Обявление по чл. 128, ал. 2 от ЗУТ относно проект за ПУП-ПП за изграждането на обект „Велоалея за споделено велосипедно и пешеходно движение от КМ 195+190 по километража на път I-1 (Ботевград – Витиня

15 Юни 2021 Прочетена 86

С настоящето, в изпълнение на процедурата по чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, Община Ботевград обявява, че в държавен вестник е публикувано съобщение със следното съдържание:

 

  Община Ботевград на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с вх. № ПУП-68/28.05.21 е постъпил изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждането на обект „Велоалея за споделено велосипедно и пешеходно движение от КМ 195+190 по километража на път I-1 (Ботевград – Витиня) до КМ 196+577 (чешма) – етап I“ с цел промяна предназначението на засегнатите имоти, съгласно утвърдено с Решение № КЗЗ-06/17.03.2021г. на Комисията за земеделските земи трасе за проектиране, с което се засяга общо около 10773 кв. м. земеделска земя. Засегнатите имоти в землищата на с. Врачеш и гр. Ботевград са поземлени имоти с идентификатори по КККР, както следва: 05815.60.111, 12283.300.11, 12283.300.471, 12283.301.2, 12283.301.6, 12283.301.7, 12283.301.9, 12283.301.11, 12283.301.13, 12283.301.14, 12283.301.16, 12283.301.17, 12283.301.410, 12283.301.513, 12283.301.515,  12283.367.1, 12283.367.2, 12283.367.3, 12283.367.4, 12283.367.7, 12283.367.8, 12283.367.9, 12283.367.446 и 12283.301.514.

 

            Проектът е изложен в стая 28 в сградата на общината.

 

            На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обявлението на настоящото съобщение заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация

Списък от файлове
Приложение: Проект за ПУП-ПП - 1
Приложение: Проект за ПУП-ПП - 2
Приложение: Проект за ПУП-ПП - 3

Назад

Последни обяви

Prev Next