Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – общинска собственост

04 Май 2022

Община Ботевград, на основание Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Ботевград през 2022 г., приета с Решение №234/22.12.2021 г. на Общински съвет - Ботевград и във връзка с  Решение №68/31.03.2022 г. на Общински съвет - Ботевград за определяне на начална месечна наемна цена:

ОБЯВЯВА

публичен търг с  тайно  наддаване за отдаване под наем, за срок от 4 (четири) години,  на част от недвижим имот – общинска собственост:

      - Помещение с площ от 6.21 кв.м., представляващо част от І-ви приземен етаж на двуетажна масивна сграда /“Читалище” в с. Врачеш/, находяща се в УПИ ХХ, кв. 1 по регулационния план на с. Врачеш, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 50.00 (петдесет) лева, без ДДС.

Кандидатите за участие в публичния търг могат да извършат оглед на имота, предмет на търга от 13.30 ч. до 17.00 ч. всеки ден, като предварително заявят желанието си пред кмета на с. Врачеш.

Кандидатите за участие в публичния търг с тайно наддаване внасят депозит за участие в размер на 200.00 (двеста) лева, по сметка на Община Ботевград в „Инвестбанк” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG89IORT80483393190100, BIC  IORTBGSF и подават заявление за участие в деловодството на общината в срок до 17.30 часа на деня предхождащ търга. 

Освобождаването на депозита за участие в търга става по реда на чл. 90 от НРПУРОИ, само по банков път.

На основание чл. 79, ал. 3 от НРПУРОИ не се утвърждава тръжна документация, тъй като търга е за отдаване под наем.

Заявленията за участие в публичния търг с тайно наддаване се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на Общинска администрация – Ботевград, поставени в голям запечатан непрозрачен плик в срока, посочен в обявлението. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция, телефон за връзка и пълното наименование на обекта - предмет на публичния търг.

            Кандидатите прилагат в големия запечатан плик оригинали или заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи: 

         -  документ за внесен депозит;

         - оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан „Ценова оферта”.

       Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

           Образци на заявление за участие и ценова оферта могат да се получат в стая №12 на втория етаж в сградата на Общинската администрация.

           Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 19.05.2022 г. от 11.00 часа в  зала „Христо Ботев” на първия етаж на Община Ботевград, пл. ”Освобождение” №13.

           При необходимост, последващ публичен търг с тайно наддаване ще се проведе на   26.05.2022 г.  от 11.00 часа, на същото място при същите условия.

           За справки и допълнителна информация: стая №12 в сградата на Община Ботевград и телефон: 0723/69-159

 

Назад