Обявление на проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ботевград

19 Юни 2023г. Прочетена 119

О Б Я В Л Е Н И Е
НА
ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА OБЩИНА БОТЕВГРАД

На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс (АПК) и чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до 19.07.2023 г. (сряда) могат да изразяват становища и да дават своите предложения по изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на oбщина Ботевград (наричана по-долу за краткост „Наредбата“).

На основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА настоящото уведомление да се оповести на интернет страницата на Община Ботевград -  https://botevgrad.bg

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на наредбата чрез публикуваните по-долу приложения.

Настоящата обява е публикувана на 19.06.2022 г. (понеделник).

МОТИВИ:

1. Причини, които налагат приемането.
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ботевград е приета с Решение №23/27.03.2003 г. на Общински съвет - Ботевград, съгласно чл. 9 от Закона за местните данъци и такси. Основните причини, които налагат приемането на изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ботевград са следните:

1.1. В общинска администрация – Ботевград постъпи докладна записка с вх. № 6700-101/19.04.2023 г. от Милена Маринова-Николова – Директор на ДГ „Кокиче“ - Ботевград, с която предлага да се създадат нормативни условия за провеждане на допълнителни педагогически услуги в индивидуална форма.

Към настоящия момент провеждане на допълнителните педагогически услуги в детските градини на територията на община Ботевград (чл. 22а от Наредбата) се организира единствено в групови форми на работа като баскетбол, футбол, таекуондо, английски език, народни и спортни танци и други. В тази връзка Директор на ДГ „Кокиче“ – Ботевград предлага да се регламентира индивидуална форма на работа и съответното заплащане, с оглед потребностите на децата от индивидуални занимания с логопед, психолог, кинезитерапевт, учител по пиано и други, съобразно нуждите, както и от невъзможността да бъдат назначени толкова щатни специалисти в детските градини.

Тези дейности могат да бъдат предоставяни като допълнителна педагогическа услуга, която се заплаща от родителите, по тяхно желание, заявено писмено и по преценка на директора и педагогическите специалисти за необходимостта от такива.

Предложението на Директора на ДГ „Кокиче“ – Ботевград е цената на едно индивидуално занимание да бъде 7-10 лв., като се вземе предвид, че индивидуалните занимания трябва да се провеждат поне два пъти седмично в зависимост от потребностите на децата и предварително информиране на родителите.

Предложението е целесъобразно и обосновано и считам че трябва да се приеме.

1.2. В действащата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ботевград следва да се извършат промени с цел съобразяване текстовете й с необходимостта и приложимостта на съответните услуги и такси. Необходимо е да се актуализират някои такси и цени на услуги, с оглед обезпечаване разходите съобразно себестойността им.
Административните услуги са най-често използваните от гражданите услуги. В тази връзка трябва да се създадат и условия за гъвкавото им използване (цена, ясен срок, възможност за експресно предоставяне), а така също и да бъде разширен техния обхват съобразно необходимостта на заявителите.
Предложението е чл. 40 от Наредбата да бъде изменен, както следва:
„Чл.40 За извършени административни услуги се заплащат следните такси:
(1)За издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението:
1.Издаване на удостоверение за семейно положение
-експресна услуга – в рамките на работния ден – 10.00 лв.
-обикновена услуга – до 3 работни дни – 5.00 лв.
2.Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
-експресна услуга – в рамките на работния ден – 10.00 лв.
-обикновена услуга – до 3 работни дни – 5.00 лв.
3.Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
-експресна услуга – в рамките на работния ден – 10.00 лв.
-обикновена услуга – до 3 работни дни – 5.00 лв.
4.Издаване на удостоверение за родените от майката деца
-експресна услуга – в рамките на работния ден – 10.00 лв.
-обикновена услуга – до 3 работни дни – 5.00 лв.
5.Издаване на удостоверение за правно ограничение
-експресна услуга – в рамките на работния ден – 10.00 лв.
-обикновена услуга – до 3 работни дни – 5.00 лв.
6.Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
-експресна услуга – в рамките на работния ден – 10.00 лв.
-обикновена услуга – до 3 работни дни – 5.00 лв.
7.Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението
-експресна услуга – в рамките на работния ден – 10.00 лв.
-обикновена услуга – до 3 работни дни – 5.00 лв.
8.Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
-експресна услуга – в рамките на работния ден – 10.00 лв.
-обикновена услуга – до 3 работни дни – 5.00 лв.
9.Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
-експресна услуга – в рамките на работния ден – 10.00 лв.
-обикновена услуга – до 3 работни дни – 5.00 лв.
10.Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес 
-срок за изпълнение – веднага - 5.00 лв.
11.Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес
-срок за изпълнение – веднага - 5.00 лв.
12.Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
-срок за изпълнение - веднага – 5.00 лв.
13.Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
-срок за изпълнение - веднага – 5.00 лв.
14.Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес
-срок за изпълнение - веднага – 5.00 лв.
15.Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес
-срок за изпълнение - веднага – 5.00 лв.
16.Издаване на удостоверение за наследници
-експресна услуга – в рамките на работния ден – 10.00 лв.
-обикновена услуга – до 3 работни дни – 5.00 лв.

(2)За издаване на удостоверения въз основа на регистрите по гражданско състояние:
1.Издаване на удостоверение за раждане – оригинал – без такса.
2.Издаване на удостоверение за раждане – дубликат.
-експресна услуга – в рамките на работния ден – 10.00 лв.
-обикновена услуга – до 3 работни дни – 5.00 лв.
3.Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал – без такса.
4.Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат.
-експресна услуга – в рамките на работния ден – 10.00 лв.
-обикновена услуга – до 3 работни дни – 5.00 лв.
5.Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път -  без такса.
6.Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път.
-експресна услуга – в рамките на работния ден – 10.00 лв.
-обикновена услуга – до 3 работни дни – 5.00 лв.
7.Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние - 10.00 лв.
8.Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)
-експресна услуга – в рамките на работния ден – 10.00 лв.
-обикновена услуга – до 3 работни дни – 5.00 лв.
9.Промяна в актове за гражданско състояние - без такса.

(3)Други административни услуги:
1.Издаване на удостоверение за верен ЕГН – без такса.
2.Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението.
-експресна услуга – в рамките на работния ден – 10.00 лв.
-обикновена услуга – до 3 работни дни – 5.00 лв.
3.Възстановяване или промяна на име - без такса.
4.Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978г.
-експресна услуга – в рамките на работния ден – 10.00 лв.
-обикновена услуга – до 3 работни дни – 5.00 лв.
5.Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи - без такса.
6.Припознаване на дете по реда на чл. 11, ал. 2 от Наредба №РД-02-20- 9/21.05.2012г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация чрез заявление пред длъжностно лице по гражданско състояние
-срок за изпълнение - веднага – 5.00 лв.
7.Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина – без такса.
8.Комплектуване  и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство - без такса.
9.Издаване на удостоверение по чл. 3, ал. 2 от Наредба №РД-02-20-6/24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението.
-експресна услуга – в рамките на работния ден – 10.00 лв.
-обикновена услуга – до 3 работни дни – 5.00 лв.
10.Издаване на удостоверение за административен адрес
-експресна услуга – в рамките на работния ден – 10.00 лв.
-обикновена услуга – до 3 работни дни – 5.00 лв.
11.Издаване на удостоверение за идентичност на административен адрес
-експресна услуга – в рамките на работния ден – 10.00 лв.
-обикновена услуга – до 3 работни дни – 5.00 лв.
12.Издаване на удостоверение за настойничество и попечителство - без такса.
13.Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина.
- срок за изпълнение - веднага – 15.00 лв.
14. Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган – без такса.“.

1.3. В общинска администрация – Ботевград постъпи докладна записка с вх. № 5300-604/23.06.2023 г. от Деян Николов – Директор на ОП „Балкан“, с която предлага да се създадат нормативни условия за предоставяне на още услуги и увеличение на съществуващи такива, поради повишение на необходимите средства за издръжка на спортната база.

1.3.1. Първото предложение е да се въведе отделен абонамент при използване на сауната в учебен тренировъчен център „Васил Левски“ (чл.55, т. 1.1 и 1.2. от Наредбата), съответно за 10, 25, 50 и 100 посещения за деца и ученици и за възрастни, като при формиране на цените Директорът на ОП „Балкан“ е изходил от цена за едно посещение и същото е както следва:

Деца и ученици в лв. Възрастни в лв.
Карта за 10 посещения 40.00 60.00
Карта за 25 посещения 100.00 140.00
Карта за 50 посещения 150.00 200.00
Карта за 100 посещения 250.00 300.00

Считам предложението за целесъобразно и обосновано.

1.3.2. Второ предложение е да се увеличат таксите за вход на открит плувен басейн към спортно-тренировъчен комплекс „Ботевград“ (чл. 55а, т. 4 от Наредбата), както следва
- „за учащи до 19 годишна възраст от 3.00 лв. да се промени на 5.00 лв., като за събота и неделя таксата от 5.00 лв. на 7.00 лв.“
- „за всички останали лица от 5.00 лв. на 7.00 лв., като за събота и неделя таксата се промени от 7.00 лв. на 10.00 лв.“.

Като мотиви за това предложение Директорът на ОП „Балкан“ е посочил:
- инфлацията за периода юни 2016 г. – май 2023 г. е 43,8%;
- минималната работна заплата за 2016 г. е била 420 лв. съгласно ПМС 375/28.12.2015 г., а за 2023 г. е 780 лв. съгласно ПМС №497/29.12.2022 г.;
- цената на водата, която е основен ресурс за горепосочения период се е повишила дори с по-голям процент от инфлацията;
- цената на електрическия ток и други необходими консумативи също са се повишили със сходни на посочените по-горе проценти.

Предложението е целесъобразно и обосновано и считам че трябва да се приеме.

1.3.3. Третото предложение е да се създаде нова услуга в чл. 55а, т. 5 от Наредбата. Услугата, респ. цената е като следва:
- „Ползване на помещения в Арена Ботевград – 10 лв. на час за тренировъчен процес и 50 лв. на час за други мероприятия“ (нова т. 6 от таблицата).
 
Към настоящия момент не се предлага такава услуга, а има интерес за ползване на помещения в Арена Ботевград, поради което следва да се създадат подходящи условия и ред.

1.3.4. Последното предложение е да се създаде нова услуга за възмездно ползването на Градски стадион „Христо Ботев“. Стадионът се ползва безвъзмездно от футболните клубове на територията на община Ботевград и от БФС съгласно Споразумение за съвместна дейност между Общината и БФС от 14.01.2022 г.  В тази връзка Директорът на ОП „Балкан“ предлага да се създадат ред и условия за възмездно ползване от лица извън кръга на ползващите безвъзмездно спортната база съгласно посоченото по-горе споразумение.
 
Предложението е да се създаде нова т. 6 в чл. 55а от Наредбата, както следва:
- Такса за ползване на терен на Градски стадион „Христо Ботев“:
- за 90 мин. (провеждане на стандартен футболен мач) – 500 лв.
- за тренировка до 90 мин. – 250 лв.

Предложението е целесъобразно и обосновано и считам че трябва да се приеме.
 
2. Цели, които се поставят.
2.1. Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество.

2.2. Определяне цени на новоразкрити услуги.

2.3. Ефективно разпределение на общинските ресурси чрез определяне на адекватни такси и цени на услуги.

2.4. Прецизиране на текстовете на Наредбата с оглед приложимостта на съответните текстове.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на проекта на Наредбата.
Не са необходими допълнителни финансови средства с оглед прилагането на  предлагания проект за изменение и допълнение на Наредбата.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

4.1. Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество.

4.2. Ефективно разпределение на общинските ресурси чрез определяне на адекватни такси и цени на услуги.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.  
Предлаганият Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на oбщина Ботевград е изготвен в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с актовете на европейското законодателство, в това число - в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на oбщина Ботевград е качен като приложение в настоящото обявление (с оглед големия му обем).


ИВАН ГАВАЛЮГОВ    (п)*
Кмет на община Ботевград

* (п) Заличена информация на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на СЕС.

Списък от файлове
Доклад
Обявление на проект за изменение и допълнение на Наредбата
Справка за постъпили предложения

Назад

Последни обяви

Prev Next