УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗОНИРАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. БОТЕВГРАД, В ЗАВИСИМОСТ ОТ РАЗПОЛОЖЕНИЕТО Й СПРЯМО СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ НА НАСЕЛЕНОТО МЯСТО

22 Юли 2022 Прочетена 179

На основание чл. 66 от Административно-процесуалния кодекс, уведомявам всички заинтересовани страни, че Община Ботевград открива производство по издаване на общ административен акт. Община Ботевград предлага Общински съвет - Ботевград да вземе решение, с което да одобри зониране на територията на гр. Ботевград, в зависимост от разположението й спрямо строителните граници на населеното място, по реда на чл. 6, ал. 7 от Приложение №2 към Закона за местните данъци и такси.

МОТИВИ:

1. Причини, които налагат приемането.

Към настоящия момент с Решение №217/27.11.2001 г. Общински съвет – Ботевград е одобрил зонирането на територията на гр. Ботевград, в зависимост от разположението й спрямо строителните граници на населеното място. Решението е свързано с формирането на основните характеристики на един имот при определянето на размера на местните данъци на територията на община Ботевград. Решението определя зоните описателно, съгласно улици, сгради, квартали и планове, но няма одобрен графичен материал към него. Предвид настъпили промени в плановете, както и за по-ясно и отчетливо очертание на отделните зони, предложението е да се приеме ново решение със съответна графична част.

2. Цели, които се поставят.

Съгласно чл. 6, ал. 7 от Приложение №2 от Закона за местните данъци и такси Границите на зоните в населените места и категориите на вилните зони се определят с решение на общинския съвет.“. В тази връзка и с оглед постигането на по-голяма яснота за обществеността е необходимо да се приеме решение със съответната графична част.

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на проекта на Наредбата.

Не са необходими допълнителни финансови средства с оглед прилагането на предлагания проект за промяна на обхвата на „синята зона“ в гр. Ботевград.

 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

По-голяма яснота и без противоречивост за обществеността относно зонирането на територията на гр. Ботевград, в зависимост от разположението й спрямо строителните граници на населеното място.

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганият проект за одобряване на зонирането на територията на гр. Ботевград, в зависимост от разположението й спрямо строителните граници на населеното място е изготвен в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с актовете на европейското законодателство.

Проект на Решение за одобряване на зонирането на територията на гр. Ботевград, в зависимост от разположението й спрямо строителните граници на населеното място:

1.      Отменя Решение №217/27.11.2001 г. на Общински съвет – Ботевград.

 

2.     Одобрява зонирането на територията на гр. Ботевград, в зависимост от разположението й спрямо строителните граници на населеното място както следва:

            I-ва зона :  Квартали 49, 62, 62а, 65,  75, 86с, 245 и части от квартали 63 и 76;

II-ра зона : Квартали 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 46, 47, 50, 52, 53, 54, 57, 59, 60, 61, 63а, 67, 68, 72, 73, 77, 81, 85, 86а, 86б, 87, 94, 104, 105, 106, 107, 108,109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 125 и части от квартали 43, 63 и 76;

III -та зона: квартали 1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 3, 4 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 34,35,43.44.55, 55а, 56, 58, 71, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 124, 125,126, 127, 128, 129, 13, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146,148, 149, 150, 153,155, 166, 168, 169, 170, 171, 172, 176, 177, 178, 181, 182, 183, 154, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 217, 225, 226,  232, 233, 234, 238, 239, 240, 242, 244, 249, 251 и част от 199;

IV -та зона: Квартали 1г, 70, 79, 80, 192, 194, 195, 197, 198, 202, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218219, 220, 221, 222, 223, 224, 229, 235, 236, 240, 241, 243 и част от 199,

съгласно графична част към настоящото уведомление – схема за определяне на границите на зоните спрямо строителните граници на населеното място – Приложение 1.

 

         3.  Възлага на Кмета на община Ботевград да организира извършването на произтичащите от горното решение процедури.

 

ФОРМА НА УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ЧЛ. 66, АЛ. 1 И АЛ. 2, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕДНО ОТ АПК:

Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да входират в Центъра за информационно обслужване на гражданите, в сградата на община Ботевград, на адрес пл. „Освобождение“ №13, в едномесечен срок, считан от датата на оповестяване на уведомлението.

Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Ботевград на основание чл. 66, ал. 1, предложение последно от АПК.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за административен акт и с цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт в сградата на Общинска администрация на Община Ботевград или от публикуваното по-долу приложение.

Публикувано на 22.07.2022 г.

 

ИВАН ГАВАЛЮГОВ       

Кмет на община Ботевград

Списък от файлове
Предложение за зониране на гр.Ботевград

Назад

Последни обяви

Prev Next