З А П О В Е Д № OA-599/21.11.2022г. на кмета на Община Ботевград

21 Ноември 2022г. Прочетена 370

З А П О В Е Д

                                                                                                                     

№ OA-599

гр. Ботевград, 21.11.2022 г.

         

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 3, т. 2 и ал. 4 от Закона за водите, § 2, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Наредба №4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, чл. 4, ал. 1 и чл. 6 от Наредба №2 от 22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи и писмо от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – София област с вх. №5300-1154/17.11.2022 г., с което се предлага въвеждането на режим на водоползване в с. Липница и с. Елов дол, общ. Ботевград поради продължителното засушаване и намаляване на дебита на водоизточниците 

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1.Утвърждавам режимно водоснабдяване (режим на водоползване), както следва:

1.1.Един ден в седмицата, водата от резервоар „Ломето“ да се насочва/използва само за нуждите на живущите в с. Елов дол, по дати както следва:

23.11.2022 г.

01.12.2022 г.

07.12.2022 г.

15.12.2022 г.

21.12.2022 г.

29.12.2022 г.

 

2.Режимното водоподаване влиза в сила от деня на издаване на настоящата заповед.

 

3.Установения режим да се осъществява от служители на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – София област.

 

4.На основание чл. 60, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс се допуска предварително изпълнение на настоящата заповед. С предварителното изпълнение се защитават особено важни обществени интереси, а именно недопускане на криза с водоснабдяването на населението с. Липница и с. Елов дол, община Ботевград, поради продължаващото засушаване и намаляване дебита водоизточниците. 

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица чрез обявяване на официалния сайт на Община Ботевград, разлепване на таблото за съобщения в ЦИОГ на общинска администрация, изпращане на екземпляр на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – София област и на кметските наместници  на с. Липница и с. Елов дол за сведение и изпълнение.

 

 

ИВАН ГАВАЛЮГОВ (п)*

Кмет на община Ботевград

 

* (п) Заличена информация на

основание чл. 5 от Регламент (ЕС)

2016/679 на ЕП и на СЕС.

 

Списък от файлове
З А П О В Е Д № OA-599/21.11.2022 г.

Назад

Последни обяви

Prev Next