ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА

03 Октомври 2019 Прочетена 133

 

ОБЩИНА  БОТЕВГРАД

 

            Във връзка с изпълнение на Договор на Община  Ботевград BG05M9OP001-2.040-0003-C01 по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ботевград и община Мирково” по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, утвърдена „Процедура за подбор на персонал”  представяме следното:

 

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

 

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД

 

ПО ПРОЕКТ ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД И ОБЩИНА МИРКОВО

 

ЗА СЛЕДНАТА ДЛЪЖНОСТ:

 

 1. Домашен помощник   /броят позиции ще бъде уточнен след  като се извършат оценка на потребностите на кандидат-потребителите на услугата/.                                                                                                    Настоящата обява се публикува в изпълнение на утвърдена „Процедура за подбор на персонал”. Персоналът се наема на базата на необходимите квалификация и опит/ наличието на опит по професията е предимство/, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.

   

  Минимални изисквания: основно  образование, наличието на опит в сферата на социалните дейности е предимство.

   Характер на работата:  лица, които предоставят услуги домашни условия, насочени към поддържане на хигиената на обитаваното жилище, пазаруване и приготвяне на храна, пране и други комунално-битови дейности.

   

  Начин на провеждане на подбора:

  1. Подбор по подадените документи

  2. Интервю

   

  Необходими документи за участие в процедурата по подбор:

  - попълнено заявление - по образец.

  - автобиография - по образец.

  - копие от диплом за завършена степен на образование.

  - копие от документи за квалификации, курсове, обучение и др. документ, съотносим за длъжността за която се кандидатства – ако е приложимо.

  

Документите по образец можете да получите от деловодството на Община Ботевград   или на адрес: www.botevgrad.bg

 

Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.  Документи, подадени след изтичане на срока, посочен в обявлението няма да бъдат допуснати до участие в конкурса, дори в случаите, в които пощенско клеймо посочва дата, предхождаща крайния срок, или забавянето се дължи на закъсняла доставка на куриерска служба.

 

Комисията извършва преглед на документите и изготвя списък на допуснатите до интервю кандидати. В списъка на допуснатите кандидати се посочва датата на събеседването,  часът за започването и мястото на провеждането му. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им. Допуснатите до събеседване  кандидати не се уведомяват лично за датата, часа и мястото на провеждане на събеседването. Информацията се публикува на сайта на Община Ботевград, на видни и достъпни места в общината.

 

Всяко кандидатствало за работа лице има право да подаде възражение по резултата от оценката и класирането на Комисията за подбор на персонал   в деловодството на общината до Кмета на Община  Ботевград, в срок не по-късно от 7 /седем/ дни от обявяване на списъците с класиране.

 

Място и срок за подаване на документите:

 

     Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва в деловодството на Община Ботевград в периода 03.10.2019г. до 10.10.2019г.  включително.

  

Телефон за информация: 0723/666 09

 


Назад

Последни обяви

Prev Next