О Б Я В Л Е Н И Е Н А ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО И ОКОЛНАТА СРЕДА В ОБЩИНА БОТЕВГРАД

04 Април 2022 Прочетена 270

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

Н А

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО И ОКОЛНАТА СРЕДА В ОБЩИНА БОТЕВГРАД

 

На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, във вр. с чл. 28 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до 19.04.2022 г. (вторник) могат да изразяват становища и да дават своите предложения по изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, общественото имущество и околната среда в община Ботевград (наричана по-долу за краткост Наредбата).

На основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА настоящото уведомление да се оповести на интернет страницата на Община Ботевград.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на Наредбата чрез публикуваните по-долу приложения.

 

Настоящата обява е публикувана на 04.04.2022 г. (понеделник).

 

МОТИВИ:

 

1.Причини, които налагат приемането. 

При изработването на проекта на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, общественото имущество и околната среда в община Ботевград са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

 

1.1.Необходимост от привеждане на Наредба №1 в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, а именно:

Като орган на местно самоуправление общинският съвет е компетентен да приема правила за поведение и да регулира обществени отношения от местно значение, предоставени в неговата компетентност. Съгласно чл. 8 от Закона за нормативните актове (ЗНА) всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен неуредени от тях обществени отношения с местно значение. Чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА предвижда компетентност на общинския съвет, в изпълнение на своите правомощия по ал. 1 на същия член, да приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения. Съгласно чл. 22, ал. 4 от ЗМСМА за нарушаване на наредбите могат да се предвидят глоби в размер до 5000 лв., а за еднолични търговци и юридически лица - имуществени санкции в размер до 50 000 лв., а при повторно нарушение и временно лишаване от правото да се упражнява определена професия или дейност. Наказателните постановления се издават от кмета на общината или от негов заместник въз основа на акт, съставен от длъжностни лица, посочени в наредбата (чл. 22, ал. 5 ЗМСМА). Чл. 22, ал. 6 от ЗМСМА предвижда административнонаказателното производство да се осъществява по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

В чл. 23, т. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 26, 28 и 29, чл. 23а и чл. 65 от Наредба №1 са регламентирани обществените отношения, касаещи забраните за престой и паркиране и налагането на глоби с фиш за маловажни случаи на административни нарушения, установени при извършването им. В чл. 15, ал. 7, чл. 62, т. 3, чл. 94, ал. 2 и ал. 3, чл. 97, ал. 2, чл. 98, ал. 1 и ал. 2, чл. 130, ал. 2, чл. 178д, чл. 178е, чл. 180, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2, чл. 183, ал. 2, т. 1 и т. 2, ал. 4, т. 8 и т. 9 и чл. 186 от Закона за движение по пътищата се регламенитат същите обществени отношения. Съгласно чл. 8 от ЗНА нормотворческата компетентност на общинските съвети се простира само до случаите, които не са уредени с нормативен акт от по-висока степен. Налагането на глоби с фиш за маловажни случаи на административни нарушения, установени при извършването им, може да бъде предвидено само в закон или указ (чл. 39, ал. 2, изр. 1 от ЗАНН). В случая вече е налице изчерпателна и детайлизирана уредба за престоя и паркирането и налагането на глоби с фиш за маловажни случаи на административни нарушения, установени при извършването им.

 

Аргумент в посока на гореизложеното е и Решение №1867/28.02.2022 г. по адм. дело №10567/2021 г. на Върховен административен съд.

 

Във връзка с горепосоченото, считам че текстовете на чл. 23, т. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 26, 28 и 29, чл. 23а и чл. 65 от Наредба №1 следва да бъдат отменени. 

 

1.2. В действащата Наредба №1 следва да се извършат промени в режимите на краткотрайно платено паркиране и режима на платено преференциално паркиране на ППС по постоянен или настоящ адрес на собствениците или наемателите им на обособени жилищни имоти, както следва:

1.2.1. В чл. 24, ал. 7 е целесъобразно да се създаде нова точка 10, в която да бъде посочено, че не се допуска в „Синя зона“ паркирането на автомобили извън обозначените с хоризонтална маркировка паркоместа.

 

1.2.2. Относно режима на платено преференциално паркиране на ППС по постоянен или настоящ адрес на собствениците или наемателите им на обособени жилищни имоти, предлагам правото да се предоставя за до две ППС на жилищен имот, попадащ в зона за краткотрайно платено паркиране, като се въведе безплатно получаване на винетен стикер за първи автомобил, а за втория ще бъде платено в размер на 144 лв. с вкл. ДДС.

 

1.3. Причини, които налагат срокът за предложения и становища (чл. 26, ал. 4 от ЗНА) за Проект на Наредба за изм. и доп. на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, общественото имущество и околната среда в община Ботевград да бъде 14-дневен:

Противоречие на текстовете на подзаконовия нормативен акт с текстовете на Закона за движение по пътищата във вр. със Закона за нормативните актове и Закона за административните нарушения и наказания, което води до нестабилност в динамичните обществени отношения, касаещи престоя и паркирането и налагането на глоби с фиш за маловажни случаи на административни нарушения, установени при извършването им. Това противоречие трябва да бъде преодоляно във възможно най-кратък срок.

 

2. Цели, които се поставят. 

2.1. Привеждане на Наредбата в съответствие с нормативните актове от по-висока степен.

2.2. Създаване на по-гъвкави и ясни условия в режимите на краткотрайно платено паркиране и режима на платено преференциално паркиране на ППС по постоянен или настоящ адрес на собствениците или наемателите им на обособени жилищни имоти.

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на проекта на Наредбата. 

Допълнителни финансови средства ще бъдат необходими за промяна на обозначаването на местата, за които е въведен режим на платено преференциално паркиране.

 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива. 

4.1. Съответствие на подзаконовия нормативен акт с нормативните актове от по-висока степен.

 

4.2. Постигане на яснота, точност и непротиворечивост на текстовете на Наредба №1.

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

Предлаганият Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, общественото имущество и околната среда в община Ботевград е изготвен в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с актовете на европейското законодателство в това число - в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

 

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, общественото имущество и околната среда в община Ботевград, както следва:

 

I. В разпоредбите на Глава Пета „Безопасност и организация на движението по улиците и ред в обществения транспорт“ се правят следните изменения и допълнения:

 

1. Чл. 23, т. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 26, 28 и 29 се отмянят.

 

2. Чл. 23а се отменя.

 

3. В чл. 24, ал. 7 се създава нова т. 10 със следното съдържание:

„10. паркирането на автомобили извън обозначените с хоризонтална маркировка паркоместа.“.

 

4.В чл. 26:

а) в ал. 1 думите „платено преференциално паркиране на ППС“ се заменят с „преференциално паркиране на ППС“.

 

б) ал. 5, т. 1 се изменя както следва:

„1. за до две ППС на жилищен имот, попадащ в зона за краткотрайно платено паркиране.“.

 

в) в ал. 7, б. „г“ думата „Платено“ се заличава.

 

г) ал. 8 се изменя както следва:

„(8) Лицата, желаещи да се възползват от този режим, получават безплатно годишен винетен стикер за един автомобил, а при желание за ползване на втори, заплащат предварително такса за една година в размер на 144 лева с вкл. ДДС.“.

 

II. В разпоредбите на Глава Десета „Административнонаказателни разпоредби“ се правят следните изменения:

 

1. Чл. 65 се отменя.

 

 

 

ИВАН ГАВАЛЮГОВ   /п/*

Кмет на община Ботевград

 

* (п) Заличена информация на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на СЕС.

 

Списък от файлове
Доклад
Обявление

Назад

Последни обяви

Prev Next