СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД БОТЕВГРАД ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.

17 Февруари 2020 Прочетена 100

 

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД БОТЕВГРАД ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 

 

Приета с Решение №7 от 30.01.2020г. на Общински съвет - Ботевград

 

Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1. С тази система се определят редът и условията за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Ботевград и тя се прилага за всички общински училища на територията на град Ботевград.

 

2. Училищният план-прием се определя от директора в срок до 30 март 2020г. въз основа на анализ на броя на учениците в населеното място, училищната мрежа, ДОС за физическа среда и информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и Центровете за подкрепа за личностно развитие и съобразно информационната система, Стратегия за развитие на образованието в община Ботевград и списъка за разпределяне на децата по прилежащи райони за обхват по чл.47, ал.1 от Наредба 10 за организацията на дейностите в училищното образование след становище на обществения съвет и се публикува на интернет страницата на училището.

 

3. Когато броят на местата за I клас в проекта на училищния план-прием е по-голям от броя на децата от прилежащия район за обхват на училището от списъка за разпределяне на децата по прилежащи райони за обхват по чл.47, ал.1 от Наредба 10 за организацията на дейностите в училищното образование, преди утвърждаване на училищния план-прием директорът, след съгласуване с финансиращия орган, задължително информира началника на РУО-София регион за възможността за осигуряване на целодневна организация за всички ученици.

 

4. Обучението в първи клас е задължително за децата, които навършват 7-годишна възраст през 2020 година.

 

5. По преценка на родителя и при готовност за училище, потвърдена с издадено удостоверение за завършено предучилищно образование и при наличие на свободни места в паралелките, в първи клас могат да бъдат записвани деца, които навършват 6-годишна възраст през 2020г.

 

6. Настоящата система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Ботевград обхваща дейностите на кандидатстване, класиране и записване на ученици в общинските училища, по предварително изготвен график, както и броя и разпределението на паралелките в общинските училища на територията на град Ботевград за учебната 2020/2021 година.

 

7. За дейностите за прием на ученици в училищата на територията на град Ботевград в първи клас общинска администрация  изготвя  единен график /Приложение 1/

 

8. Настоящата система се приема на основание чл.43 от Наредба №10 за организацията на дейностите в училищното образование.

 

 

 

Раздел II. ДЕЙНОСТИ

 

 

 

9. Директорите на общинските училища със заповед  определят Комисия, която приема заявления /по образец утвърден от Комисията/ за кандидатстване в първи клас и извършва всички дейности по прием на учениците.

 

10. Със заявлението се представя Удостоверение за постоянен/настоящ адрес на детето /в оригинал/, издаден от служба ГРАО и  акт за раждане /оригинал/ на кандидатстващия за прием в първи клас ученик - за справка.

 

11. Родителите/настойниците попълват декларация, предоставена от училището, за верността на декларираните данни  в заявлението.

 

12. Родителите/настойниците на учениците, кандидатстващи за прием в първи клас в общинските училища на територията на град Ботевград, подават заявления в желаните от тях училища в срок, съгласно графика на дейностите по Приложение 1.

 

13. Класирането се извършва в училището, съобразно подадените от родителите/настойниците заявления по критерии, посочени в Раздел III от настоящата Система.

 

14. Класирането във всяко училище се извършва съгласно сроковете, определени в графика на дейностите по Приложение 1.

 

15. Директорите на училищата актуализират броя на свободните места след всяко класиране и ги обявяват в сроковете, посочени в графика на дейностите.

 

16. След всяко класиране Комисията предоставя в Общинска администрация Ботевград информация за класираните ученици при спазване на Закона за защита на личните данни.

 

17. Списъците с класираните ученици се публикуват на официалния сайт на Община Ботевград, на официалните сайтове на училищата /ако има такива/ и на достъпно място на сградите на общинските училища, обявили прием на ученици в първи клас при спазване на Закона за защита на личните данни.

 

18. Свободните места след първо класиране се публикуват на официалния сайт на Община Ботевград, на официалните сайтове на училищата /ако има такива/ и на достъпно място на сградите на общинските училища, обявили прием на ученици в първи клас.

 

19. Родителите/настойниците или упълномощени от тях лица записват всеки класиран ученик на място в училището в рамките на установените срокове за записване.

 

20. При записване родителите/настойниците или упълномощени от тях лица представят оригинал на удостоверението за завършена подготвителна група.

 

21. Директорът утвърждава списъците на приетите ученици по паралелки в срок до началото на учебната 2020/2021г.

 

 

 

Раздел III. КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ

 

 

 

 22. В първи клас в общинските училища на територията на град Ботевград по водещ критерий се приемат ученици спрямо постоянния/настоящия им адрес и прилежащи райони, разпределени в четири групи. 

 

  23. За разпределянето в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика.

 

  24. Деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище, се разпределят в първа група, независимо от постоянния/настоящия им адрес.                                                  

 

  25. Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите, като първо се приемат децата от първа група.  

 

  26. Задължителен водещ критерий за група първа е постоянен/настоящ адрес на детето в прилежащия район на училището, който не е променян в последните 3 години преди подаване на заявлението.

 

  27. Когато броят на децата по чл.26 надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, класирането на децата в група първа се извършва по следните допълнителни критерии:

 

  27а. Кандидатстващият ученик за прием в първи клас е дете с трайни увреждания над 50% /удостоверява се с решение на ТЕЛК/.

 

  27б. Кандидатстващият ученик за прием в първи клас е дете с един или двама починали родители /предоставя се акт за смърт на родителите/.

 

  27в. Кандидатстващият ученик за прием в първи клас има братя и/или сестри над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището, за което кандидатства. /удостоверява се от училището по система АДМИН/.

 

  27г. Кандидатстващият ученик за прием в първи клас е дете от семейство с повече от две деца.  

 

  27д. Близнаци се класират заедно.

 

  27е. Настоящият/постоянният адрес на детето е в най-голяма близост до училището, като разстоянието се измерва с Google maps.bg за най-кратък пешеходен маршрут.

 

   28. Задължителен водещ критерий за група втора е постоянен/настоящ адрес на детето в прилежащия район на училището повече от 1 година, но  постоянният /настоящият адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението.

 

  29.  Когато броят на децата по чл.28 надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, класирането на децата в група втора се извършва по следните допълнителни критерии:

 

   29а. Кандидатстващият ученик за прием в първи клас е дете с трайни увреждания над 50% /удостоверява се с решение на ТЕЛК/.

 

    29б. Кандидатстващият ученик за прием в първи клас е дете с един или двама починали родители /предоставя се акт за смърт на родителите/.

 

    29в. Кандидатстващият ученик за прием в първи клас има братя и/или сестри над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището, за което кандидатства. /удостоверява се от училището по система АДМИН/

 

     29г. Кандидатстващият ученик за прием в първи клас е дете от семейство с повече от две деца.

 

     29д. Близнаци се класират заедно.

 

     29е. Настоящият/постоянният адрес на детето е в най-голяма близост до училището, като разстоянието се измерва с Google maps.bg за най-кратък пешеходен маршрут.

 

   30. Задължителен водещ критерий за група трета е постоянен/настоящ адрес на детето в прилежащия район на училището, но  постоянният /настоящият адрес е променен през последната 1 година преди подаване на заявлението.

 

   31. Когато броят на децата по чл.30 надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, класирането на децата в група трета се извършва по следните допълнителни критерии:

 

   31а. Кандидатстващият ученик за прием в първи клас е дете с трайни увреждания над 50% /удостоверява се с решение на ТЕЛК/.

 

   31б. Кандидатстващият ученик за прием в първи клас е дете с един или двама починали родители /предоставя се акт за смърт на родителите/.

 

    31в. Кандидатстващият ученик за прием в първи клас има братя и/или сестри над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището, за което кандидатства. /удостоверява се от училището по система АДМИН/

 

    31г. Кандидатстващият ученик за прием в първи клас е дете от семейство с повече от две деца.

 

    31д. Близнаци се класират заедно.

 

    31е. Настоящият/постоянният адрес на детето е в най-голяма близост до училището, като разстоянието се измерва с Google maps.bg за най-кратък пешеходен маршрут.

 

   32. Задължителен водещ критерий за група четвърта е постоянен/настоящ адрес на детето извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.

 

   33. Когато броят на децата по чл.32 надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, класирането на децата в група четвърта се извършва по следните допълнителни критерии:

 

   33а. Кандидатстващият ученик за прием в първи клас е дете с трайни увреждания над 50% /удостоверява се с решение на ТЕЛК/.

 

   33б. Кандидатстващият ученик за прием в първи клас е дете с един или двама починали родители /предоставя се акт за смърт на родителите/.

 

   33в. Кандидатстващият ученик за прием в първи клас има братя и/или сестри над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището, за което кандидатства. /удостоверява се от училището по система АДМИН/

 

    33г. Кандидатстващият ученик за прием в първи клас е дете от семейство с повече от две деца.  

 

    33д. Близнаци се класират заедно.

 

    33е. Настоящият/постоянният адрес на детето е в най-голяма близост до училището, като разстоянието се измерва с Google maps.bg за най-кратък пешеходен маршрут.

 

    34. Осиновените деца и/или децата, настанени в приемни семейства, за които е подадено заявление за приемане в училището по желание на осиновителя, съответно приемния родител, се разпределят в групите по постоянен/настоящ адрес на осиновителя, съответно приемния родител, ако е по-благоприятно за детето.

 

 

Раздел IV. ПЛАН-ПРИЕМ

 

   35. Броят на децата в паралелка следва да бъде съобразен с Приложение №7 към чл.53 и чл.61, ал.4, т.1 и т.2 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищно образование и при условията на чл.46, ал.1 от Наредба №10 за организацията на дейностите в училищното образованиe.

 

   36.  За да бъде избегнато формиране на една или повече паралелки с ученици, чийто майчин език е ромски, община Ботевград издава насочващо писмо за записване в първи клас в училища от други прилежащи райони от населеното място, в които има незаети места при заявено желание на родителите/настойниците след подаване на заявление до община Ботевград и попълване на декларация от родителите/настойниците за самоопределяне към дадена малцинствена група.

 

 

 

Раздел V. ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ

 

 

 

  Прилежащ район на ОУ „Н.Й.Вапцаров“, гр.Ботевград:

 

- БУЛ.“ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“

 

- УЛ.“ГЕОРГИ С.РАКОВСКИ“

 

- УЛ.“ЗАХАРИ СТОЯНОВ“ В УЧАСТЪКА ОТ УЛ.“ГЕОРГИ С.РАКОВСКИ“ ДО УЛ.“СТАРА ПЛАНИНА“

 

-УЛ.“РУДИНАТА“

 

-УЛ.“БАЛКАНСКА“

 

-УЛ.“БУКОРСКА“

 

-УЛ.“ОПЪЛЧЕНСКА“

 

- УЛ.“СТАРА ПЛАНИНА“

 

- УЛ.“ХРИСТО БОТЕВ“

 

- УЛ.“ГЪЛЪБ ВОЙВОДА“

 

- УЛ.“РИЛА“ В УЧАСТЪКА ОТ БУЛ.“ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ ДО УЛ.“БОЖКО БОЖИЛОВ“

 

- УЛ.“ЦАР ИВАН ШИШМАН“

 

- УЛ.“ШИПКА“

 

- УЛ.“ГАВРИЛ БРЪНЧЕВ“

 

- УЛ.“АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ В УЧАСТЪКА ОТ БУЛ.“ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ ДО УЛ.“БОЖКО БОЖИЛОВ“

 

- УЛ.“НИКОЛА РАКИТИН“

 

-УЛ.“ПРОСВЕТА“

 

-УЛ.“1866“

 

-УЛ.“НАЙЧО ЦАНОВ“

 

- ПЛ.САРАНСК“

 

- ПЛ.“ОСВОБОЖДЕНИЕ“

 

-БУЛ.“ТРЕТИ МАРТ“ В УЧАСТЪКА ОТ УЛ.“СВОБОДА“ ДО УЛ.“ЗАХАРИ СТОЯНОВ“

 

- УЛ.“АКАД.СТОЯН РОМАНСКИ“ В УЧАСТЪКА ОТ УЛ.“СВОБОДА“ ДО УЛ.“СТЕФАН КАРАДЖА“

 

- УЛ.“ГЕН.ГУРКО“

 

- УЛ.“БОЖЕНИШКИ УРВИЧ“

 

-УЛ.“СЕВАСТ ОГНЯН“

 

-УЛ.“КУБРАТ“

 

-УЛ“ЯНТРА“

 

-УЛ.“ВАСИЛ ПЕТРОВ“

 

-УЛ.“17 НОЕМВРИ“

 

- ПЛ.“НЕЗНАЕН ВОИН“

 

- УЛ.“ВИТОША“ В УЧАСТЪКА ОТ УЛ.“СВОБОДА“ ДО УЛ.“Г.С.РАКОВСКИ“

 

-БУЛ.“БЪЛГАРИЯ“

 

-УЛ.“МУРГАШ“

 

- УЛ.“РАЙНА КНЯГИНЯ“

 

-УЛ.“САН СТЕФАНО“

 

-УЛ.“СТАМЕН ПАНЧЕВ“

 

-УЛ.“СТЕФАН КАРАДЖА“

 

-УЛ.“ИСКЪР“

 

-УЛ.“СТЕФАН СТАМБОЛОВ“

 

-УЛ.“ХАН КРУМ“

 

-УЛ.“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

 

-УЛ.“БЕНКОВСКИ“

 

-УЛ.“ИЗВОР“

 

-УЛ.“6 СЕПТЕМВРИ“

 

-УЛ.“КНЯЗ БОРИС I

 

-УЛ.“ЛЮЛИН“

 

-УЛ.“16 ЛОВЧАНСКИ ПОЛК“

 

-УЛ.“СТРАЦИН“

 

-УЛ.“АДМИРАЛ ФЬОДОР УШАКОВ“

 

-УЛ.“ГЕН.СТОЙЧЕВ“

 

-УЛ.“ДРАВА“

 

-УЛ.“ЧАТАЛДЖА“

 

-УЛ.“ОДРИН“

 

- УЛ.“АРМЕЕЦ“

 

- УЛ.“ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“ В УЧАСТЪКА ОТ БУЛ.“ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ ДО УЛ.“ЦАР ИВАН ШИШМАН“

 

- УЛ. „ИВАН НИКОЛЧОВСКИ“

 

 

 Прилежащ район на ОУ „Васил Левски“, гр.Ботевград:

 

- УЛ.“ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“ В УЧАСТЪКА ОТ БУЛ.“ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ ДО УЛ.“ПЛИСКА“

 

- УЛ.“СЛАВЕЙКОВ“

 

-УЛ.“СВОБОДА“

 

-УЛ.“ВИТИНЯ“

 

-УЛ.“ВИТОША“ В УЧАСТЪКА ОТ УЛ.“СВОБОДА“ ДО УЛ.“АКАД.СТОЯН РОМАНСКИ“

 

-УЛ.“АКАД.СТОЯН РОМАНСКИ“ В УЧАСТЪКА ОТ УЛ.“СВОБОДА“ ДО УЛ.“СЛАВЕЙКОВ“

 

-БУЛ.“ТРЕТИ МАРТ“ В УЧАСТЪКА ОТ УЛ.“СВОБОДА“ ДО УЛ.“СЛАВЕЙКОВ“

 

-УЛ.“БУЗЛУДЖА,

 

-УЛ.“АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ В УЧАСТЪКА ОТ БУЛ.“ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ ДО УЛ.“КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

 

- УЛ.“РИЛА“ В УЧАСТЪКА ОТ БУЛ.“ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ ДО УЛ.“ХАДЖИ ДИМИТЪР“

 


Назад

Последни обяви

Prev Next