ОБЯВЛЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА НАЗНАЧАВАНЕ  НА ПЕРСОНАЛ ЗА „ДЕТСКИ КЪТ“ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД

16 Септември 2021 Прочетена 265

 

В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.096-0078-C01 за реализация на проект “Обособяване на детски кът за деца на служители на Община Ботевград“ по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.096 „Детски кътове“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

ОБЩИНА БОТЕВГРАД:

Удължава срока за назначаване на персонал за почасово и целодневно полагане на грижи за деца от 3 до 12 г. възраст за период от 12 месеца в детски кът, находящ се в сградата на Общинска администрация Ботевград поради недостатъчно подадени заявления, отговарящи на изискванията:

Съгласно Условията за кандидатстване и изпълнение на Административен договор BG05M9OP001-1.096-0078-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.096 „Детски кътове“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. задължително условие е кандидатите да бъдат регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“, гр. Ботевград.

Длъжности за почасово и целодневно полагане на грижи за деца в детски кът:

  1. Педагог   3 лицa
  2. Помощник - възпитател – 2 лицa

Минимални изисквани за заемане на длъжностите и задължения по длъжностните характеристики:

Педагог  – 3 лица

Минимални изисквания: образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по специалност предучилищна педагогика и предучилищна и начална педагогика.

Характер на работата: отговаря за формирането на умения и навици у потребителите, и стимулиране на тяхното интелектуално развитие, за повишаване пригодността им за успешна социализация и реализация. Подпомага обучителният и възпитателният процес, провежда занимателни-образователни игри, образователно-конструктивни дейности. Прилага ежедневно обучителна работа с деца. Надлежно води и съхранява проектната документация.

 

 

 

 

Помощник - възпитател  – 2 лицa

Минимални изисквания: образователно-квалификационна средно специално или средно общо образование. Придобита квалификация по професия „Помощник - възпитател“ или професионална квалификация в сферата на образованието, социалните услуги за деца, здравеопазване, удостоверение за преминало обучение за полагане грижи за деца.

Характер на работата: отговаря за правилната организация на режима на потребителите, подпомага педагогическото взаимодействие с потребителите,  като съдейства за изграждане на здравно-хигиенни, културни и трудови умения и навици при игри и занимания. Грижи се за личната хигиена съобразно тяхната възраст. Поддържане на санитарно-хигиенните условия в детския кът и санитарното помещение

 

Необходими документи за кандидатстване:

- попълнено заявление - по образец;

- автобиография - по образец;

- декларация за лични данни – по образец;

- копие от диплом за завършена степен на образование;

- копие от удостоверение за преминало обучение за полагане грижи за деца, документи за квалификации, курсове, обучение, и др. документ, съотносим за длъжността за която се кандидатства.

Документите по образец можете да получите от деловодството на Община Ботевград или на адрес: www.botevgrad.bg.

Място и срок за подаване на документите: Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, в сградата на Община Ботевград, пл. „Освобождение” №13, гишеДеловодство” в ЦАО на партерния етаж всеки работен ден от 8:30 часа до 17:00 часа в периода 16.09.2021г. до 01.10.2021г. включително.

Документи, подадени след изтичане на срока, посочен в обявлението, няма да бъдат допуснати.

Одобрените кандидати ще бъдат уведомени по електронната поща и извикани на интервю-събеседване за определяне на професионалните компетентности.

 

За допълнителни въпроси: 0723/69 131; 0723/69 135

 

Списък от файлове
Заявление - образец
Декларация за лични данни - образец
Автобиография - образец

Назад

Последни обяви

Prev Next