О Б Я В Л Е Н И Е Н А ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО И ОКОЛНАТА СРЕДА В ОБЩИНА БОТЕВГРАД

19 Декември 2022г. Прочетена 246

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

Н А

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО И ОКОЛНАТА СРЕДА В ОБЩИНА БОТЕВГРАД

 

На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, във вр. с чл. 28 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до 18.01.2023 г. (понеделник) могат да изразяват становища и да дават своите предложения по изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, общественото имущество и околната среда в община Ботевград (наричана по-долу за краткост Наредбата).

На основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА настоящото уведомление да се оповести на интернет страницата на Община Ботевград.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на Наредбата чрез публикуваните по-долу приложения.

 

Настоящата обява е публикувана на 19.12.2022 г. (понеделник).

 

МОТИВИ:

1.Причини, които налагат приемането. 

При изработването на проекта на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, общественото имущество и околната среда в община Ботевград са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

 

Необходимост от привеждане на Наредба №1 в съответствие с нормативен акт от по-висока степен, а именно:

Като орган на местно самоуправление общинският съвет е компетентен да приема правила за поведение и да регулира обществени отношения от местно значение, предоставени в неговата компетентност. Съгласно чл. 8 от Закона за нормативните актове (ЗНА) всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен неуредени от тях обществени отношения с местно значение. Чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА предвижда компетентност на общинския съвет, в изпълнение на своите правомощия по ал. 1 на същия член, да приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения. Съгласно чл. 22, ал. 4 от ЗМСМА за нарушаване на наредбите могат да се предвидят глоби в размер до 5000 лв., а за еднолични търговци и юридически лица - имуществени санкции в размер до 50 000 лв., а при повторно нарушение и временно лишаване от правото да се упражнява определена професия или дейност. Наказателните постановления се издават от кмета на общината или от негов заместник въз основа на акт, съставен от длъжностни лица, посочени в наредбата (чл. 22, ал. 5 ЗМСМА). Чл. 22, ал. 6 от ЗМСМА предвижда административнонаказателното производство да се осъществява по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

С Решение №862/16.08.2022 г. по адм. дело №275/2022 г. на АССО е отменена разпоредбата на чл. 62, ал. 2, т. 1 от Наредба №1, поради противоречие с разпредбата на чл. 22, ал. 5 от ЗМСМА, тъй като допуска актосъставители да бъдат длъжностни лица, чийто кръг не е нормативно ограничен. В отменената разпоредба е допуснато административните нарушения да се установяват с актове съставени от длъжностни лица определени със заповед на Кмета на Община Ботевград - за административни нарушения извършени на територията на цялата община. Съгласно разпоредбата на чл. 22, ал. 5 от ЗМСМА следва длъжностните лица да са изрично посочени.

 

Поради тази причина следва да бъде извършена промяна, като длъжностните лица, които могат да съставят актове за установяване на административни нарушения, бъдат точно идентифицирани.

 

2.Цели, които се поставят. 

Привеждане на Наредбата в съответствие с нормативен акт от по-висока степен, респ. текстове от ЗМСМА.

 

3.Финансови и други средства, необходими за прилагане на проекта на Наредбата. 

Не са необходими допълнителни финансови средства с оглед прилагането на  предлагания проект на Наредба.

 

4.Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива. 

4.1.Съответствие на подзаконовия нормативен акт с нормативен акт от по-висока степен, респ. ЗМСМА.

 

4.2.Постигане на яснота, точност и непротиворечивост на текстовете на Наредба №1.

 

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

Предлаганият Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, общественото имущество и околната среда в община Ботевград е изготвен в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с актовете на европейското законодателство в това число - в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

 

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, общественото имущество и околната среда в община Ботевград, както следва:

 

I.В разпоредбите на Глава Десета „Административнонаказателни разпоредби“ се правят следните изменения:

 

1.Създава се нова т. 1 в чл. 62, ал. 2, както следва:

„1. длъжностни лица, като следва:

- Началник отдел „Контрол по сигурността и обществения ред“, гл. експерти в отдел „Контрол по сигурността и обществения ред“, специалисти в отдел „Контрол по сигурността и обществения ред“ - за административни нарушения по Наредбата извършени на територията на цялата община; 

- Гл. експерт „Опазване на околната среда и отпадъците” - за административни нарушения по Глава VI и Глава VIII от Наредбата извършени на територията на цялата община; 

- Гл. специалист/експерт „Контрол по строителството и оперативна дейност, въвеждане в експлоатация и паспортизация на строежи” и гл. специалист/експерт „Териториално и селищно устройство, контрол по строителството и оперативна дейност“ - за административни нарушения по Глава IX от Наредбата извършени на територията на цялата община.“.

 

 

ИВАН ГАВАЛЮГОВ   /п/*

Кмет на община Ботевград

 

* (п) Заличена информация на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на СЕС.

 

Списък от файлове
Доклад
Обявление

Назад

Последни обяви

Prev Next