СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ СЛЕД ПРОВЕДЕНО ИНТЕРВЮ ЗА ПОДБОР НА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК, ПРЕДОСТАВЯЩ УСЛУГАТА „ПРИЕМНА ГРИЖА” В ОБЩИНИТЕ КОПРИВЩИЦА И ГОРНА МАЛИНА

19 Февруари 2024г. Прочетена 157
СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ СЛЕД ПРОВЕДЕНО ИНТЕРВЮ ЗА ПОДБОР НА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК, ПРЕДОСТАВЯЩ УСЛУГАТА „ПРИЕМНА ГРИЖА”  В ОБЩИНИТЕ КОПРИВЩИЦА И ГОРНА МАЛИНА

 

 

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Програма „Развитие на човешките ресурси“

 

Oбщина  Ботевград в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект:  „„Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила”-Компонент 1 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Процедура BG05SFPR002-2.006.

 

След проведеното интервю и въз основа на резултатите на явилият се кандидат за заемане на длъжността „Социален работник”, предоставящ услугата Приемна грижа” в община Копривщица и община Горна Малина, конкурсната комисия класира кандидатите както следва:

No

Трите имена на кандидата

1

Петя Стоянова Вушовска -  социален работник

 

Въз основа на класирането, кмета на община Ботевград,  ще  сключи  трудов  договор с кандидата, а именно:

No

Трите имена на кандидата

1

Петя Стоянова Вушовска  - социален работник

Списъкът  на кандидатите се публикува на информационното табло в сградата на Община Ботевград, както и на сайта на община Ботевград: www.botevgrad.org.

Дата: 19.02.2024 г.

гр. Ботевград

 

BG05SFPR002-2.006

„Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“

КОМПОНЕНТ 1


Назад

Последни обяви

Prev Next