Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост.

19 Януари 2023г.

Община Ботевград, на основание Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Ботевград през 2023 г., приета с Решение №263/22.12.2022 г. на Общински съвет - Ботевград и във връзка с Решение №261/25.10.2018 г. на Общински съвет - Ботевград за определяне на начална месечна наемна цена:

ОБЯВЯВА

публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 4 (четири) години, на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляваща: 

Две помещения, с обща площ от 28.00 кв.м., в южната част на II-ри надпартерен етаж на триетажна масивна административна сграда с партерен етаж /бивша сграда на „Родина-75И“/, част от самостоятелен обект с идентификатор 05815.302.734.1.8, находящ се в сграда с идентификатор 05815.302.734.1 по КК и КР на гр. Ботевград, находящ се в част от УПИ I в кв.49, по плана на гр. Ботевград, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 168.00 (сто шестдесет и осем) лева, без ДДС. Сделката е облагаема.

Кандидатите за участие в публичния търг могат да извършат оглед на имота, предмет на търга, от 13.30 ч. до 17.00 ч. всеки ден, като предварително заявят желанието си.

Кандидатите за участие в публичния търг с тайно наддаване внасят депозит за участие в размер на 300.00 (триста) лева,  по сметка на община Ботевград в „ИНВЕСТБАНК” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG89IORT80483393190100, BIC  IORTBGSF и подават заявление за участие в деловодството на общината, в срок до 17.30 часа на деня предхождащ търга. 

Освобождаването на депозита за участие в търга става по реда на чл. 90 от НРПУРОИ, само по банков път.

На основание чл. 79, ал. 3 от НРПУРОИ не се утвърждава тръжна документация за участие в търга, тъй като е за отдаване под наем.

Заявленията за участие в публичния търг с тайно наддаване се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на Общинска администрация – гр. Ботевград, поставени в голям запечатан непрозрачен плик, в срока посочен в обявлението. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция, телефон за връзка и пълното наименование на мястото – предмет на публичния търг.

Кандидатите прилагат в големия запечатан плик и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) следните документи: 

-  документ за внесен депозит;

- оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”. Същият се поставя в големия непрозрачен плик с изискуемите документи.

Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

Образци на заявления за участие и ценови оферти могат да се получат в стая №12 /втори етаж/ в сградата на Общинската администрация.

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 01.02.2023 г. от 11.00 часа в  зала „Христо Ботев” на Община Ботевград, пл. ”Освобождение” №13.

При необходимост, последващ публичен търг с тайно наддаване ще се проведе на   08.02.2023 г. от 11.00 часа, на същото място, при същите условия.

За справки и допълнителна информация: стая №12 в сградата на Община Ботевград и телефон: 0723/69-159.

Назад