Списък на лицата, допуснати до явяване на интервю за „социален работник“, предоставящ услугата „приемна грижа” в общините Копривщица и Горна Малина

13 Февруари 2024г. Прочетена 106
Списък на лицата, допуснати до явяване на интервю за „социален  работник“, предоставящ услугата „приемна грижа” в общините Копривщица и Горна Малина

 

 

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Програма „Развитие на човешките ресурси“

 

Oбщина  Ботевград в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект: „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила”-Компонент 1 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Процедура BG05SFPR002-2.006, осъществи подбор на социален работник , предоставящ услугата „Приемна грижа” в  община Копривщица и община Горна Малина.

След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения конкурс, комисия назначена със Заповед №  ОА-75/06.02.2024 г. на Кмета на Община Ботевград, допусна до  интервю следните кандидати:

 

ТРИ ИМЕНА НА КАНДИДАТА

ОСНОВАНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ

1

Петя Стоянова Вушовска

Отговаря на изискванията

 

Допуснатите до интервю кандидати се информират по електронна поща и на място.

 Списъкът  на кандидатите се публикува на информационното табло в сградата на Община Ботевград, както и на сайта на община Ботевград: www.botevgrad.org. Интервюто ще се проведе на 15.02.2024 г. от 10.30 ч. в Зала Христо Ботев. Участниците в интервюто следва да се явят за регистрация в 10.15ч. на посочената дата и място. До интервю се допуска само срещу легитимация с документ за самоличност.

 

Дата: 13.02.2024 г.

гр. Ботевград

 

 

BG05SFPR002-2.006

„Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“

КОМПОНЕНТ 1

Ниво … [TLP-…….]


Назад

Последни обяви

Prev Next