Обявление за провеждане на подбор за експерти по проект "Грижа в дома"

01 Март 2023 Прочетена 544
Обявление за провеждане на подбор за експерти по проект "Грижа в дома"

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

            Във връзка с договор №BG05SFPR002-2.001-0157 - „Грижа в дома в Община Ботевград“  по процедура №BG05SFPR002-2.001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, представяме следното:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖА В ДОМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД

ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА БОТЕВГРАД”

ЗА СЛЕДНАТА ДЛЪЖНОСТ:

 

 

„Психолог“ на пълно работно време 8 /осем/ часа;

 

I.                    Минимални изисквания, предвидени за заемане на длъжността:

1.      Образование – образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по  специалност „Психология”.

2.      Допълнителни изисквания:  умения за работа с компютър - MS Office

3.      Професионална област - наличието на професионален опит в сферата на социалните дейности е предимство.

4.      Специални компетентности: умения за работа с различни категории лица;  чувствителност  към работа и общуване с различни; емоционалната зрялост и готовност да изпълнява възложените му задачи. Задълбочено познаване на нормативната база и прилагането и в практиката. Стремеж към доразвиване на собствения потенциал

 

  II.              Кратко описание на длъжността:

Осъществява се психологическа и мотивационна подкрепа на потребителите по проект „Грижа в дома“. Подкрепата ще е насочена и към лица, които са се самоизолирали от социалния живот, при депресии, тревожни разстройства, психологични проблеми с общуването и други подобни състояния.

 

III.            Начин на провеждане подбора на кандидати:

Етап I – оценка за допустимост на кандидатите по документи;

Етап II – събеседване.

 IV.            Необходими документи за кандидатстване:

·         Заявление – по образец;

·         Автобиография;

 

·           Документи за удостоверяване на професионален опит - копие на трудова книжка, или друг документ удостоверяващ професионален опит;

·         Копие от диплома за завършено образование;

 

„Медицинска сестра“ на пълно работно време 8 /осем/ часа – 2 лица;

 

I.                    Минимални изисквания, предвидени за заемане на длъжността:

1.      Образование – средно медицинско, висше – медицинска специалност .

2.       Професионална област - наличието на професионален опит в сферата медицинските и на социалните дейности е предимство.

3.      Специални компетентности: умения за работа с различни категории лица;  чувствителност  към работа и общуване с различни; емоционалната зрялост и готовност да изпълнява възложените му задачи. Задълбочено познаване на нормативната база и прилагането и в практиката. Стремеж към доразвиване на собствения потенциал

  II.              Кратко описание на длъжността:

Предоставя информация на потребителите по проекта относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, помощ при изготвяне и спазване на хранителен и диетичен режим. 

 

III.            Начин на провеждане подбора на кандидати:

Етап I – оценка за допустимост на кандидатите по документи;

Етап II – събеседване.

 

 IV.            Необходими документи за кандидатстване:

·         Заявление – по образец;

·         Автобиография;

 

·           Документи за удостоверяване на професионален опит - копие на трудова книжка, или друг документ удостоверяващ професионален опит;

·         Копие от диплома за завършено образование;

 

„Сътрудник социални дейности“ на пълно работно време 8 /осем/ часа – 1 лице;

„Сътрудник социални дейности“ на непълно работно време 4 /четири/ часа – 1 лице;

 Минимални изисквания, предвидени за заемане на длъжността:

1. Образование – висше, бакалавър.

2. Допълнителни изисквания:  умения за работа с компютър - MS Office.

3. Професионална област - наличието на опит в сферата на социалните дейности е предимство.

4. Допълнителна квалификация – задълбочено познава и прилага нормативната база пряко свързана с дейността: Методика за предоставяне на грижа в дома по домовете за възрастни хора и хора с увреждания, Закона за социално подпомагане и Правилника за неговото прилагане; ЗХУ и  Правилника за неговото прилагане, Закона за социалните услуги и Правилника за неговото прилагане; Закона за здравето и Правилника за неговото прилагане и др.

5. Специални компетентности: умения за работа с хора с увреждания; задълбочено познаване на нормативната база и прилагането и в практиката, стремеж към доразвиване на собствения потенциал.

   II.              Кратко описание на длъжността:

Консултира екипа за управление на услугата по отношение на предоставяне на интегрираните услуги, така че да се приложи индивидуален подход, основан на нуждите на лицата. Консултира относно спазване изискванията за боравене с лични данни. Изготвя и поддържа цялостно потребителско досие. Отговаря за организиране, съхранение, администриране и архивиране на документацията по предоставяне на услугите, съгласно нормативните изисквания. Участва в мултидисциплинарен екип при изготвяне на предварителна оценка на потребностите и индивидуален план на потребностите. Оформя месечен график за извършена дейност на персонала. 

 

III.            Начин на провеждане подбора на кандидати:

Етап I – оценка за допустимост на кандидатите по документи;

Етап II – събеседване.

 IV.            Необходими документи за кандидатстване:

·         Заявление – по образец;

·         Автобиография;

 

·           Документи за удостоверяване на професионален опит - копие на трудова книжка, или друг документ удостоверяващ професионален опит;

·         Копие от диплома за завършено образование;

 

Шофьор“ на пълно работно време 8 /осем/ часа – 1 лице;

I. Минимални изисквания, предвидени за заемане на длъжността:

1. Образование – средно. Наличие на валидно свидетелство за управление на МПС категория В.

2. Професионална област - наличието на опит в сферата е предимство.

3. Допълнителна квалификация – задълбочено познава и прилага нормативната база пряко свързана с дейността: Методика за предоставяне на грижи в дома по домовете за възрастни хора и хора с увреждания, утвърдена от Министерството на здравеопазването; Нормативните актове и вътрешните инструкции, свързани със Закона за движение по пътищата, устройството на МПС и изис­кванията на производителя за неговата експлоатация;  Реда и изискванията за извършване на ремонтни работи на МПС

4. Специални компетентности: умения за работа с различни категории лица;  чувствителност  към работа и общуване с различни; емоционалната зрялост и готовност да изпълнява възложените му задачи. Задълбочено познаване на нормативната база и прилагането и в практиката. Стремеж към доразвиване на собствения потенциал.

   II.              Кратко описание на длъжността:

Управлява превозно средство за извършване на почасова мобилна работа. Осигурява транспорт на персонала, предоставящ услугите.

Длъжността се заема, чрез сключване на срочен трудов договор по реда на чл. 67, ал.1, т.2 от КТ с 6/шест/ месеца изпитателен срок до завършване на проекта.

 

III.            Начин на провеждане подбора на кандидати:

Етап I – оценка за допустимост на кандидатите по документи;

Етап II – събеседване.

 IV.            Необходими документи за кандидатстване:

·         Заявление – по образец;

·         Автобиография;

 

·           Документи за удостоверяване на професионален опит - копие на трудова книжка, или друг документ удостоверяващ професионален опит;

·         Копие от диплома за завършено образование;

 

 „Технически организатор“ на непълно работно време 4 /четири/ часа – 1 лице;

 

I.                    Минимални изисквания, предвидени за заемане на длъжността:

1. Образование – средно.

2. Допълнителни изисквания:  умения за работа с компютър - MS Office.

3. Професионална област - наличието на опит в сферата на социалните дейности е предимство.

4. Допълнителна квалификация – задълбочено познава и прилага нормативната база пряко свързана с дейността: Методика за предоставяне на грижа в дома по домовете за възрастни хора и хора с увреждания, Закона за социално подпомагане и Правилника за неговото прилагане; ЗХУ и  Правилника за неговото прилагане, Закона за социалните услуги и Правилника за неговото прилагане;  Закона за здравето и Правилника за неговото прилагане и др.

5. Специални компетентности: умения за работа с хора с увреждания; задълбочено познаване на нормативната база и прилагането и в практиката, стремеж към доразвиване на собствения потенциал.

   II.              Кратко описание на длъжността:

Организира дейността по предоставяне на услугите така че да осигури качеството на живот, което да гарантира пълноценното развитие и социално включване на всеки потребител чрез предоставяне на индивидуална грижа и подкрепа. Осъществява връзка и контакти между лицата, ползватели на услугите и институциите. Оказва помощ за справяне с проблемите на лицата с трайни увреждания и възрастни лица в невъзможност за самообслужване. Осъществява ежемесечен мониторинг на дейността по телефона или като посещава ползвателите на социални услуги в домашна среда.

 

III.            Начин на провеждане подбора на кандидати:

Етап I – оценка за допустимост на кандидатите по документи;

Етап II – събеседване.

 IV.            Необходими документи за кандидатстване:

·         Заявление – по образец;

·         Автобиография;

 

·           Документи за удостоверяване на професионален опит - копие на трудова книжка, или друг документ удостоверяващ професионален опит;

·         Копие от диплома за завършено образование;

 Координатор-услуга“ на непълно работно време 4 /четири/ часа – 1 лице;

 

I.                    Минимални изисквания, предвидени за заемане на длъжността:

1. Образование – висше, бакалавър.

2. Допълнителни изисквания:  умения за работа с компютър - MS Office.

3. Професионална област - наличието на опит в сферата на социалните дейности е предимство.

4. Допълнителна квалификация – задълбочено познава и прилага нормативната база пряко свързана с дейността: Методика за предоставяне на грижа в дома по домовете за възрастни хора и хора с увреждания, Закона за социално подпомагане и Правилника за неговото прилагане; ЗХУ и  Правилника за неговото прилагане, Закона за социалните услуги и Правилника за неговото прилагане;  Закона за здравето и Правилника за неговото прилагане и др.

5. Специални компетентности: умения за работа с хора с увреждания; задълбочено познаване на нормативната база и прилагането и в практиката, стремеж към доразвиване на собствения потенциал.

   II.              Кратко описание на длъжността:

Следи за избягване дублирането на дейности. Разпределя задачи и отговорности между участващите в интегрираните услуги лица. Осъществява обратна връзка с екипа за управление на услугата, както и между него и потребителите. Планира, координира и организира обучения, супервизия и развитие на наетите лица. Контролира качеството на предоставяните социални и здравни услуги и психологическа подкрепа по отношение запазване достойнството и независимостта на потребителя. Следи за спазване на законодателството в областта на предоставяне на социални услуги при осъществяване на проекта. Изготвя за ползвателите на услугите необходимата документация - договори, декларации и др.

 

III.            Начин на провеждане подбора на кандидати:

Етап I – оценка за допустимост на кандидатите по документи;

Етап II – събеседване.

 IV.            Необходими документи за кандидатстване:

·         Заявление – по образец;

·         Автобиография;

·           Документи за удостоверяване на професионален опит - копие на трудова книжка, или друг документ удостоверяващ професионален опит;

·         Копие от диплома за завършено образование;

 

Координатор-дейност“ на непълно работно време 4 /четири/ часа – 1 лице;

 Минимални изисквания, предвидени за заемане на длъжността:

1. Образование – висше, бакалавър.

2. Допълнителни изисквания:  умения за работа с компютър - MS Office.

3. Професионална област - наличието на опит в сферата на социалните дейности е предимство.

4. Допълнителна квалификация – задълбочено познава и прилага нормативната база пряко свързана с дейността: Методика за предоставяне на грижа в дома по домовете за възрастни хора и хора с увреждания, Закона за социално подпомагане и Правилника за неговото прилагане; ЗХУ и  Правилника за неговото прилагане, Закона за социалните услуги и Правилника за неговото прилагане;  Закона за здравето и Правилника за неговото прилагане и др.

5. Специални компетентности: умения за работа с хора с увреждания; задълбочено познаване на нормативната база и прилагането и в практиката, стремеж към доразвиване на собствения потенциал.

   II.              Кратко описание на длъжността:

Оказва обща помощ чрез получаване на постъпваща комуникация, например поща, телефонни разговори и документация. Отговаря за запитвания искания за информация и документи при осигуряване на високо ниво на обслужване, такт, дискретност и поверителност, управление на документи на електронен и хартиен носител /поща, набор на текстове, фотокопиране, сканиране, картотекиране и архивиране/. Размножава материали свързани с дейността по проект “Грижи в дома“. Осъществява ежемесечен мониторинг на дейността по телефона или като посещава ползвателите на социални услуги в домашна среда. Участва в изготвяне на други възложени му задачи при осъществяването на проект “Грижи в дома“ по Програма РЧР в Община Ботевград.

 

III.            Начин на провеждане подбора на кандидати:

Етап I – оценка за допустимост на кандидатите по документи;

Етап II – събеседване.

 IV.            Необходими документи за кандидатстване:

·         Заявление – по образец;

·         Автобиография;

·           Документи за удостоверяване на професионален опит - копие на трудова книжка, или друг документ удостоверяващ професионален опит;

·         Копие от диплома за завършено образование;

 

    V.            Място и срок за подаване на документи:

            Документите се подават в сградата на Община Ботевград, пл. „Освобождение” №13, гишеДеловодство” в ЦАО на партерния етаж всеки работен ден от 8:30 до 12:30 часа и от 13:30 до 17:30 часа или по пощата на адрес – гр. Ботевград, ПК 2140, пл. „Освобождение“ №13, всеки работен ден. Телефон за контакт: 0723/69-142.

Краен срок за подаване на документите: до 17:30 часа на  17.03.2023 г.

 

  Документи, подадени след обявения срок, не се допускат до разглеждане.

 

Краен срок за подаване на документите: до 17:30 часа на  17.03.2023 г.

 

Документи, подадени след обявения срок, не се допускат до разглеждане.

 

Списък на допуснати и недопуснати кандидати, както други съобщения относно провеждането на процедурата, ще бъдат обявени на информационното табло на входа на Община Ботевград и на електронната страница на Община Ботевград: www.botevgrad.bg  

Списък от файлове
Документи координатор дейност
Документи координатор услуга
Документи медицинска сестра
Документи психолог
Документи сътрудник социални дейности
Документи технически организатор
Документи шофьор
Списък допуснати
Спсисък недопуснати
Списък некласирани експерти
Списък класирани експерти

Назад

Последни обяви

Prev Next