркове и обредни зали, реда и условията за погребения, ползването и благоустрояването на гробищните и урнови места и свързаните с тази цел услуги в гробищните паркове на гр. Ботевград и населените места в общината. Тази Наредба не съответства на приложимото законодателство и в частност Закона за вероизповеданията, Закона за здравето и Наредба №2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищните паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници издадена от Министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 36 от 10.05.2011 г., в сила от 10.05.2011 г., изм. и доп., бр. 97 от 10.12.2019 г., както и обществените отношения в тази сфера и поради тази причина следва да се отмени, респ. да се приеме нова такава.

При изработването на проекта на Наредба са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

2. Цели, които се поставят.
С настоящия проект на Наредба се цели обществените отношения в тази сфера да бъдат регламентирани и регулирани по начин съответстващ на нормативните актове от по-висока степен, както и съобразен с обществените потребности към настоящия момент.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на проекта на Наредбата.
Не са необходими допълнителни финансови средства с оглед прилагането на  предлагания проект на Наредба.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

С Наредбата детайлно ще се регламентират и регулират обществените отношения свързани с управлението, стопанисването и вътрешния ред в гробищните паркове и обредни зали, реда и условията за погребения, ползването и благоустрояването на гробищните и урнови места и свързаните с тази цел услуги в гробищните паркове на гр. Ботевград и населените места в общината, по начин съответстващ на нормативните актове от по-висока степен, както и съобразен с обществените потребности към настоящия момент.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Предлаганият проект на Наредба за устройство и управление на гробищните паркове и обредните зали на територията на община Ботевград е изготвен в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с актовете на европейското законодателство в това число - в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

Проектът за изменение и допълнение на Наредба за устройство и управление на гробищните паркове и обредните зали на територията на община Ботевград е качен като приложение  в настоящото обявление (с оглед големия обем).

Списък от файлове
Доклад
Проект на наредба

Назад

Последни обяви

Prev Next