Обявление за подбор на персонал за Майчини центрове в с. Скравена и с. Литаково, община Ботевград

04 Септември 2023г. Прочетена 338

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА МАЙЧИНИ ЦЕНТРОВЕ

В С. СКРАВЕНА И С. ЛИТАКОВО, ОБЩИНА БОТЕВГРАД

В изпълнение на Договор № Д03 – 21/18.04.2022г. за изпълнение на проект №BGLD-2.003-0013  „Създаване на майчини центрове за подобрено включване на уязвими групи в община Ботевград и община Мездра“, който се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, чрез финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014- 2021г.

ОБЩИНА БОТЕВГРАД

Обявява подбор на персонал по проект №BGLD-2.003-0013 „Създаване на майчини центрове за подобрено включване на уязвими групи в община Ботевград и община Мездра“.

Настоящата обява се публикува в изпълнение на утвърдена „Процедура за набиране и подбор на персонал по проект №BGLD-2.003-0013 „Създаване на майчини центрове за подобрено включване на уязвими групи в община Ботевград и община Мездра“. Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит /наличието на опит по професията е предимство/, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.

Длъжности за „Майчин център“, с. Скравена и „Майчин център“, с. Литаково:

  1. Психолог – 1 лице на 1/2 щат
  2. Медицинска сестра – 1 лице

Длъжности за „Майчин център“, с. Литаково:

  1. Педагог – 1 лице /по заместване/

Минимални изисквани за заемане на длъжностите и задължения по длъжностните характеристики:

Психолог в „Майчин център“, с. Скравена и „Майчин център“, с. Литаково – 1 лице на 1/ 2 щат

Минимални изисквания:

-          образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по  специалност „Психология”.

Характер на работата: Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения, семейно консултиране и подкрепа, индивидуална и групова работа с деца и родители.

 

 

Предоставяне на информация, насочена към начина, по който родителите разбират и изпълняват своята роля. Извършва работа на терен. Изпълнява дейности, ориентирани към цялостното личностно развитие на децата и семействата. Осъществява пряка индивидуална и групова работа с потребителите за подобряване на тяхното емоционално и психическо състояние и развиване на личностните им умения.

Медицинска сестра в „Майчин център“, с. Скравена и „Майчин център“, с. Литаково – 1 лице

Минимални изисквания:

-          образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по  медицинска специалност.

Характер на работата: Полага грижи за здравето на потребителите в майчиния център. Оказва здравни услуги и съвети, насочва към специалисти при необходимост. Информира бъдещите родители във връзка с особеностите на раждането, нуждите на новороденото и необходимата подходяща семейна среда за отглеждане на детето. Провежда беседи и дискусии. Подпомага родителите при приготвяне на здравословна храна. Изготвя документация във връзка с извършената дейност.

Педагог в „Майчин център“, с. Литаково – 1 лице /по заместване/

Минимални изисквания:

-          образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по специалност „Педагогика”.

Характер на работата: формиране на умения и навици у потребителите, стимулиране на тяхното интелектуално развитие за повишаване пригодността им за успешна социализация и реализация. Установява образователни потребности и дефицити на децата, планира и организира тяхното компенсиране. Подпомага обучителният и възпитателният процес, провежда занимателни-образователни игри, образователно-конструктивни дейности. Прилага ежедневно обучителна и терапевтична работа с деца, чете и разказва приказки, пее песни.  Поставя добри основи за бъдещото образование на децата.

Начин на провеждане на подбора:

  1. Подбор по подадените документи
  2. Интервю

Необходими документи за участие в процедурата по подбор:

- попълнено заявление - по образец.

- автобиография - по образец.

- декларация съгласие – по образец

- копие от диплом за завършена степен на образование.

- копие от документи за квалификации, курсове, обучение и др. документ, съотносим за длъжността, за която се кандидатства – ако е приложимо.

 

Документите по образец можете да получите от деловодството на Община Ботевград или на адрес: www.botevgrad.bg.

 

Място и срок за подаване на документите: Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, в деловодството на Община Ботевград от 8:30 часа до 17:00 часа в периода 04.09.2023г. до 11.09.2023г.  включително.

Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.  Документи, подадени след изтичане на срока, посочен в обявлението няма да бъдат допуснати до участие в конкурса, дори в случаите, в които пощенско клеймо посочва дата, предхождаща крайния срок, или забавянето се дължи на закъсняла доставка на куриерска служба.

 

Комисията извършва преглед на документите и изготвя списък на допуснатите до интервю кандидати.

В списъка на допуснатите кандидати се посочва датата на събеседването,  часът за започването и мястото на провеждането му. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им. Допуснатите до събеседване  кандидати не се уведомяват лично за датата, часа и мястото на провеждане на събеседването. Информацията се публикува на сайта на Община Ботевград и на информационното табло, намиращо се на партерния етаж с сградата на Общинска администрация - Ботевград, на адрес: гр. Ботевград, пл. "Освобождение" № 13. 

 

Всяко кандидатствало за работа лице има право да подаде възражение по резултата от оценката и класирането на Комисията за подбор на персонал в деловодството на общината до Кмета на Община  Ботевград, в срок не по-късно от 7 /седем/ дни от обявяване на списъците с класиране.

 

За допълнителни въпроси: 0723/69 126

 

 

 

Списък от файлове
Заявление - образец
Автобиография (CV) - образец
Декларация за съгласие - образец
Приложение 4 - Списък допуснати кандидати
Приложение 5 - Списък класирани

Назад

Последни обяви

Prev Next