Отворена е за кандидатстване процедура „Енергийна ефективност в периферните райони - 2“

25 Май 2018 Прочетена 701

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР) обяви процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони – 2” по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР. Община Ботевград е допустим кандидат по процедурата BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони – 2”, като се предвижда чрез нея да продължат инвестициите за повишаване на енергийната ефективност в обществени и жилищни сгради.

Основната разлика между проведената през 2016 г. процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” и обявената сега процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони – 2” е липсата на определен финансов ресурс за всяка една община, допустим кандидат. В настоящата процедура община Ботевград участва на конкурентен принцип с всички останали общини от 4-то йерархично ниво за получаване на финансиране на проектните предложения. Съгласно насоките за кандидатстване финансов ресурс ще получат тези проектни предложения, оценени с минимум 140 точки съобразно показателите:

1.      Процент енергийни спестявания, в резултат на енергоспестяващите мерки;

2.      Ниво на енергопотребление след прилагане на енергоспестяващите мерки - при включени сгради с клас на енергопотребление „С“ – 0 точки

3.      Ефективност на инвестицията, като отношение на необходимите инвестиции в лева към количеството спестена първична енергия в kWh;

4.      Очаквано годишно намаляване на емисиите от CO2 (екологични ползи);

5.      Степен на проектна готовност (наличие на разработен инвестиционен проект в пълна степен на проектна готовност, вкл. с влязло в сила разрешение за строеж и КСС) – при включени сгради без инвестиционен проект - 0 точки;

6.      Целесъобразност на инвестицията, целева група – публична или частна сграда – при включени сгради с брой обекти с жилищно предназначение под 20 – 0 точки;

7.      Ефективност на инвестицията като отношение на необходимата инвестиция в лева към обновената инфраструктура в кв. м. РЗП;

8.      Капацитет на кандидата за изпълнение и управление на проекта

Общините задължително следва да осъществят подбор на обектите на интервенция – многофамилни жилищни сгради, които могат да получат подкрепа за енергийно обновяване в рамките на проекти, финансирани от ОПРР 2014-2020.

Допустими за кандидатстване по настоящата процедура са следните видове многофамилни жилищни сгради /МЖС/:

        МЖС, които са масивни сгради /тухлени/ и са проектирани преди 26 април 1999 г. в 28-те града от 4-то йерархично ниво;

        МЖС с не повече от 35 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, строени по индустриален способ: ЕПЖС /едропанелно жилищно строителство/; ППП /пакетно-повдигани плочи/; ЕПК /едроплощен кофраж/; пълзящ кофраж и разновидностите им.

Община Ботевград осъществява подбор на многофамилни жилищни сгради, които могат да получат финансиране по ОПРР 2014-2020, въз основа на утвърдена процедура и критерии за подбор на сградите.

Критериите за подбор са избрани въз основа на критериите за оценка по процедурата, така че да се покриват заложените по Оперативната програма индикатори и за да може проектното предложение на общината да получи необходимия брой точки за финансиране на проекта.

С оглед на обстоятелството, че няма определен финансов ресурс за всяка една община по програмата и с цел да се осигури в максимална степен обезпеченост на инвестициите, общината счита за целесъобразно сдруженията на собствениците да декларират, че ще финансират със собствени средства част от разходите по проекта, а именно СМР по общите части, които са недопустим разход по програмата, в случай че в сградата не се постигат 60 % енергийни спестявания. В зависимост от получения процент енергийни спестявания от обследването следва да се декларира от страна на собствениците, че ще поемат задължението да финансират следните дейности, а именно: ремонт на покрив, ремонт на стълбищна клетка, площадки, коридори, асансьори или подмяна на асансьор, (при наличие в сградата).

Регистрирани сдружения на собственици на многофамилни жилищни сгради, които отговарят на условията за допустимост, посочени по-горе, могат да подадат необходимия комплект документи в сградата на Общинска администрация – Ботевград в срок до 08.06.2018 г. включително.

Списък от файлове
Утвърдена процедура за подбор
Документи за подаване на ЗИФП
Документи за регистрация на СС

Назад

Последни обяви

Prev Next