Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда, за срок от 10 години, на земеделски имоти – общинска собственост, находящи се в землището на с. Врачеш.

21 Септември 2022г.

Община Ботевград, на основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 31 и чл. 32 от НРПУРОИ, във връзка с Раздел ІІІ.Д. Описание на имотите, които общината има намерение да предостави под аренда, на Програма за управление и разпореждане с имоти -общинска собственост в Община Ботевград през 2022 г., приета с Решение №234/22.12.2021 г., актуализирана и допълнена с Решение №147/28.07.2022 г. на Общински съвет - Ботевград и Решение №171/01.09.2022 г. на Общински съвет – Ботевград за определяне начален размер на годишни арендни плащания:  

ОБЯВЯВА

публичен търг с  тайно  наддаване за отдаване под аренда, за срок от 10 (десет) години, на земеделски имоти – общинска собственост, находящи се в землището на с. Врачеш, представляващи:

 

Списък документи
Обява
Назад