Съобщение за провеждане на консултации по проект на Доклад за Екологична оценка към Общ устройствен план на община Ботевград

10 Ноември 2023г. Прочетена 211

На основание чл.20, ал.1, т.1 от Наредбата за извършване на екологични оценки на планове и програми, съобщаваме ви, че в периода 15.10.2023г. – 15.11.2023г. се провеждат консултации по Предварителен проект на Доклад за Екологична оценка (ЕО) към Общ устройствен план на община Ботевград. Информация за възложителя  

Възложител на ОУП и на Екологичната оценка към него е Община Ботевград с адрес:                

гр. Ботевград, пл. „Освобождение“ №13, представлявана от Иван Александров Гавалюгов, Кмет на Oбщина Ботевград; Лице за контакти: арх. Георги Джотолов, тел. 0723/ 66608; е-mail: obshtina@botevgrad.org 

 Информация за плана 

Общият устройствен план на Община Ботевград и Доклада за Екологичната оценка към него се разработват на основание чл. 124 от ЗУТ и чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата за извършване на екологични оценки на планове и програми, по възлагане от Кмета на общината и Решение на Общинския съвет. 

Общият устройствен план на Община Ботевград и Доклада за Екологична оценка към него се разработва двуфазно - Фаза Предварителен проект и Фаза Окончателен проект и е с прогнозен период на действие 20 години. 

Доклада за Екологичната оценка към Общият устройствен план на Община Ботевград се разработва за цялата територия на Община Ботевград, в която са разположени землищата на един град – Ботевград и дванадесет села - с. Боженица, с. Врачеш, с. Гурково, с. Елов дол, с. 

Краево, с. Липница, с. Литаково, с. Новачене, с. Радотина, с. Рашково, с. Скравена и                    с. Трудовец.  

Община Ботевград е разположена на площ от 506,6 км2.  

В териториалния обхват на Община Ботевград, попадат следните защитени зони по Натура 2000: BG0000374 „Бебреш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна; BG0001043 „Етрополе-Байлово“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна; BG0001042 „Искърски пролом-Ржана“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. 

Доклада за Екологична оценка към ОУП на община Ботевград има за цел: 

 да определи екологичното състояние на територията, предмет на ОУП на община Ботевград; 

 да определи бъдещето състояние на околната среда без прилагането на плана; 

 да анализира и оцени предложеното развитие на територията; 

 да формулира и предложи мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най пълно отстраняване на неблагоприятните последици от реализацията на плана. 

Финансирането на Проекта на Общ устройствен план на Община Ботевград и Доклада за Екологична оценка към него е осигурено със средства от МРРБ и общински средства. 

Етапите на изпълнение на плана са: 

 Провеждане на консултации по изготвения доклад за екологична оценка (ДЕО) към него, по реда на чл. 20, ал. l и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, “Наредбата за ЕО” /ДВ, бр. 57/04 г., изм./; 

 Съгласуване на мерки за наблюдение и контрол при прилагането на плана по отношение на околна среда и човешко здраве, съгласно чл. 20, ал. 8 от Наредбата за ЕО; 

 Обществено обсъждане (по чл. 21, ал. 1, т.1 и ал. 2  от Наредбата за ЕО и  чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията) на екологичната част към проекта на ОУП; 

 Издаване на становище на Директора на РИОСВ-София за съгласуване на плана; 

 14 дни преди окончателното приемане на ОУП се съгласува справка включваща анализ на: 

 съответствието на плана с основните резултати и препоръки от документацията по ЕО, с резултатите от консултациите, с условията, мерките и ограниченията в становището по ЕО; 

 съответствието на плана с обоснованата в становището по ЕО алтернатива по чл. 26, ал. 2, 

т. 1 от наредбата за ЕО за постигане целите на плана; 

Място за публичен достъп и време за запознаване с Доклада за Екологична оценка към ОУП на община Ботевград  

Доклада за Екологичната оценка към ОУП на обшина Ботевград, е на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация Ботевград на адрес: гр. Ботевград, пл. „Освобождение“ №13, партерен етаж до входа на зала „Ботевград“, всеки четвъртък от 9:30 до 17:00 часа до крайния срок за изразяване на становища, както и на интернет адрес: 

https://botevgrad.bg/ в раздел „ОБЯВИ“ 

Срок за изразяване на становище по екологичната част на ОУП на община Ботевград:  30 дни от датата на публикуване на съобщението считано от 10.11.2023 г. 

Начин на изразяване на становищата: 

Становища и мнения по ЕО към ОУП на община Ботевград могат да се депозират в писмен вид в деловодството на Община Ботевград, всеки работен ден от 9:30 до 17:00 часа до крайния срок за изразяване на становища, на факс 0723/66635 или на електронна поща: obshtina@botevgrad.org 

Лицe за контакти по провеждане на консултациите: арх.Георги Джотолов Телефон за връзка: 0723/66608 

Доклада за Екологична оценка към ОУП на община Ботевград подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл.21 от Наредбата за извършване на екологични оценки на планове и програми, което ще се проведе на 04.12.2023 г. от 11:30 часа в зала „Ботевград“, партерен етаж, Общинска администрация, гр. Ботевград, адрес: 2140, гр. Ботевград, пл.”Освобождение” №13. 

Очакваме вашите мнения, предложения, становища и препоръки! 

Списък от файлове
Доклад

Назад

Последни обяви

Prev Next