Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение, част от недвижим имот – общинска собственост

14 Януари 2020

Община Ботевград на основание  чл.14, ал 2,  от Закона за  общинска собственост и чл. 79 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2020 г., приета с Решение №27/ 19.12.2019 г. на Общински съвет Ботевград и във връзка с  Решение №84/ 28.03.2019 г. на Общински съвет – Ботевград за определяне начална тръжна месечна наемна цена

ОБЯВЯВА

публичен търг с  тайно  наддаване за отдаване под наем, за срок от 4 (четири) години на част от недвижим имот -  общинска собственост:

- помещение с полезна площ от 48.00 кв.м., находящо се на ІІ-ри етаж на сграда с идентификатор 05815.301.173.1 по КК и КР на гр. Ботевград (Автогара Ботевград), построена в УПИ І в кв. 198 по регулационния план на с. Ботевград, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 250.00 (двеста и петдесет) лева, без ДДС.

Кандидатите за участие в публичния търг могат да извършат оглед на имота, предмет на търга от 13.30 до 17.00 ч. всеки ден, като предварително заявят желанието си в отдел „Икономически дейности и общинска собственост”.

Кандидатите за участие в публичният търг с тайно наддаване внасят  депозит в размер на 200.00 (двеста) лева  сметка на община Ботевград в  „Първа инвестиционна банка” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG58FINV91503304348314, BIC  FINVBGSF и подават заявление за участие  в деловодството на общината,  в срок до 17,30 часа на деня предхождащ търга.

Освобождаването на депозита за участие в търга става по реда на чл. 90 от НРПУОИ само по банков път.
Към заявленията кандидатите прилагат в запечатан голям, непрозрачен плик оригинали или заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи:
-  квитанция за внесен депозит;
- пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва в търга чрез пълномощник;
- Оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”.

Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 31.01.2020 г. от 11.00 часа в  зала „Стамен Панчев” на Община Ботевград, пл.”Освобождение”№13

При необходимост, последващ публичен търг с тайно наддаване ще се  проведе на   07.02.2020 г.    от 11,00 часа на същото място при същите условия.

За справки и допълнителна информация: стая № 45 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723 / 69-141, 0723 / 69-159

Назад