Център за обществена подкрепа, гр. Ботевград обявява свободни работни места

08 Юли 2024г. Прочетена 181

ОБЯВЛЕНИЕ

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА, ГР. БОТЕВГРАД ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

 

Център за обществена подкрепа, гр. Ботевград обявява свободни работни места по трудови договори. Настоящата обява се публикува в изпълнение на „Процедура за подбор на служителите в социалната услуга Център за обществена подкрепа, гр. Ботевград". 

Длъжности за социалната услуга „Център за обществена подкрепа“:

 

„Педагог“ – 1 лице (по заместване)

I.     Кандидатите следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование: Висше

  • Образователно-квалификационна степен - „Бакалавър” или „Магистър“
  • Професионално направление - специалност „Педагогика”

2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – не се изисква.

3. Отговорност, инициативност, организационни умения,  умения за работа в екип.

II. Кратко описание на длъжността: Отговаря за формирането на умения и навици у потребителите, и стимулиране на тяхното интелектуално развитие, за повишаване пригодността им за успешна социализация и реализация. Установява образователни потребности и дефицити на децата, планира и организира тяхното компенсиране. Подпомага обучителният и възпитателният процес, провежда занимателни-образователни игри, образователно-конструктивни дейности. Прилага ежедневно обучителна и терапевтична работа с деца. Работи индивидуално и групово с децата.

 

„Психолог“ – 1 лице

I. Кандидатите следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование: Висше

  • Образователно-квалификационна степен - „Бакалавър” или „Магистър“
  • Професионално направление - специалност „Психология”

2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – не се изисква.

3. Отговорност, инициативност, организационни умения,  умения за работа в екип.

II. Кратко описание на длъжността: Изпълнява дейности, ориентирани към цялостното личностно развитие на децата и семействата. Осъществява пряка индивидуална и групова работа с потребителите за подобряване на тяхното емоционално и психическо състояние и развиване на личностните им умения

 

„Логопед“ - 1 лице на 1/2 щат (4 часа)

I. Кандидатите следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование: Висше

  • Професионално направление - специалност „Логопедия”

2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – не се изисква.

3. Отговорност, инициативност, организационни умения,  умения за работа в екип.

II. Кратко описание на длъжността: Осъществява превенция на комуникативни нарушения, оценка, диагностика, консултиране и терапия. Провежда корекционно-възпитателната работа с деца, както и дейности за развитие на обща и фина моторика, като работи индивидуално и групово с тях.

 

Социален работник – 1 лице

I. Кандидатите следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование: Висше

  • Образователно-квалификационна степен - „Бакалавър” или „Магистър“
  • Професионално направление – в сферата на социалните дейности

2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – не се изисква.

3. Отговорност, инициативност, организационни умения,  умения за работа в екип.

II. Кратко описание на длъжността: Изготвя и поддържа цялостно потребителско досие, регистър, отговаря за организиране, съхранение, администриране и архивиране на документацията по предоставяне на услугата. Оказва подкрепа и грижа на децата и семействата, осъществява връзките със системата от услуги в общността и поддържането на добри партньорски отношения с местни институции, установяване и поддържане на връзка със семейства и близки. Извършва работа на терен.

 

Начин на провеждане на подбора:

  1. Подбор по подадените документи
  2. Интервю

 

Необходими документи за участие в процедура по подбор:

1. Заявление до Управителя на Център за обществена подкрепа, гр. Ботевград /по образец/ .

2. Автобиография.

3. Копие от документ за завършено образование.

5. Копие от документи за завършени обучителни курсове в областта /ако е приложимо/.

6. Декларация за съгласие за обработка на личните данни.

Одобрените кандидати ще бъдат извикани на събеседване.

Място и срок за подаване на документите: Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, в Център за обществена подкрепа, гр. Ботевград, на адрес: пл. Незнаен воин №5, всеки делничен ден от 08:00 до 17:00 ч. в периода 08.07.2024г. до 26.07.2024г. включително. Телефон за контакти: 0894656494

Извършва се преглед на документите и се изготвя списък на допуснатите до интервю кандидати.

В списъка на допуснатите кандидати се посочва датата на събеседването, часът за започването и мястото на провеждането му. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им. Информацията се публикува на сайта на Община Ботевград и на информационното табло, намиращо се в Център за обществена подкрепа на адрес: гр. Ботевград, пл. „Незнаен воин №5

Всяко кандидатствало за работа лице има право да подаде възражение по резултата от оценката и класирането на Комисията за подбор на персонал до Управителя на ЦОП, в срок не по-късно от 7 /седем/ дни от обявяване на списъците с класиране.

Списък от файлове
Заявление - образец
Декларация за съгласие - образец

Назад

Последни обяви

Prev Next