ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДВЕ НОВИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ГРАД БОТЕВГРАД

15 Юли 2021 Прочетена 454
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДВЕ НОВИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ГРАД БОТЕВГРАД

В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.019-0025-C01 за реализация на проект „Предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства в община Ботевград” по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1”.

ОБЩИНА БОТЕВГРАД:

Обявява подбор на персонал за предоставяне на социалните услуги „Център за обществена подкрепа“ и „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“.

Настоящата обява се публикува в изпълнение на утвърдена „Процедура за набиране и подбор на персонал“. Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит /наличието на опит по професията е предимство/, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.

Длъжности за социалната услуга „Център за обществена подкрепа“:

1.      Психолог – 1 лице;

2.      Логопед  – 1 лице ;

3.      Социален работник – 1 лице;

4.      Педагог – 2 лица;

 

Минимални изисквани за заемане на длъжностите и задължения по длъжностните характеристики:

 

Психолог в ЦОП – 1 лицe

Минимални изисквания: образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по  специалност „Психология”.

Характер на работата: изпълнява дейности, ориентирани към цялостното личностно развитие на децата и семействата. Осъществява пряка индивидуална и групова работа с потребителите за подобряване на тяхното емоционално и психическо състояние и развиване на личностните им умения.

 

Логопед  в ЦОП – 1 лице

Минимални изисквания: образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по  специалност „Логопедия”.

Характер на работата: провежда корекционно-възпитателната работа с децата, като работи индивидуално и групово с тях. Осъществяване на дейности за развитие на обща и фина моторика. Изготвя речева карта на всеки представител на целевата група.

 

Социален работник в ЦОП – 1 лице

Минимални изисквания: минимална образователно-квалификационна степен „Бакалавър” в сферата на социалните дейности.

Характер на работата: изготвя и поддържа цялостно потребителско досие, регистър, отговаря за организиране, съхранение, администриране и архивиране на документацията по предоставяне на услугата. Оказва подкрепа и грижа на децата и семействата, осъществява връзките със системата от услуги в общността и поддържането на добри партньорски отношения с местни институции, установяване и поддържане на връзка със семейства и близки. Извършва работа на терен.

 

Педагог в ЦОП – 2 лица

Минимални изисквания: образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по специалност „Педагогика” в областта на социалната педагогика.

Характер на работата: отговаря за формирането на умения и навици у потребителите, и стимулиране на тяхното интелектуално развитие, за повишаване пригодността им за успешна социализация и реализация. Установява образователни потребности и дефицити на децата, планира и организира тяхното компенсиране. Подпомага обучителният и възпитателният процес, провежда занимателни-образователни игри, образователно-конструктивни дейности. Прилага ежедневно обучителна и терапевтична работа с деца.

 

Начин на провеждане на подбора:

  1. Подбор по подадените документи
  2. Интервю

Необходими документи за участие в процедурата по подбор:

- попълнено заявление - по образец.

- автобиография - по образец.

- декларация за лични данни – по образец

- копие от диплом за завършена степен на образование.

- копие от документи за квалификации, курсове, обучение и др. документ, съотносим за длъжността за която се кандидатства – ако е приложимо.

 

Документите по образец можете да получите от деловодството на Община Ботевград или на адрес: www.botevgrad.bg.

Място и срок за подаване на документите: Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, в деловодството на Община Ботевград от 8:30 часа до 17:00 часа в периода 15.07.2021г. до 11.08.2021г. включително.

 

Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок. Документи, подадени след изтичане на срока, посочен в обявлението, няма да бъдат допуснати до участие в конкурса, дори в случаите, в които пощенско клеймо посочва дата, предхождаща крайния срок, или забавянето се дължи на закъсняла доставка на куриерска служба.

 

Комисията извършва преглед на документите и изготвя списък на допуснатите до интервю кандидати.

В списъка на допуснатите кандидати се посочва датата на събеседването,  часът за започването и мястото на провеждането му. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им. Допуснатите до събеседване  кандидати не се уведомяват лично за датата, часа и мястото на провеждане на събеседването. Информацията се публикува на сайта на Община Ботевград и на информационното табло, намиращо се на партерния етаж в сградата на Общинска администрация – Ботевград, на адрес: гр. Ботевград, пл. „Освобождение“13.

 

Всяко кандидатствало за работа лице има право да подаде възражение по резултата от оценката и класирането на Комисията за подбор на персонал в деловодството на общината до Кмета на Община  Ботевград, в срок не по-късно от 7 /седем/ дни от обявяване на списъците с класиране.

 

За допълнителни въпроси: 0723/69 131; 0723/69 135

Списък от файлове
Заявление-образец
Декларация съгласие-образец
Автобиография /CV/ - образец
Списък на допуснатите кандидати
Списък на недопуснатите кандидати
Списък класирани 20.08

Назад

Последни обяви

Prev Next