ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД

08 Февруари 2021 Прочетена 63
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД

 

ОБЩИНА  БОТЕВГРАД

            Във връзка с процедура BG05M9OP001-6.002 на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Патронажна грижа +“  в Община Ботевград представяме следното:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД

ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА + В ОБЩИНА БОТЕВГРАД”

ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

 

1. 1 бр. Експерт – консултант 

2. 1 бр. Шофьор

3. 2 бр. Медицинска сестра в домашни грижи

4. 1 бр. Специалист социални дейности

5. 1 бр. Технически сътрудник

6. Домашен санитар -  Точният брой на наетите домашни санитари ще се уточни след като се извършат оценки на потребностите.

Настоящата обява се публикува в изпълнение на утвърдена „Процедура за подбор на персонал”. Персоналът се наема на базата 

на необходимите квалификация и опит/ наличието на опит по професията е предимство/, така че да изпълнява заложените в проекта дейности. 

• „Експерт - консултант” – 1 бр.

Минимални изисквания: висше юридическо образование. Работа със MS office пакет и офис оборудване. Наличието на опит в сферата на социалните дейности е предимство.

Характер на работата: следи за спазване на законодателството в областта на закрилата на хората с увреждания при осъществяване на проекта. Контролира качеството на предоставяните социални и здравни услуги по отношение запазване достойнството и независимостта на потребителя. Изготвя за ползвателите на услугите необходимата юридическа документация /договори, декларации,пълномощни/, в случай на настаняване в специализирана институция, болнично заведение или друго. Изготвя документация, свързана с предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора

 

• „Шофьор” - 1 бр.

Минимални изисквания: средно образование. Свидетелство за управление на МПС категория В. Наличието на опит е предимство.

Характер на работата:  управлява закупеното МПС за мобилна работа по проекта. 

 

• „Медицинска сестра” – 2 бр.

Минимални изисквания: висше образование, ОКС - професионален бакалавър по медицинска специалност. Работа със MS office пакет и офис оборудване.

Характер на работата: предоставят здравни консултации и услуги на потребителите в домашна среда.

 

• „Специалист социални дейности“ -  1 бр.

Минимални изисквания: висше образование, ОКС – професионален бакалавър „социални дейности“. Наличието на опит е предимство. 

Работа със MS office пакет и офис оборудване.

Характер на работата: адаптира индивидуалния план за грижа на всеки потребител и установява директна връзка с лекуващите лекари и други медицински специалисти /зъболекари, рехабилитатори и др./. Осъществява връзка с други социални услуги в общността, за да може при необходимост незабавно потребител да бъде насочен към тях, както и за да се наблюдава ефекта от подобрения достъп до услуги за потребители, които ползват други социални услуги. 

 

• „Технически сътрудник“ – 1бр.

Минимални изисквания: висше образование, ОКС – професионален бакалавър „социални дейности“. Наличието на опит е предимство. 

Работа със MS office пакет и офис оборудване.

Характер на работата:  следи за избягване дублирането на дейности, разпределя задачи и отговорности между участващите в интегрираните услуги лица, осъществява обратна връзка с мултидисциплинарния екип, както и между него и потребителите, осъществява мониторинг на дейността. 

 

• „Домашен санитар“ – 95бр.

Минимални изисквания: основно  образование, наличието на опит в сферата на социалните дейности е предимство.

Характер на работата: предоставя услуги в домашни условия, насочени към поддържане на хигиената на обитаваното жилище, пазаруване и приготвяне на храна, пране и други комунално-битови дейности. 

 

Начин на провеждане на подбора:

1. Подбор по подадените документи;

2. Интервю;

 

Необходими документи за участие в процедурата по подбор:

• попълнено заявление - по образец;

• автобиография - по образец;

• копие от диплом за завършена степен на образование;

• копие от документи за квалификации, курсове, обучение и др. документ, съотносим за длъжността за която се кандидатства

 – ако е приложимо;

 

Документите по образец можете да получите от приемната на отдел ХСД, намираща се на партера в сградата на Община Ботевград от 

09:00ч. – 12.30ч.  или на адрес: www.botevgrad.bg

Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.  Документи, подадени след изтичане на срока, посочен в обявлението няма да бъдат допуснати до участие в конкурса, дори в случаите, в които пощенско клеймо посочва дата, предхождаща крайния срок, или забавянето се дължи на закъсняла доставка на куриерска служба.

Комисията извършва преглед на документите и изготвя списък на допуснатите до интервю кандидати. В списъка на допуснатите кандидати се посочва датата на събеседването,  часът за започването и мястото на провеждането му. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им. Допуснатите до събеседване  кандидати не се уведомяват лично за датата, часа и мястото на провеждане на събеседването. Информацията се публикува на сайта на Община Ботевград, на видни и достъпни места в общината.

Всяко кандидатствало за работа лице има право да подаде възражение по резултата от оценката и класирането на Комисията за подбор на персонал в деловодството на общината до Кмета на Община  Ботевград, в срок не по-късно от 7 /седем/ дни от обявяване на списъците с класиране.

Място и срок за подаване на документите:

      Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва в  деловодството на Община Ботевград, в периода 

08.02.2021г. до 19.02.2021г. включително.

Телефон за информация: 0723/666 09

 

Списък от файлове
Заявление
Образец CV

Назад

Последни обяви

Prev Next