ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД

15 Октомври 2021 Прочетена 139
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД

ОБЩИНА  БОТЕВГРАД

            Във връзка с договор BG05M9OP001-6.002-0035-С01 „Патронажна грижа +  в Община Ботевград“  по процедура BG05M9OP001-6.002 на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, представяме следното:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД

ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА + В ОБЩИНА БОТЕВГРАД”

ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

 

1 бр. Специалист социални дейности

Настоящата обява се публикува в изпълнение на утвърдена „Процедура за подбор на персонал”. Персоналът се наема на базата на необходимите квалификация и опит/ наличието на опит по професията е предимство/, така че да изпълнява заложените в проекта дейности. 

Минимални изисквания: висше образование, ОКС – професионален бакалавър „социални дейности“. Наличието на опит е предимство. 

Работа със MS office пакет и офис оборудване.

Характер на работата: адаптира индивидуалния план за грижа на всеки потребител и установява директна връзка с лекуващите лекари и други медицински специалисти /зъболекари, рехабилитатори и др./. Осъществява връзка с други социални услуги в общността, за да може при необходимост незабавно потребител да бъде насочен към тях, както и за да се наблюдава ефекта от подобрения достъп до услуги за потребители, които ползват други социални услуги. 

 

Начин на провеждане на подбора:

1. Подбор по подадените документи;

2. Интервю;

Необходими документи за участие в процедурата по подбор:

• попълнено заявление - по образец;

• автобиография - по образец;

• копие от диплом за завършена степен на образование;

• копие от документи за квалификации, курсове, обучение и др. документ, съотносим за длъжността за която се кандидатства

 – ако е приложимо;

 

Документите по образец можете да получите от приемната на отдел ХСД, намираща се на партера в сградата на Община Ботевград от 

08:30ч. – 12.30ч.  или на адрес: www.botevgrad.bg

Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.  Документи, подадени след изтичане на срока, посочен в обявлението няма да бъдат допуснати до участие в конкурса, дори в случаите, в които пощенско клеймо посочва дата, предхождаща крайния срок, или забавянето се дължи на закъсняла доставка на куриерска служба.

Комисията извършва преглед на документите и изготвя списък на допуснатите до интервю кандидати. В списъка на допуснатите кандидати се посочва датата на събеседването,  часът за започването и мястото на провеждането му. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им. Допуснатите до събеседване кандидати не се уведомяват лично за датата, часа и мястото на провеждане на събеседването. Информацията се публикува на сайта на Община Ботевград, на видни и достъпни места в общината.

Всяко кандидатствало за работа лице има право да подаде възражение по резултата от оценката и класирането на Комисията за подбор на персонал в деловодството на общината до Кмета на Община  Ботевград, в срок не по-късно от 7 /седем/ дни от обявяване на списъците с класиране.

            Място и срок за подаване на документите:

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва в  деловодството на Община Ботевград, в периода 18.10.2021г. до 25.10.2021г. включително.

Телефон за информация: 0723/69 142

Списък от файлове
Заявление
Автобиография /CV/ - образец

Назад

Последни обяви

Prev Next