Обявление за прием на заявления от кандидат - ползватели за достъп до патронажна грижа на територията на община Ботевград

07 Октомври 2022г. Прочетена 157
Обявление за прием на заявления от кандидат - ползватели за достъп до патронажна грижа на територията на община Ботевград

Във връзка с процедура BG05M9OP001-2.119 на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Патронажна грижа +  в Община Ботевград“ представяме следното:

 

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ КАНДИДАТ - ПОЛЗВАТЕЛИ ЗА ДОСТЪП ДО ПАТРОНАЖНА ГРИЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД:

 

Допустими ползватели (кандидати):

Ø     Лице с трайно увреждане;

Ø     Възрастно лице в невъзможност от самообслужване;

Ø     Лице над 65г;

Ø     Лице, поставено под карантина във връзка с COVID – 19;

Ø     Лице от рискови групи за заразяване с COVID – 19;

Ø     Друго уязвимо лице;

 

  ПРЕДСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ:

Ø    Предоставяне на здравни услугиизмерване на кръвно налягане, осигуряване помощ в процеса на закупуване, съхранение, разпределение и прием на лекарствата в дома, съдействие при настаняване в болница, помощ при изготвяне и спазване на хранителен и диетичен режим, смяна на превръзки и др. Също така оказва помощ на потребителя при вземане на лекарства или ще изпълнява други първични медицински дейности, за които е оправомощен, само ако е налице информираното съгласие на потребителя или на неговия законен представител, изразено в писмена форма;

 Ø   Предоставяне на социални услугивзаимодействие директно с целевата група; предоставя услуги в домашни условия, насочени към поддържане на хигиената на обитаваното жилище, пазаруване и приготвяне на храна, пране и други комунално – битови дейности;

 

Всеки кандидат прилага към заявлението си и документите, изброени по - долу:

·         Заявление от кандидата или от негов законен представител;

·         Документ за самоличност на лицето - за справка;

·         Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата      (Експертно решение на ТЕЛК, протокол на ЛКК, други медицински документи);

·         Други;

 

На всички кандидат-ползватели ще бъдат извършени оценки на потребностите - на място по домовете. 

Документите по образец можете да получите от приемната на отдел ХСД, намираща се на партера в сградата на Община Ботевград или на адрес: www.botevgrad.bg

Място и срок за подаване на документите:

    Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва в деловодството на Община Ботевград, в периода 10.10.2022г. до 21.10.2022г.  включително. 

       Телефон за информация: 0723/69-142

Списък от файлове
Заявление потребител

Назад

Последни обяви

Prev Next