Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – общинска собственост.

17 Ноември 2022г.

Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – общинска собственост.

 

Община Ботевград, на основание Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Ботевград през 2022 г., приета с Решение №234/22.12.2021 г. на Общински съвет – Ботевград, актуализирана и допълнена с Решение №192/29.09.2022 г. и във връзка с Решение №212/27.10.2022 г. на Общински съвет - Ботевград за определяне на начална тръжна месечна наемна цена:

ОБЯВЯВА

публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 4 (четири) години, на част от недвижим имот – публична общинска собственост: 

     - Обособена част, представляваща: магазин + бюфет, север – ляво, с площ от 26.50 кв.м., находящ се на кота 0.00 м. в многофункционална спортна сграда „Арена Ботевград“ (сграда с идентификатор 05815.305.493.1 по КК и КР на гр. Ботевград, със застроена площ от 4656 кв.м., предназначение: спортна сграда, база, построена през 2014 г., масивна конструкция, разположена в поземлен имот с идентификатор 05815.305.493), при начална тръжна месечна наемна цена на обособената част в размер на 300.00 (триста) лева, без ДДС и без консумативи. Сделката е облагаема.

 Кандидатите за участие в публичния търг могат да извършат оглед на имота, предмет на търга от 13.30 ч. до 17.00 ч. всеки ден, като предварително заявят желанието си пред директора на ОП „Балкан“.

   Кандидатите за участие в публичния търг с тайно наддаване внасят депозит за участие в размер на 1000.00 (хиляда) лева,  по сметка на община Ботевград в „ИНВЕСТБАНК” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG89IORT80483393190100, BIC  IORTBGSF и подават заявление за участие в деловодството на общината, в срок до 17.30 часа на деня предхождащ търга. 

   Освобождаването на депозита за участие в търга става по реда на чл. 90 от НРПУРОИ, само по банков път.

   На основание чл. 79, ал. 3 от НРПУРОИ не се утвърждава тръжна документация за участие в търга, тъй като е за отдаване под наем.

        Заявленията за участие в публичния търг с тайно наддаване се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на Общинска администрация – гр. Ботевград, поставени в голям запечатан непрозрачен плик в срока, посочен в обявлението. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция, телефон за връзка и пълното наименование на обекта - предмет на публичния търг. Запечатаните пликове се подават в срок до 17.30 ч. на деня, предхождащ търга.

         Кандидатите прилагат в големия запечатан плик оригинали или заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи: 

 - документ за внесен депозит;

 - оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”. Същият се поставя в големия непрозрачен плик с изискуемите документи. 

 Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

        Образци на заявления за участие и ценови оферти могат да се получат в стая №12 на втория етаж в сградата на Общинската администрация.

        Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 30.11.2022 г. от 11.00 часа в  зала „Христо Ботев” на Община Ботевград, пл. ”Освобождение” №13.

        При необходимост, последващ публичен търг с тайно наддаване ще се проведе на 07.12.2022 г. от 11.00 часа, на същото място при същите условия.

    За справки и допълнителна информация: стая №12 в сградата на Община Ботевград и телефон: 0723/69-159.

 

Назад