УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГРАНИЦИТЕ НА РАЙОНИТЕ, В КОИТО ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПРЕДЛАГА УСЛУГИТЕ ПО СМЕТОСЪБИРАНЕ, ИЗВОЗВАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ В ДЕПО НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ, КАКТО И ПО ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТА

28 Септември 2022 Прочетена 96

"На основание чл. 66 от Административно-процесуалния кодекс, уведомявам всички заинтересовани страни, че Община Ботевград открива производство по издаване на общ административен акт относно определяне на границите на районите, в които община Ботевград ще предлага услугите по сметосъбиране, извозване и обезвреждане в депо на битовите отпадъци, както и по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване през 2023г.

На основание чл.63, ал.2 от ЗМДТ видът на предлаганите услуги по чл. 62 на територията на общината, както и честотата на събиране и транспортиране на битовите отпадъци се определят със заповед на кмета на общината и се обявяват публично до 31 октомври на предходната година. В тази връзка представям на вниманието Ви настоящия проект на заповед за определяне на границите на районите, в които община Ботевград предлага услугите по сметосъбиране, извозване и обезвреждане в депо на битовите отпадъци, както и по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване през 2023г. В проекта на заповед са актуализирани и включени всички райони, в които общината реално предлага услугите по сметосъбиране, извозване и обезвреждане в депо на битовите отпадъци, както и по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.

1.    Границите на районите, в които Община Ботевград предлага услугите по сметосъбиране, извозване и обезвреждане в депо на битовите отпадъци, както и по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване са, както следва:
1.1    Град Ботевград, очертан с регулационните си граници;
1.2    в.з. „Зелин“, очертана с регулационните си граници;
1.3    в.з. „Чеканица“, очертана с регулационните си граници;
1.4    Имоти, извън строителните граници, попадащи в землището на гр. Ботевград, в масиви 2, 3, 5, 53, 54, 62,63, 101, 102, 103, 103, 104, 105 и 106 с променено предназначение по реда на ЗОЗЗ;
1.5    Имоти, извън строителните граници на землището на град Ботевград, както следва:
      Поземлени имоти с идентификатор: 05815.10.50,  05815.41.122, 05815.37.81, 05815.41.53, 05815.41.12, 05815.36.200, 05815.41.107, 05815.31.218, 05815.27.375, 05815.60.106, 05815.60.107, 05815.60.104, 05815.305.1108, 05815.305.2, 05815.305.1177, 05815.303.150, 05815.3.111, 05815.54.20, 05815.54.134, 05815.13.169, 05815.106.38, 05815.105.8, 05815.105.17, 05815.105.19, 05815.105.18, 05815.105.2, 05815.106.10, 05815.106.9, 05815.106.8, 05815.105.14, 05815.105.22, 05815.105.4, 05815.105.23, 05815.105.25, 05815.101.4, 05815.101.33, 05815.106.16, 05815.106.116, 05815.106.15, 05815.106.14, 05815.101.59,05815.102.1, 05815.101.63, 05815.102.2, 05815.101.39, 05815.13.171;
1.6. Селата в общината, очертани  с регулационните си граници: с.Врачеш заедно с махала „Вуновци“, с. Литаково, с. Новачене, с. Скравена с вилната зона, с. Трудовец с вилната зона с изключение на поземлен имот №004009 /парцели 9 от масив 4/ и поземлен имот №003012 /парцели 12 от масив 3/, с. Боженица с махали „Барбушовци“ и „Мурта“, с. Гурково, с. Елов дол, с.Краево с махали „Минзивара“ и „Харта“, с.Липница с махали „Ломето“, „Дилковци“, „Горановци“, „Сирашки ливади“ и „Преславица“, с. Радотина и с. Рашково заедно с махала  „Белчово“.

1.7.Имоти, извън строителните граници на селата в община Ботевград, както следва:
Поземлени имоти в с. Трудовец с идентификатор: 73256.560.136, 73256.555.335, 73256.222.5, 73256.222.40, 73256.222.4, 73256.222.1,  73256.222.2, 73256.222.49, 73256.222.24 73256.222.25, 73256.15.504, 73256.13.15, 73256.9.253, 73256.563.32, 73256.27.82;

Поземлени имоти в с. Врачеш с идентификатор: 12283.301.15, 12283.206.7, 12283.206.6, 12283.206.19, 12283.206.5, 12283.206.9, 12283.206.13, 12283.225.1, 12283.229.12, 12283.47.12, 12283.47.3;

Поземлени имоти в с. Скравена с идентификатор: 66860.99.213, 66860.171.232, 66860.171.230, 66860.171.222, 66860.171.22, 66860.171.20, 66860.171.226, 66860.79.7, 66860.66.80, 66860.66.166, 66860.66.79, 66860.213.39, 66860.213.67, 66860.214.7, 66860.214.9,
66860.914.6, 66860.914.1, 66860.914.2, 66860.914.3, 66860.12.126;

Поземлени имоти в с. Новачене с идентификатор: 51946.552.91, 51946.552.84, 51946.552.83,
51946.552.114, 51946.552.115, 51946.552.117, 51946.106.6, 51946.220.83, 51946.220.72, 51946.220.84, 51946.220.45, 51946.220.67, 51946.220.89, 51946.220.74, 51946.220.91, 51946.220.73, 51946.220.87, 51946.220.66;
Имоти, извън строителните граници, попадащи в землището на с. Новачене, в масиви 258 и 280 с променено предназначение по реда на ЗОЗЗ;

Поземлени имоти в с. Липница  с идентификатор: 43788.162.20, 43788.162.12, 43788.162.13,
43788.162.17, 43788.162.19, 43788.818.156, 43788.222.180;

Поземлени имоти в с. Литаково с идентификатор: 43904.1.485, 43904.1.562, 43904.1.646, 43904.1.652, 43904.1.716;

Поземлени имоти в с. Гурково с идентификатор: 18143.37.143, 18143.37.139, 18143.37.1006,
18143.37.1007;

Поземлени имоти в с. Радотина с идентификатор: 61594.56.465, 61594.56.465.463, 61594.56.472, 61594.56.450, 61594.51.450, 61594.55.24,  61594.55.25;

Поземлени имоти в с. Краево с идентификатор: 39267.38.30, 39267.27.51, 39267.27.55, 39267.27.23;

Поземлени имоти в с. Рашково с идентификатор: 62298.50.287, 62298.50.323, 62298.50.310, 62298.50.315, 62298.50.202, 62298.51.274.

2.Честотата  на събиране  и извозване  на битовите отпадъци е както следва:
•    за гр. Ботевград и в.з. „Зелин“- за кофи „Мева“-еднократно седмично и кофи „Бобър“- 2/два/ пъти седмично;
•    за селата Врачеш, Литаково, Новачене, Скравена и  Трудовец- за кофи „Мева“-еднократно седмично и кофи „Бобър“-2/два/ пъти седмично;
•    за селата Боженица, Гурково, Елов дол, Краево, Липница, Радотина и Рашково-два пъти месечно през цялата година, а при възникване от необходимост, колкото се налага  до извозване на битовите отпадъци.

3.    Границите на районите, в които  Община Ботевград предлага услугите  по обезвреждане в депо за битови отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване са районите във всички населени места на общината намиращи се извън регулационните им граници.

3.1.Услугата по обезвреждане в депо за битови отпадъци се предоставя и в района на  поземлен имот №004009 (парцели 9 от масив 4) и поземлен имот №003012 (парцели 12 от масив 3), находящи се  в землището на с.Трудовец.

4.    За депо за обезвреждане на битовите отпадъци, което да се ползва  от физическите и юридическите лица, чиито недвижими имоти се намират в районите  по т. 3, определям „Регионалното  депо за неопасни отпадъци Ботевград“, находящо се в местност „Могилата“, землище на с. Трудовец.

На основание чл. 69, ал.1, т.1 от АПК, Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица, че до 28.10.2022г. могат да представят своите писмени предложения и възражения.

Настоящото уведомление да се оповести на интернет страницата на Община Ботевград.

Настоящото уведомление е публикувано на 28.09.2022г. /сряда/.

ИВАН ГАВАЛЮГОВ       (П)*
Кмет на община Ботевград

Списък от файлове
Уведомление
Справка за постъпили предложения

Назад

Последни обяви

Prev Next