Обявление по чл. 128, ал. 2 от ЗУТ на проект за изменение на ПУП-ПРЗ

03 Ноември 2022 Прочетена 103

Община Ботевград на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че e изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ I-За музей, библиотека БКП, СКС, ДСК, ДЗИ, БНБ и подземен паркинг-гараж, УПИ III-Градинка и подземен паркинг гараж, УПИ III-За ЖС в кв. 49, улица с о.т. 155а -  о.т. 376 - о.т. 82 - о.т. 81 и улица с о.т 155б към о.т. 529б, както следва: Отпадат УПИ I-За музей, библиотека БКП, СКС, ДСК, ДЗИ, БНБ и подземен паркинг-гараж, УПИ III-Градинка и подземен паркинг гараж, УПИ III-За ЖС в кв. 49; Отпадат улица с о.т. 376 - о.т. 82 - о.т. 81 и улица с о.т 155б към о.т. 529б; Отваря се улица с о.т. 534а -  о.т. 534б - о.т. 534в, с която се обособява и нов кв. 49а. В кв. 49 да се образуват нови УПИ както следва: УПИ I – Адм. център и ОО; УПИ II – Читалище, ЖС и ОО, УПИ III – Площад; УПИ VI – ЖС и ОО; УПИ VII – ЖС и ОО); УПИ VIII – ЖС и ОО; УПИ IX – ЖС и ОО; УПИ X – ЖС и ОО; УПИ XI – ЖС и ОО; УПИ XII – Обществен паркинг; УПИ XIII – ЖС; УПИ XIV – ЖС; УПИ XV – ЖС; УПИ XVII – ЖС; УПИ XVIII – ЖС; УПИ XIX – ЖС. В кв.49a се образуват нови УПИ както следва: УПИ I – За ОО и ТД; УПИ II – За ОО и ТД; Променя се УПИ XIV-832 съобразно ПИ 05815.302.732. Улица с о.т. 155а – о.т. 534в – о.т. 376 (о.т. 155 – о.т. 85а) остава пешеходна зона, съгласно приложената скица-предложение. Изменението на плана за застрояване да предвижда: Обособяването на устройствена зона „Ц“ (Смесена централна) в обхвата на изменението с показатели на застрояване - Пзастр – макс 60%, Кинт – макс 2 и Позел – мин 30%; Запазване на съществуващия сграден фонд и възможност за бъдещо застрояване в обхвата на ограничителните строителни линии, както е отразено в скицата-предложение;                

 

Проектът е изложен в стая 28 в сградата на общината.

 

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обявлението на настоящото съобщение заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите за подробен устройствен план до общинска администрация.


Назад

Последни обяви

Prev Next