УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПЛАН СМЕТКА ЗА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ – 2023 г.

14 Ноември 2022 Прочетена 179

 

На основание чл. 66 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, уведомявам всички заинтересовани страни, че Община Ботевград открива производство по издаване на общ административен акт. Община Ботевград предлага Общински съвет - Ботевград да вземе решение, с което да одобри план-сметка за необходимите средства за финансиране на дейностите за всички населени места в общината за 2023 г., включваща необходимите разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци; събиране и транспортиране на отпадъците до регионалното депо, както и тяхното обезвреждане, вкл. и отчисленията по ЗУО, както и разходите за осъществяване на дейността по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване обяви недвижим имот и определяне на размера на ТБО по видове услуги за 2023 г.

МОТИВИ:

1. Причини, които налагат приемането. 

Съгласно разпоредбите на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и Закона за управление на отпадъците (ЗУО) е регламентирано задължението на Община Ботевград да предоставя на населението услуги по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в Регионално депо за неопасни отпадъци – Ботевград, както и за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване. 

 

Границите на районите за извършване на услуги по сметосъбиране, сметоизвозване и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване на територията на Община Ботевград, както и честотата на сметоизвозване са определени със Заповед №ОА-OA-556/31.10.2022 г. на Кмета на община Ботевград на основание чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси. 

 

Съгласно чл. 64 от Закона за управление на отпадъците всяка община заплаща отчисления за обезвреждане на отпадъците на съответното регионално депо, като отчисленията имат за цел да се намали количеството на депонираните отпадъци и да се насърчи тяхното рециклиране и оползотворяване. Размерът на отчисленията е определен с наредба, като беше различен за всяка календарна година както следва: за 2013г. - 15лв./т; за 2014г. - 22лв./т; за 2015г. - 28лв./т; за 2016г. - 36лв./т; за 2017г. - 40лв./т; за 2018г. - 45лв./т; за 2019г. - 57лв./т; за 2020г. - 69лв./т; за 2021г. - 82лв./т;  a за 2022г. и всяка следваща година ще бъде 95лв./т. Така наложените нормативно отчисления бележат прогресивен ръст и водят до оскъпяване на разходите по обезвреждане на отпадъците на общините. 

 

Резултатите от направения анализ за количеството генерирани отпадъци на територията на Община Ботевград през 2016 г.,  2017 г.,  2018 г.,  2019 г.,  2020 г., 2021г. и 2022 г. показват ежегодно завишение на количеството депонирани отпадъци за крайно обезвреждане на Регионалното депо, спрямо предходните години. Предвиждаме редица мерки за оптимизиране и повишаване на контрола върху процесите за сметосъбиране и сметоизвозване и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване с цел през 2023 г. количествата отпадъци за депониране да бъдат максимум 12 000 т. През 2023 г. е предвидено да се закупи/достави 1 бр. сметовоз.

 

Данъчната оценка на имотите, върху която се изчислява дължимата такса не е променяна от 2008 г. 

 

2. Цели, които се поставят. 

С Проекта за приемане на размера на такса битови отпадъци за 2023 г. и одобряване на план-сметка за разходите през 2023 г., необходими за предоставяне на услугите по „сметосъбиране и сметоизвозване“, „обезвреждане на битовите отпадъци в депо“ и „поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване“ в община Ботевград се поставя основната цел справедливо да се определи размера на такса битови отпадъци, като се запази размера и качеството на предоставяната на гражданите и юридически лица услуга. 

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на проекта на административния акт. 

Не са необходими допълнителни финансови средства с оглед прилагането на предлагания Проект за приемане на размера на такса битови отпадъци за 2023 г. и одобряване на план-сметка за разходите през 2023 г., необходими за предоставяне на услугите по „сметосъбиране и сметоизвозване“, „обезвреждане на битовите отпадъци в депо“ и „поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване“ в Община Ботевград.

 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива. 

Резултатите, които се очакват от прилагането Проект за приемане на размера на такса битови отпадъци за 2023 г. и одобряване на план-сметка за разходите през 2023 г., необходими за предоставяне на услугите по „сметосъбиране и сметоизвозване“, „обезвреждане на битовите отпадъци в депо“ и „поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване“ в община Ботевград се свеждат до привеждане на план-сметката в пълно съответствие с действащата нормативна уредба и всички нормативни актове от по-висока степен. 

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

Предлаганият Проект за приемане на размера на такса битови отпадъци за 2023 г. и одобряване на план-сметка за разходите през 2023 г., необходими за предоставяне на услугите по „сметосъбиране и сметоизвозване“, „обезвреждане на битовите отпадъци в депо“ и „поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване“ в община Ботевград е изготвен в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с актовете на европейското законодателство.

За осигуряване на дейностите по управление на битовите отпадъци в план-сметката за 2023 г. са предвидени средства в размер на 3 450 000,00 лева. От тях:

- 931 500,00 лева - за услугата „по събиране на битовите отпадъци и транспортирането 

им до регионалното депо”;

- 1 164 000,00 лева - за услугата „обработка и обезвреждане на битовите отпадъци в 

депото, включително и съответния размер за отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО”;

- 1 354 500,00 лева - за услугата „поддържане чистотата на териториите за oбществено ползване”.

 

Посочените по-горе дейности ще се финансират чрез такса битови отпадъци от лицата по чл. 64 от ЗМДТ.

Съгласно Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от община Ботевград размерът на таксата  се определя по два начина:

- в левове пропорционално върху основа по реда на чл. 18-Г.

- според количеството по реда на чл. 18.

 

Мотиви: Въз основа на направените разчети на необходимите средства за финансиране на дейностите, касаещи предоставяните услуги свързани с битовите отпадъци, размера на данъчните оценки/отчетните стойности на имотите на физическите лица се определят размери, както следва:

I. Определя размера на таксата за битови отпадъци в промили за 2023 година за всички населени места в общината, както следва:

1. За нежилищни  имоти на предприятията, според количеството битови отпадъци, съобразно вида и броя на съдовете за съхраняването им:

- за един съд от 1100 литра за една година, при честота на сметоизвозването два пъти седмично – 4018,00 /четири хиляди и осемнадесет/ лева;

- 4,4 на хиляда върху облагаемата основа на имотите за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

2. За нежилищни  имоти на предприятия  чрез пряко договаряне с фирми, извършващи услугата по сметосъбиране и сметоизвозване:

- 3,4 на хиляда  върху облагаемата основа на имотите за обезвреждане на битовите отпадъци в депо;

- 4,4 на хиляда  върху облагаемата основа на имотите за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

3. За нежилищни  имоти на предприятия  по реда на чл.18-Г от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ботевград – 10,0 на хиляда върху облагаемата основа, както следва:

- за сметосъбиране и сметоизвозване – 2,2 на хиляда;

- за обезвреждане на битовите отпадъци в депо - 3,4 на хиляда;

- за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 4,4 на хиляда.

4. За имоти на граждани и жилищни имоти на предприятия – 3,0 на хиляда върху данъчната оценка на имотите, като разпределението е както следва:

- за сметосъбиране и сметоизвозване – 0,9 на хиляда;

- за обезвреждане на битовите отпадъци в депо – 0,9 на хиляда; 

- за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 1,2 на хиляда.

5. За училищата - държавна и/или общинска собственост размерът на таксата е 14,12 /четиринадесет и 0,12/ лв. на един ползвател – ученик и персонал. Броят на учениците за съответната календарна година се определя по данни от Сведение за организиране дейността на училището списък-образец №1 утвърден от МОН, а информацията се предоставя на дирекция „Местни данъци и такси „под формата на справка - извлечение от този образец, изготвена от началник отдел „Хуманитарни и социални дейности” в общинската администрация до края на предходната година, а за персонала по щатното разписание за текущата календарна година.

 

II. На предплатилите задължени лица в срок до 02 май 2023 г. се прави отстъпка както следва:

1. в размер на 15% за физически лица.

2. в размер на 5% за предприятия

3. в размер на 5% за физически лица и предприятия, подали декларация по чл. 71 ал. 1 от ЗМДТ.

4. в размер на 5%  на предприятия, допуснати до свободно договаряне на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване.

 

ФОРМА НА УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ЧЛ. 66, АЛ. 1 И АЛ. 2, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕДНО ОТ АПК:

Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да входират в Центъра за информационно обслужване на гражданите, в сградата на община Ботевград, на адрес пл. „Освобождение“ №13, в едномесечен срок, считан от датата на оповестяване на уведомлението.

Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Ботевград на основание чл. 66, ал. 1, предложение последно от АПК.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за административен акт и с цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт в сградата на Общинска администрация на Община Ботевград или от публикуваното по-долу приложение.

 

Приложение: ПЛАН СМЕТКА 2023 г.

Публикувано на 14.11.2022 г.

 

ИВАН ГАВАЛЮГОВ   (п)*

Кмет на община Ботевград

 

* (п) Заличена информация на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на СЕС.

 

Списък от файлове
Уведомление
ПЛАН СМЕТКА ЗА 2023г.

Назад

Последни обяви

Prev Next