ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД-БОТЕВГРАД И СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД ЗА МАНДАТ 2020 – 2024

09 Март 2020 Прочетена 63

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД-БОТЕВГРАД И СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД  ЗА  МАНДАТ 2020 – 2024

 

На основание  чл.68, ал.1 от Закона за съдебната власт и Решение №254/15.08.2019 година и във връзка с писмо вх.№0803-3 от 06.03.2020 година от председателя на Софийски окръжен съд
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОТЕВГРАД ОБЯВЯВА   УДЪЛЖАВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА  ПО НАБИРАНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ РАЙОНЕН СЪД- БОТЕВГРАД И СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД -  ЗА МАНДАТ 2020 – 2024 Г.
За Районен съд Ботевград са необходими за допълване 26 съдебни заседатели.
За Софийски окръжен съд са необходими за допълване 6 съдебни заседатели.

І. Изисквания към кандидатите:
Съгласно чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт, за съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

е на възраст от 21 до 68 години, има настоящ адрес в общината, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства, има завършено най-малко средно образование, не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията, не страда от психически заболявания.

Съгласно чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт, съдебен заседател не може да бъде лице, което:
е съдебен заседател в друг съд, е общински съветник от съдебния район, за който е избран, участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели, работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

Съгласно чл. 69, ал. 2 от Закона за съдебната власт, кандидатите да имат предвид, че ако са били съдебни заседатели два последователни мандата не могат да бъдат избирани по закон за трети мандат към същия съд.
Най-малко 10 на сто от лицата трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

ІІ. Необходими документи:

Съгласно чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната власт, кандидатите за съдебни заседатели подават в Общинските съвети, които се намират в съдебния район на съответния съд:

1. Заявление  с описание за кой съд кандидатстват;
2. Подробна автобиография, подписана от кандидата;
3. Копие от диплома за завършено образование, нотариално заверена;
4. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
5. Данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
6. Мотивационно писмо;
7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3  и чл.69,ал.2 от Закона за съдебната власт
8. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.; /Кандидатите първоначално могат да приложат подаденото заявление в комисията и впоследствие да предоставят  документа от извършената проверка/.

За информация виж тук: https://comdos.bg/obsluzhvane-na-grazhdani/zayavleniya
/Бланки-образци  на  документите  по т.1; т.5; т.7 и т.8 може да се получат   в Информационния център на община Ботевград

ІІІ. Място и срок за подаване на документите:

Кандидатите подават документите лично в срок до 20.03.2020 г./вкл./ до  Общински съвет-Ботевград в деловодството на Община -Ботевград, с адрес: гр. Ботевград, пл.“Освобождение" №13.
За информация - тел.: 0884927437; 0723 69-152;


ИЛИН ЧЕРНЯШКИ:/П/
Председател на ОбС Ботевград

 


Назад

Последни обяви

Prev Next