З А П О В Е Д №OA-632

19 Октомври 2023 Прочетена 160

З А П О В Е Д

                                                                                                                     

№OA-632

 

гр. Ботевград, 19.10.2023 г.

         

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 32, ал. 3 от Закона за опазване на селскистопанското имущество (ЗОСИ) 

 

О Т М Е Н Я М:

Заповед №ОА-590/29.09.2023 г. на За Кмета на община Ботевград.

 

Копие от всички издадени през 2023 г. разрешителни за сеч на основание чл. 32, ал. 3 от ЗОСИ да се изпратят в ДГС – Ботевград за сведение.

 

Контрол по настоящата заповед да се осъществява от Главен експерт – ООСиУО.

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица чрез обявяване на официалния сайт на Община Ботевград, разлепване на таблото за съобщения в ЦИОГ на общинска администрация и чрез връчване на екземпляр на Гл. експерт ООСиУО в общинска администрация – Ботевград.

 

БОРИС БОРИСОВ (п)*

За Кмет на община Ботевград

(съгласно Заповед №ОА-470/21.09.2023 г.)

 

(п)* заличена информация на осн. чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на СЕС.

Списък от файлове
Заповед

Назад

Последни обяви

Prev Next