Обявление  за отчуждаване на част от недвижим имот, попадаща улица-тупик с о.т 90а – 90б с ширина 3.50 м. в кв. 38 по регулационния план на гр. Ботевград 

17 Март 2023 Прочетена 55

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост , СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС е издадена заповед за отчуждаване на част от недвижим имот, попадаща улица-тупик с о.т 90а – 90б с ширина 3.50 м. в кв. 38 по регулационния план на гр. Ботевград, съгласно влязла в сила Заповед №635/ 17.08.1994 г.за одобряване проект за изменение на дворищната и улична регулация на част от квартал 38 по плана на гр. Ботевград, като се отвори улица-тупик с о.т. 90а – 90б с ширина 3.50 м. и се образува парцел X-за имот планоснимачен №2171 в рамките на имотните граници, съгласно скица-проект №76/ 25.01.1994 г., предвиждащ изграждането на обект – публична общинска собственост за задоволяване на общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин (чл. 21, ал. 1 от ЗОС), както следва:

           Заповед №ОА-52/ 07.02.2023 г. на кмета на Община Ботевград, с която се отчуждава:    

           Част от имот планоснимачен №2171 в кв. 38 по плана на гр. Ботевград с площ за отчуждаване 56 кв. м., съгласно комбинирана скица за пълна или частична идентичност на поземлени имоти с изх. №179/ 01.09.2022 г. издадена от техническа служба - гр. Ботевград, представляваща реална част от имот планоснимачен №2171 в кв. 38 по плана на гр. Ботевград, попадаща в улица-тупик с о.т. 90а – 90б с ширина 3.50 м. Имот  планоснимачен №2171 в кв. 38 по плана на гр. Ботевград е собственост физически лица, съгласно нотариален акт №89, том I, дело 178/ 1958 г. издаден от Ботевградски народен съдия - наследници на Марин Василев Павлов, съгласно удостоверение за наследници изх. №1238/ 13.09.2022 г., издадено от Община Ботевград и нотариален акт №49, том  II, рег. №2257, дело 232, от 2022 г. и наследници на Павел Василев Павлов, съгласно удостоверение за наследници изх. №1210/ 07.10.2022 г., издадено от Община Ботевград, констативен нотариален акт №23, том III, дело 980/ 1995 г. и удостоверение за идентичност на лице с различни имена №1/ 05.01.2023 г., издадено от Община Ботевград, както следва:

         - Павлин Маринов Павлов         -  ¼   ид. ч.        

         - Христо Маринов Павлов         -  ¼   ид. ч.         

         - Васил Павлов Василев             -  ¼   ид. ч.        

         - Ивайло Евгениев Иванов         - 1/8  ид. ч.  

         - Павлин Евгениев Иванов         - 1/8  ид. ч.      

          Определям сума за обезщетение за част от имот планоснимачен №2171 в кв. 38 по плана на гр. Ботевград с площ за отчуждаване 56 кв. м. – 2 800.00 лв., разпределена собствениците, както следва:

         - Павлин Маринов Павлов    -        700.00 лв.      

         - Христо Маринов Павлов     -       700.00 лв.       

         - Васил Павлов Василев         -       700.00 лв.      

         - Ивайло Евгениев Иванов     -       350.00 лв.

         - Павлин Евгениев Иванов     -       350.00 лв.     

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Община Ботевград пред Административен съд – София област.  Обявлението да се постави на информационното табло в сградата на общинска администрация на община Ботевград. Същото да се публикува на интернет страницата на Община Ботевград.

 

 

ИВАН ГАВАЛЮГОВ /п/

Кмет на община Ботевград

 

 

 


Назад

Последни обяви

Prev Next