ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ КАНДИДАТ - ПОЛЗВАТЕЛИ ЗА ДОСТЪП ДО ПАТРОНАЖНА ГРИЖА

03 Октомври 2019 Прочетена 88

ОБЩИНА  БОТЕВГРАД

 

            Във връзка с изпълнение на Договор на Община  Ботевград BG05M9OP001-2.040-0003-C01  по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ботевград и община Мирково” по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2”,  представяме следнотo:

 

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ
ОТ КАНДИДАТ - ПОЛЗВАТЕЛИ ЗА ДОСТЪП ДО ПАТРОНАЖНА ГРИЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД:

 

 Допустими ползватели (кандидати):

 

 • Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

 • Хора с увреждания и техните семейства;

 

 

 

            ПРЕДСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ:

 

 • Предоставяне на здравни услуги: измерване на кръвно налягане; осигуряване помощ в процеса на закупуване, съхранение, разпределение и прием на лекарствата в дома; съдействие при настаняване в болница; помощ при изготвяне и спазване на хранителен и диетичен режим; смяна на превръзки и др.; оказване помощ на потребителя при вземане на лекарства.

   

 • Предоставяне на социални услуги: взаимодействие директно с целевата група; изпълняване на помощни дейности и услуги, свързани с подобряване живота на ползвателите; съдействие за решаването на възникнали проблеми в процеса на предоставяне на услугите; оказване морална подкрепа на ползвателите; осъществяване връзка със семействата им; осъществяване на дейности, насочени към преодоляване на изолацията, насърчаване на общуването, съдействие за развитие, посрещане на личните интереси, развиване на нови умения за грижи за себе си с цел съхраняване на самооценката и чувството за собствено достойнство. Поддържане на хигиената на обитаваното жилище; пазаруване и приготвяне на храна; пране; други комунално-битови дейности. 

Всеки кандидат прилага към заявлението си и документите, изброени по - долу:

 

 • Заявление от кандидата или от негов законен представител.

 • Документ за самоличност на лицето - за справка.

 • Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата (Експертно решение на ТЕЛК, протокол на ЛКК, други медицински документи).

  На всички кандидат-ползватели ще бъдат извършени оценки на потребностите - на място по домовете. 

  Документите по образец можете да получите от деловодството на Община Ботевград   или на адрес: www.botevgrad.bg

  Място и срок за подаване на документите: Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва в деловодството на Община Ботевград в периода 03.10.2019г. до 10.10.2019г.  включително.

  

Телефон за информация: 0723/666 09

 

 

 


Назад

Последни обяви

Prev Next