Обявление за провеждане на подбор на персонал за две социални услуги в град Ботевград

25 Юли 2022 Прочетена 731

 

В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.019-0025-C01 за реализация на проект „Предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства в община Ботевград” по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1”.

 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД:

Обявява подбор на персонал за предоставяне на социалните услуги „Център за обществена подкрепа“ и „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“.

Настоящата обява се публикува в изпълнение на утвърдена „Процедура за набиране и подбор на персонал“. Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит /наличието на опит по професията е предимство/, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.

Длъжности за социалната услуга „Център за обществена подкрепа“:

1.      Юрисконсулт /по заместване/ – 1 лице.

2.      Социален работник – 1 лице.

3.      Педагог – 1 лице.

Длъжности за социалната услуга „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“:

1.      Сътрудник Социални дейности – 1 лице.

Минимални изисквани за заемане на длъжностите и задължения по длъжностните характеристики:

Юрисконсулт в ЦОП /по заместване/ – 1 лице

Минимални изисквания: образователно-квалификационна степен „Магистър” по  специалност „Право” и свидетелство за правоспособност.

Характер на работата: следи за спазване на законодателството в областта на закрилата на детето, семейството и хората с увреждания при осъществяване на услугата; контролира спазването на трудовото и здравно-осигурителното право при сключване на договори с физически лица; контролира съблюдаване на законодателството в областта на социалните услуги и административно-правните процедури при реализация на проекта.

Социален работник в ЦОП – 1 лице

Минимални изисквания: минимална образователно-квалификационна степен „Бакалавър” в сферата на социалните дейности.

Характер на работата: изготвя и поддържа цялостно потребителско досие, регистър, отговаря за организиране, съхранение, администриране и архивиране на документацията по предоставяне на услугата. Оказва подкрепа и грижа на децата и семействата, осъществява връзките със системата от услуги в общността и поддържането на добри партньорски отношения с местни институции, установяване и поддържане на връзка със семейства и близки. Извършва работа на терен.

Педагог в ЦОП – 1 лице

Минимални изисквания: образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по специалност „Педагогика” в областта на социалната педагогика.

Характер на работата: отговаря за формирането на умения и навици у потребителите, и стимулиране на тяхното интелектуално развитие, за повишаване пригодността им за успешна социализация и реализация. Установява образователни потребности и дефицити на децата, планира и организира тяхното компенсиране. Подпомага обучителният и възпитателният процес, провежда занимателни-образователни игри, образователно-конструктивни дейности. Прилага ежедневно обучителна и терапевтична работа с деца.

Сътрудник Социални дейности в ДЦПДУТС – 1 лице

Минимални изисквания: средно образование

Характер на работата: подпомагат дейността на останалите специалисти. Подпомага потребителите при тяхното самообслужване, извършва дейности, подпомагащи задоволяване на потребностите им от организация на свободното време, спомагателни дейности и социално включване.

Начин на провеждане на подбора:

  1. Подбор по подадените документи
  2. Интервю

Необходими документи за участие в процедурата по подбор:

- попълнено заявление - по образец.

- автобиография - по образец.

- декларация за лични данни – по образец

- копие от диплом за завършена степен на образование.

- копие от документи за квалификации, курсове, обучение и др. документ, съотносим за длъжността за която се кандидатства – ако е приложимо.

 

Документите по образец можете да получите от деловодството на Община Ботевград и на адрес: www.botevgrad.bg

 

Място и срок за подаване на документите: Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, в деловодството на Община Ботевград от 8:30 часа до 17:00 часа в периода 25.07.2022г. до 19.08.2022г. включително.

 

Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок. Документи, подадени след изтичане на срока, посочен в обявлението, няма да бъдат допуснати до участие в конкурса, дори в случаите, в които пощенско клеймо посочва дата, предхождаща крайния срок, или забавянето се дължи на закъсняла доставка на куриерска служба.

 

Комисията извършва преглед на документите и изготвя списък на допуснатите до интервю кандидати.

В списъка на допуснатите кандидати се посочва датата на събеседването,  часът за започването и мястото на провеждането му. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им. Допуснатите до събеседване  кандидати не се уведомяват лично за датата, часа и мястото на провеждане на събеседването. Информацията се публикува на сайта на Община Ботевград и на информационното табло, намиращо се на партерния етаж в сградата на Общинска администрация – Ботевград, на адрес: гр. Ботевград, пл. „Освобождение“13.

 

Всяко кандидатствало за работа лице има право да подаде възражение по резултата от оценката и класирането на Комисията за подбор на персонал в деловодството на общината до Кмета на Община  Ботевград, в срок не по-късно от 7 /седем/ дни от обявяване на списъците с класиране.

 

 

За допълнителни въпроси: 0723/69 131; 0723/69 135

 

Списък от файлове
Заявление - образец
Автобиография (CV) - образец
Декларация за съгласие - образец
Приложение 4 - Списък допуснати кандидати
Приложение 4а - Списък недопуснати кандидати
Приложение 5 - Списък класирани

Назад

Последни обяви

Prev Next