Уведомление за намерението на Община Ботевград да именува улица

22 Май 2023 Прочетена 69

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА

НАМЕРЕНИЕТО НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД ДА ИМЕНУВА УЛИЦА В ГР.БОТЕВГРАД 

На основание чл. 66 от Административно-процесуалния кодекс, уведомявам всички заинтересовани страни, че Община Ботевград открива производство по издаване на общ административен акт. Община Ботевград предлага Общински съвет - Ботевград да вземе решение, с което да се именува улица в регулираните граници на гр.Ботевград. 

С докладна записка от собственици на имоти, входирана в Община Ботевград с Вх.№9400-986/20.03.2023 г., е предложено преименуване на улица „Никола Попчовски“, находяща се във в.з.“Зелин“ на ул.“Света Елена“. Към докладната е приложена подписка от 10 собственици в подкрепа на преименуването. В докладната като мотив за преименуването е посочено, че Никола Попчовски не е известен на никого от живущите. Направено е предложение за ново име на улицата - „Света Елена“, в памет на акушерката Елена Лалова.  Изтъкнато е, че Лалова е наследник на Лаловския род, който е притежавал земите в тази местност от Освобождението до днес, както и заслугите на Елена Лалова в областта на акушерството. 

Горецитираната улица е именувана през 2017 г. С Решение №312/24.11.2016г. на ОбС - Ботевград и заповед №ОА-599/29.11.2016г.  на кмета на община Ботевград са определени членове на временно действаща комисия, която да изготви предложения за именуване на улици във в.з. „Зелин“. С протокол №2/06.04.2017г.,  комисията по заповед  №ОА-599/29.11.2016г.,   е предложила имена на 40 /четиридесет/ улици във в.з.“Зелин“.  Предложението на комисията е обявено публично. В обявения за постъпване на предложения от граждани срок, в общинска администрация Ботевград не е постъпвало предложение за именуване на горецитираната улица. Наименованието „Никола Попчовски“ е предложено от комисията по заповед №ОА-599/29.11.2016г.  на кмета на Община Ботевград. 

Във връзка с гореизложеното, община Ботевград възнамерява да предложи на Общински съвет - Ботевград следното:

   1. Преименува улица „Никола Попчовски“, гр.Ботевград , като:  

   1.1.Улица, определена с о.т.80-о.т.-79-о.т.78-о.т.77-о.т.76-о.т.74-о.т.72-о.т.104-о.т.71-о.т.66 се преименува на улица „Света Елена”. 

На основание чл. 69, ал.1, т.1 от АПК, Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица, че до 22.06.2023 г. могат да представят своите писмени предложения и възражения.

Настоящото уведомление да се оповести на интернет страницата на Община Ботевград.

Настоящото уведомление е публикувано на 22.05.2023 г. /понеделник/.

ИВАН ГАВАЛЮГОВ     /п/ *

Кмет на община Ботевград

 

 

* /п/  Заличена информация на основание чл.5 от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на СЕС. 

 


Назад

Последни обяви

Prev Next