Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот – общинска собственост.

20 Юли 2023г.

Община Ботевград, на основание Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Ботевград през 2023 г., приета с Решение №263/22.12.2022 г. на Общински съвет - Ботевград и във връзка с Решение №164/29.06.2023 г. на Общински съвет – Ботевград за определяне на начална тръжна месечна наемна цена:

ОБЯВЯВА

публичен търг с тайно  наддаване за отдаване под наем, за срок от 4 (четири) години, на части от недвижим имот – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми увеселителни обекти (детски колички), представляващи:

- 3 бр. терени, с обща площ от 8 кв.м., за поставяне на увеселителни обекти (детски колички) в поземлен имот 05815.304.1588 по КК и КР на гр. Ботевград (до сладкарница „Мики Маус“), при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 104.00 (сто и четири) лева, без ДДС. Сделката е облагаема.

Кандидатите за участие в публичния търг с тайно наддаване внасят депозит за участие в размер на 500.00 (петстотин) лева, по сметка на Община Ботевград в „ТЕКСИМ БАНК“ АД, IBAN BG11 TEXI 9545 3308 1448 00, BIC TEXIBGSF и подават заявление за участие в деловодството на общината, в срок до 17.30 ч. на деня предхождащ търга.

Освобождаването на депозита за участие в търга става по реда на чл. 90 от НРПУРОИ, само по банков път.

На основание чл. 79, ал. 3 от НРПУРОИ не се утвърждава тръжна документация, тъй като търга е за отдаване под наем.

При сключване на договор, спечелилите търга се задължават да реализират обезопасяване /ударопоглъщаща настилка/ на терена, върху който ще се разположат преместваемите увеселителни обекти /детски колички/, както и обезопасяване на захранващите ел. кабели. 

Заявленията за участие в публичните търгове с тайно наддаване се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на Общинска администрация – Ботевград, поставени в голям, запечатан, непрозрачен плик в срока, посочен в обявлението. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция, телефон за връзка и пълното наименование на обекта - предмет на публичния търг.

Кандидатите прилагат в големия запечатан плик и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) следните документи: 

-  документ за внесен депозит;

- оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”.

Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

Образци на заявления за участие и ценови оферти могат да се получат в стая №12 на втория етаж на Общинска администрация на Община Ботевград.

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 10.08.2023 г. от 11.00 часа в зала „Христо Ботев”, партерен етаж на Община Ботевград, пл. ”Освобождение” №13.

При необходимост, последващ публичен търг с тайно наддаване ще се проведе на   17.08.2023 г. от 11.00 часа, на същото място, при същите условия.

За справки и допълнителна информация: стая №12 в сградата на Община Ботевград и телефон: 0723/69-159.

 

Назад