Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – общинска собственост

13 Октомври 2023

Община Ботевград, на основание чл. 14, ал 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 20 и чл. 79 от НРПУРОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Ботевград през 2023 г., приета с Решение №263/22.12.2022 г. на Общински съвет - Ботевград и във връзка с Решение №124/15.05.2019 г. на Общински съвет - Ботевград за определяне на начални тръжни месечни наемни цени:  

ОБЯВЯВА

публичен търг с  тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 4 (четири) години, на част от недвижим имот – общинска собственост, за разполагане на преместваем търговски обект (без заведение за хранене и развлечение и без консумация на място в търговския обект на храни и напитки), представляващ:

- Терен №6, с размери 4.00 м. х 6.00 м. и площ - 24 кв. м., в поземлен имот с идентификатор: 05815.302.16 по КК и КР на гр. Ботевград, с адрес: гр. Ботевград, п.к. 2140, ул. „Плиска“, УПИ I, кв. 2а по регулационния план на гр. Ботевград (пред бл.14 в ж.к. „Саранск“), при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 60.00 (шестдесет) лева, без ДДС. Сделката е облагаема. 

Кандидатите за участие в публичния търг с тайно наддаване внасят депозит за участие в размер на 250.00 (двеста и петдесет) лева по сметка на Община Ботевград в „ТЕКСИМ БАНК“ АД, IBAN BG11 TEXI 9545 3308 1448 00, BIC TEXIBGSF и подават заявление за участие в деловодството на общината, в срок до 17.30 ч. на деня предхождащ търга.  

Освобождаването на депозита за участие в търга става по реда на чл. 90 от НРПУРОИ, само по банков път.

На основание чл. 79, ал. 3 от НРПУРОИ не се утвърждава тръжна документация, тъй като търга е за отдаване под наем.

Заявленията за участие в публичния търг с тайно наддаване се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на Общинска администрация – гр. Ботевград, поставени в голям, запечатан, непрозрачен плик, в срока посочен в обявлението. Върху пликовете се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция, телефон за връзка и пълното наименование на обекта - предмет на публичния търг. Запечатените пликове се подават в срок до 17.30 ч. на деня предхождащ търга.

Кандидатите прилагат в големия запечатан плик и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) следните документи: 

-  документ за внесен депозит;

- оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”.

Непредставянето на който и да е от посочените по-горе документи е основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга. 

Образци на заявления за участие и ценови оферти могат да се получат в стая №12 /II-ри етаж/ на Общинска администрация на Община Ботевград.

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 25.10.2023 г. от 11.00 часа в стая №12 /II-ри надпартерен етаж/ на Община Ботевград, пл. „Освобождение” №13.

При необходимост, последващ публичен търг с тайно наддаване ще се проведе на 01.11.2023 г. от 11.00 часа, на същото място, при същите условия.

За справки и допълнителна информация: стая №12 в сградата на Община Ботевград и телефон: 0723/69-159.

 

Назад