В А Ж Н О   С Ъ О Б Щ Е Н И Е

10 Юни 2022 Прочетена 87

I. На основание чл. 46, ал. 1 и 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ Ви съобщавамe, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираните територии в землищата на с. Трудовец и с. Врачеш, община Ботевград /обява в ДВ, бр. 43 от 10.06.2022 г /

В 30-дневен срок от обявяването в „Държавен вестник”, т.е. до 11.07.2022 г. вкл., заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по приетите материали и данни пред Службата по геодезия, картография и кадастър - Софийска област.

Справки могат да се правят:

- в сградата на СГКК-Софийска област, гр. София, ул. ,,Мусала” № 1, ет.3, всеки работен ден от 9.00 до 11.30ч. и от 14.00 до 16.00ч. 

-в сградата на кметство с. Трудовец – за територията на с. Трудовец

-в сградата на кметство с. Врачеш – за територията на с. Врачеш

-на сайта на АГКК – https://kais.cadastre.bg/bg/Map -  „слоеве“: „Неодобрени КККР“;

 

Възраженията могат да се подават:

- в сградата на СГКК-Софийска област, гр.София, ул. „Мусала“№1;

- в сградата на кметство с.Трудовец – за територията на с.Трудовец

- в сградата на кметство с.Врачеш – за територията на с.Врачеш

- на е-мейла на СГКК - Софийска област:

sofia.oblast@cadastre.bg

 

По този повод Ви уведомяваме:

1.Подаването на писмени искания и възражения не решава спорове за материално право между собственици на поземлени имоти.

2.Допуснати непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри се допълват и поправят по молба на заинтресуваното лице до СГКК след влизането в сила на заповедта за одобряване, като необходимите изменения се извършват по реда на поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.

3.Когато непълнотите и грешките в кадастралната карта и кадастралните  регистри  са свързани със спор за материално право, те се коригират от СГКК след решаването на спора по съдебен ред.

4.Материалите се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър - Софийска област и община Самоков, както и онлайн на сайта на АГКК – www.cadastre.bg – „НЕОДОБРЕНИ КККР“.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ВЪЗРАЖЕНИЯ:  до 11.07.2022 г. вкл.

 

II. Обнародвана е обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

АГКК съобщава, че започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в с. Трудовец и с. Врачеш, община Ботевград, област София. /обява в ДВ, бр. 43 от 10.06.2022 г/

Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (до 24.06.2022 г. вкл.) заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

 

СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - СОФИЙСКА ОБЛАСТ

 


Назад

Последни обяви

Prev Next