У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение

15 Юни 2020 Прочетена 154

 

ДО

 

ДИРЕКТОРА

 

НА РИОСВ – СОФИЯ

 

изх. № 038 / 13.03.2020 г.

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

за инвестиционно предложение

 

 

 

от Михаил Петков Димитров – изпълнителен директор

 

„Балкангаз 2000“ АД – Ботевград

 

Тел.: 0887794285

 

(име, адрес и телефон за контакт)

 

 

 

ул. „Академик Стоян Романски“ №2, град Ботевград 2140

 

(седалище)

 

 

 

Пълен пощенски адрес: ул. „Академик Стоян Романски“ № 2, град Ботевград 2140

 

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): +359 723 66007; office@balkangaz2000.com

 

Изпълнителен директор на фирмата възложител: Михаил Петков Димитров

 

Лице за контакти: Искра Василева, инж. инвестиционен процес, 0878570687.

 

 

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПЕТКОВА,

 

 

 

Уведомяваме Ви, че „Балкангаз 2000“ АД

 

има следното инвестиционно предложение: „Разпределителен газопровод за „Автомагистрали Хемус“ АД – клон Ботевград“

 

 

 

Характеристика на инвестиционното предложение:

 

1.      Резюме на предложението

 

Проектът предвижда разширяване на съществуващата газоразпределителна мрежа чрез изграждането на подземен разпределителен газопровод (РГ) от полиетилен PE 100 SDR 11 за природен газ с работно налягане 0,6 МРа.

 

Трасето започва от имот 66860.19.1, землище с. Скравена, община Ботевград с тръба ф110 PE 100 SDR 11 чрез врязване в съществуващ газопровод. Продължава по селскостопански пътища до достигане сливането на река Бебреш и река Калница, където РГ преминава от Ф110 във ф90 и посредством хоризонтално сондиране под дъното преодолява реката. От там отново се разполага в зоната на селскостопански пътища до достигането му до имота на „Автомагистрали Хемус“ АД.  

 

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

 

 

 

2.      Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

 

За етапа на експлоатация, основният процес ще бъде доставка на природен газ с работно налягане 0,6 МРа и капацитет от 1 400 nm3/h.

 

За етапа на строителство, основните процеси, които се предвиждат са изкопни работи, полагане на тръба PE 100 SDR 11 и обратен насип. Изкопните работи ще се извършват с багер с дълбочината на изкопа 100 см. Няма участъци от трасето, които да налагат използването на взрив.

 

За етапа на строителство и за етапа на експлоатация не се налага изграждането на нова техническа инфраструктура.

 

 

 

3.      Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

 

Във връзка с обекта е изготвен Проект за Подробен устройствен план (ПУП) Парцеларен план, одобрен с Решение № 108 от 26.04.2018 г. на Общински съвет – Ботевград.

 

Има издадено Решение № СО – 257 – ПР/2013 г. от РИОСВ - София за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

 

За преминаването на разпределителния газопровод под руслото на р. Бебреш при сливането и с р. Калница има становище с изх. № 5124/04.10.2012 г. на Басейнова дирекция за управление на водите – Дунавски район с център Плевен.

 

 

 

4.      Местоположение:

 

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

 

Трасето на разпределителния газопровод преминава през землището на село Скравена, община Ботевград, област Софийска. Засегнатите от сервитута имоти са 66860.63.12, 66860.109.176, 66860.109.270, 66860.102.124, 66860.102.123, 66860.102.106, 66860.102.107, 66860.102.108, 66860.103.25, 66860.101.108 и 66860.19.1. Собствеността върху цитираните имоти е общинска частна, общинска публична и държавна частна (за р. Бебреш). Вида на територията е „за нуждите на селското стопанство“, „за нуждите на транспорта“ и „водни течения и водни площи“.

 

В района няма обекти, подлежащи на здравна защита, както и територии за обекти на културното наследство.

 

Не се налага изграждане на нова  или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

 

5.      Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

 

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

 

По време на строителството ще бъде направен изкоп със средна дълбочина 100 см и ширина 30 см. След полагането на тръбата ще се извърши обратно засипване на изкопа. За предвидените СМР не е необходимо водоснабдяване.

 

По време на експлоатация ще се извършва доставка на природен газ до потребителя.

 

 

 

6.      Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

 

Няма такива.

 

 

 

7.      Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

 

При извършването на изкопните работи и обратния насип е възможно да се предизвика локално, кратковременно запрашаване.

 

 

 

8.      Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

 

Очакваните отпадъци, които ще се генерират по време на строителството са изкопани земни маси  и парчета от снаждането на тръби PE 100 SDR 11. Предвид малките количества на парчетата тръба, същите се съхраняват на склад и се предават на лица притежаващи разрешение за извършване на дейности с отпадъци.

 

За етапа на експлоатация не се очаква да се генерират отпадъци.

 

 

 

9.      Отпадъчни води:

 

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

 

На обекта няма да се образуват отпадъчни води по време на експлоатация, както и по време на строителство.

 

 

 

10.  Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

 

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

 

По тръбопровода ще се транспортира стандартен природен газ, получаван от газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД през газоразпределителната мрежа на „Балкангаз 2000“ АД. Съоръжението подлежи на контрол от лицензирана фирма за технически надзор.

 

 

 

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС, като се вземе предвид че има издадено Решение № СО – 257 – ПР/2013 г. от РИОСВ - София (с изтекъл срок) за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

 

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)

 

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви): ………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………...

 

 

 

 

 

Прилагам:

 

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на

 

чл. 95, ал. 1 от ЗООС – Уведомление за инвестиционно предложение на интернет страницата на „Балкангаз 2000“ АД

 

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение – Лицензии на „Балкангаз 2000“ АД.

 

3.   Други документи по преценка на уведомителя:

 

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение:

 

- Решение № СО – 257 – ПР/2013 г. на РИОСВ – София.

 

- Решение № 108 от 26.04.2018 г. на Общински съвет – Ботевград.

 

- Становище № 5124/04.10.2012 г. на Басейнова дирекция за управление на водите – Дунавски район с център Плевен.

 

- Обяснителна записка на проекта по част газификация.

 

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб - Трасировъчен план.

 

4. Електронен носител - 1 бр.

 

5.   Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

 

6.   Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

 

7.   Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: 13.03.2020 г.                                                      Уведомител: ……………………

 


Назад

Последни обяви

Prev Next