Обявление  за отчуждаване на недвижими имоти за изграждане на обект: „Вело алея за споделено велосипедно и пешеходно движение от КМ 195+190 по километража на път I-1 Ботевград – Витиня до КМ 196+577(ч

01 Юни 2022 Прочетена 25

ОБЯВЛЕНИЕ

        На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост , СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС е издадена заповед за отчуждаване на недвижими имоти, попадащи в терен за изграждане на обект: „Вело алея за споделено велосипедно и пешеходно движение от КМ 195+190 по километража на път I-1 Ботевград – Витиня до КМ 196+577(чешма) етап I“ в землищата на с. Врачеш и гр. Ботевград, съгласно проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП), одобрен с Решение №158/ 29.07.2021 г. но Общински съвет – Ботевград), предвиждащ изграждането на обект – публична общинска собственост за задоволяване на общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин (чл. 21, ал. 1 от ЗОС), както следва:

           Заповед №ОА-121/ 23.03.2022 г. на кмета на Община Ботевград, с която се отчуждават поземлени имоти с проектни идентификатори:

           - Проектен имот с идентификатор 12283.301.520 (незастроен), с площ за отчуждаване 289 кв. м., съгласно скица-проект №15-1161895/ 26.10.2021 г. за изменение на КК и КР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 12283.301.2 по КК и КР на с. Врачеш, одобрени със Заповед №РД-18-519/ 02.08.2019 г на ИД на АГКК, находящ се от КМ 195+190 по километража на път I-1 Ботевград – Витиня до КМ 196+577(чешма) етап I.

             Имота е собственост на наследници на Петър Николов Коловски:

     - Йона Петрова Николова – ½ ид. част; 

     - Антоанета Йорданова Монова – ¼ ид. част; 

     - Георги Николаев Георгиев - 1/8 ид. част;

     - Ренета Николаева Морфис - 1/8 ид. част. 

           - Проектен имот с идентификатор 12283.301.530 (незастроен), с площ за отчуждаване 135 кв. м., съгласно скица-проект №15-1161911/ 26.10.2021 г. за изменение на КК и КР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 12283.301.9 по КК и КР на с. Врачеш, одобрени със Заповед №РД-18-519/ 02.08.2019 г на ИД на АГКК, находящ се от КМ 195+190 по километража на път I-1 Ботевград – Витиня до КМ 196+577(чешма) етап I.

            Имота е собственост на наследници на Марин Петров Немински: 

  - Стойчо Николов Стойчовски  -  1/3   ид. част;

  - Велка Цветкова Цветкова        -  1/3   ид. част;

  - Марин Иванов Немински         - 1/6   ид. част;

  - Йоана Христова Неминска       - 1/18 ид. част;

  - Иван Красимиров Немински    - 1/18 ид. част;

  - Рени Красимирова Занева         - 1/18 ид. част; 

           - Проектен имот с идентификатор 12283.301.528 (незастроен), с площ за отчуждаване 308 кв. м., съгласно скица-проект №15-1161910/ 26.10.2021 г. за изменение на КК и КР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 12283.301.14 по КК и КР на с. Врачеш, одобрени със Заповед №РД-18-519/ 02.08.2019 г на ИД на АГКК, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, адрес: с. Врачеш, община Ботевград, попадащ в терен за изграждане на обект: „Вело алея за споделено велосипедно и пешеходно движение от КМ 195+190 по километража на път I-1 Ботевград – Витиня до КМ 196+577(чешма) етап I“.

              Имота е собственост наследници на Павел Стаменов Хаджийски:

     - Вера Павлова Кукушева               - ½ ид. част;

     - Ася Михайлова Стаменова           - ¼ ид. част;

     - Даниела Георгиева Стаменова      - ¼ ид. част.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Община Ботевград пред Административен съд – София област.  Обявлението да се изпрати на кмета на с. Врачеш за поставяне на определено за целта място в сградата на кметството. Същото да се публикува на интернет страницата на Община Ботевград.

 

 

ИВАН ГАВАЛЮГОВ /П/

Кмет на община Ботевград

 

 


Назад

Последни обяви

Prev Next