СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРВЮ ЗА ПОДБОР НА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК , ПРЕДОСТАВЯЩ УСЛУГАТА „ПРИЕМНА ГРИЖА” В ОБЩИНА ПРАВЕЦ

18 Юни 2021 Прочетена 253
СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРВЮ ЗА ПОДБОР НА СОЦИАЛЕН  РАБОТНИК , ПРЕДОСТАВЯЩ УСЛУГАТА „ПРИЕМНА ГРИЖА” В ОБЩИНА ПРАВЕЦ

Oбщина  Ботевград в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект: „И аз имам семейство” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, бюджетна линия BG051РО001-5.2.11, осъществи подбор на социален работник ,предоставящ услугата „Приемна грижа” в  община Правец.

След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения конкурс, комисия назначена със Заповед №  ОА-226/01.06.2021 г. на Кмета на Община Ботевград, допусна до  интервю следните кандидати:

 

ТРИТЕ ИМЕНА НА КАНДИДАТА

ОСНОВАНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ

1

Нели Христова Узунова

Отговаря на изискванията

 

Допуснатите до интервю кандидати се информират по електронна поща и на място.

Списъкът  на кандидатите се публикува на информационното табло в сградата на Община Ботевград, както и на сайта на община Ботевград: www.botevgrad.org.

Интервюто ще се проведе на 22.06.2021 г. от 16:00 ч. в Зала Ботевград. Участниците в интервюто следва да се явят за регистрация в 15:50ч. на посочената дата и място. До интервю се допуска само срещу легитимация с документ за самоличност.

 

Дата: 18.06.2021 г.

гр. Ботевград


Назад

Последни обяви

Prev Next