Обявление за прием на заявления от кандидат - ползватели за достъп до грижа в дома

01 Март 2023г. Прочетена 382
Обявление за прием на заявления от кандидат - ползватели за достъп до грижа в дома

Във връзка с договор №BG05SFPR002-2.001-0157 - „Грижа в дома в Община Ботевград“  по процедура №BG05SFPR002-2.001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, представяме следното:

 

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ КАНДИДАТ - ПОЛЗВАТЕЛИ ЗА ДОСТЪП ДО ГРИЖА В ДОМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД:

 

    Допустими ползватели (кандидати):

 

·                    Лице с трайно увреждане;

·                    Възрастно лице в невъзможност от самообслужване;

 

 ПРЕДСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ:

Предоставяне на здравни услугиизмерване на кръвно налягане, осигуряване помощ в процеса на закупуване, съхранение, разпределение и прием на лекарствата в дома, съдействие при настаняване в болница, помощ при изготвяне и спазване на хранителен и диетичен режим, смяна на превръзки и др. Също така оказва помощ на потребителя при вземане на лекарства или ще изпълнява други първични медицински дейности, за които е оправомощен, само ако е налице информираното съгласие на потребителя или на неговия законен представител, изразено в писмена форма;

 

Предоставяне на социални услугивзаимодействие директно с целевата група; предоставя услуги в домашни условия, насочени към поддържане на хигиената на обитаваното жилище, пазаруване и приготвяне на храна, пране и други комунално – битови дейности;

 

Всеки кандидат прилага към заявлението си и документите, изброени по - долу:

·                     Заявление от кандидата или от негов законен представител;

·                     Документ за самоличност на лицето - за справка;

·                     Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата      (Експертно решение на ТЕЛК, протокол на ЛКК, други медицински документи);

·                     Други;

 На всички кандидат-ползватели ще бъдат извършени оценки на потребностите - на място по домовете. 

Документите по образец можете да получите от приемната на отдел ХСД, намираща се на партера в сградата на Община Ботевград от 08:30 ч. – 12.30 ч.  всеки делничен ден или на адрес: www.botevgrad.bg

Място и срок за подаване на документите:

    Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва в деловодството на Община Ботевград, в периода 06.03.2022 г. до 10.03.2023 г.  включително. 

       Телефон за информация: 0723/69 142

Списък от файлове
Заявление - образец

Назад

Последни обяви

Prev Next