УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОЕКТ ЗА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ НЕЯ

19 Август 2022г. Прочетена 307

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОЕКТ ЗА ПРОГРАМА

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ НЕЯ

 

На основание чл. 66 от Административно-процесуалния кодекс, уведомявам всички заинтересовани страни, че Община Ботевград открива производство по издаване на общ административен акт. Община Ботевград предлага Общински съвет - Ботевград да вземе решение, с което да одобри Програма за изпълнение на национална програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Ботевград и План за действие към нея във връзка с чл. 40, ал. 3 от Закона за защита на животните, в изпълнение на чл. 1, т. 2 от Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма, финансиране и отчетност.

 

МОТИВИ:

1. Причини, които налагат приемането. 

Общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Ботевград и План за действие към нея се изготвят в изпълнение на чл. 40, ал. 3 от Закона за защита на животните. Програмата и Планът за действие следва са в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 40, ал. 2 от Закона за защита на животните - Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност.

Съгласно §1., т.12. от Допълнителните разпоредби към Закона за защита на животните "Овладяване на популацията" е научнообосновано регулиране на популацията на безстопанствените животни, което позволява контрол над броя им и цели освобождаването на улиците от тях“. През 2021 г. вече се дава официална дефиниция и на понятието „безстопанствено куче“. Тя е разписана в §1, т.1 от ДР към Наредба № 4 от 01.02.2021 г. на МЗХГ: „Безстопанствено куче“ е всяко изоставено, изгубено, родено на улицата или домашно куче, оставено на обществено място без надзор“. Популацията на безстопанствените кучета се състои от изоставени, изгубени, родени на улицата и домашни кучета, оставени на обществени места без надзор, които водят до рискове за населението, като се създава опасност от пренасяне на заразни и паразитни болести, нападения, ухапвания и предизвикване на пътнотранспортни произшествия, замърсяване на околната среда. Безстопанствените кучета създават дискомфорт, провокиран от шума и предизвикват страх сред гражданите. Причините за наличието на безстопанствени кучета са от различен характер. Едни от тях, свързани с обществеността, са липсата на популяризация на проблема с безстопанствените кучета и рисковете, които крие той, недостатъчната информираност на населението относно задълженията им при отглеждането на домашни кучета, ненасърчаване на отговорното отглеждане на кучетата и тяхната кастрация, слаба активност при осиновяването им от приюти. Други са свързани с поведението на собствениците на домашни кучета и включват безотговорно придобиване, отглеждане, размножаване и разпространение, безнадзорно извеждане и оставяне без контрол. Националната програма посочва и други причини за наличие на безстопанствени кучета - недобре преценени възможности за отглеждане на домашни любимци, които се пускат на улицата. В голямата си част собствениците на домашни кучета не изпълняват своите задължения при отглеждане на любимците си, като не са ги предоставяли на регистриран ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика за издаване на паспорт, ваксинация, обезпаразитяване и регистрация чрез поставяне на микрочип и въвеждане на данните в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Това е едно от основните задължения на собствениците при отглеждане на домашните кучета, което те не изпълняват. Друга група причини, изведена в Националната програма е свързана с дейността на развъдчиците на кучета и се състои в извършване на нерегламентирана продажба и затруднения от различен характер при осъществяването на контрол върху търговията и развъдната дейност с кучета.

 

2. Цели и задачи които се поставят. 

2.1. Цели:

Програмата има за цел установяване на дългосрочни и ефективни мерки, които ще доведат до овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Ботевград чрез:

- прилагане на механизмите за ефективен контрол и намаляване на популацията на безстопанствените кучета на територията на общината, предвидени в българското законодателство; 

- прилагане на механизмите за ефективен контрол на отглеждането, развъждането и търговията с кучета, предвидени в българското законодателство; 

- повишаване културата на отглеждане на домашни кучета и насърчаване на тяхната кастрация и регистрация.

2.2. Задачи:

- анализиране и набелязване на мерки за отстраняване на причините, водещи до възникване и увеличаване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Ботевград;

- идентификация, регистрация и въвеждане на данни за кучетата на територията на общината в Общински Електронен регистър на домашните кучета, отглеждани на територията на Община Ботевград;

- масова кастрация на безстопанствените кучета;

- стимулиране на кастрацията на домашни кучета; 

- стимулиране осиновяването на безстопанствени кучета; 

- повишаване на информираността и отговорността на гражданите при отглеждането на домашни кучета;

- засилване на обществения контрол и контрола на общинските органи при работата по овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Ботевград

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на проекта на Наредбата. 

Изпълнението на дейностите по програмата ще се финансира със средства от: 

- държавния бюджет; 

- общинския бюджет; 

- дарения от физически и юридически лица; 

- международни програми и проекти. 

 

Съгласно чл. 31 от Наредба № 4/01.02.2021 г., ежегодно Министерството на земеделието, храните и горите и общините предвиждат по бюджетите си средства за изпълнение на мерките и дейностите по Националната програма и по общинските програми за изпълнение на Националната програма. Средствата се предвиждат съгласно функциите на администрациите и изпълняваните дейности. 

 

Дарения на Общината за изпълнение на дейности по програмата ще могат да предоставят всички български и чуждестранни физически и юридически лица

 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива. 

В изпълнение на общинската програма и прилагане на заложените в нея мерки се очакват следните резултати: 

- намаляване на броя на безстопанствените кучета и установяване на траен контрол върху тяхната популация на територията на община Ботевград;

- намаляване на рисковете от разпространението на заболявания, пренасяни от безстопанствените кучета;

- увеличаване на информираността, отговорността и активността на гражданите при отглеждане на домашни кучета.

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

Предлаганият проект за Програма за изпълнение на национална програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Ботевград е изготвен в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с актовете на европейското законодателство.

ФОРМА НА УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ЧЛ. 66, АЛ. 1 И АЛ. 2, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕДНО ОТ АПК:

Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да входират в Центъра за информационно обслужване на гражданите, в сградата на община Ботевград, на адрес пл. „Освобождение“ №13 или на email адрес: obshtina@botevgrad.org, в едномесечен срок, считан от датата на оповестяване на уведомлението.

Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Ботевград на основание чл. 66, ал. 1, предложение последно от АПК.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за административен акт и с цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт в сградата на Общинска администрация на Община Ботевград или от публикуваното по-долу приложение.

 

Публикувано на 19.08.2022 г.

 

 

ИВАН ГАВАЛЮГОВ (п)*

Кмет на община Ботевград

 

* (п) Заличена информация на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на СЕС.

 

 

 

 

Списък от файлове
План за действие
Програма за изпълнение на Нац. програма за овладяване полулацията на безстоп. кучета на тер. на общ. Ботевград

Назад

Последни обяви

Prev Next