Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на рекламни площи – общинска собственост

30 Август 2022г.

Община Ботевград на основание чл.14, ал 2, ал. 3, ал. 7 и ал. 8 от Закона за  общинска собственост и  чл. 17, ал. 1 и ал. 3 и чл. 79 от НРПУРОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2021 г., приета с Решение №279/ 30.12.2020 г. на Общински съвет Ботевград актуализирана и допълнена с Решение №149/ 29.07.2021 г. и във връзка с  Решение №183/ 30.09.2021 г. на Общински съвет Ботевград за определяне начални тръжни месечни наемни цени:  

ОБЯВЯВА

публични търгове  с  тайно  наддаване за отдаване под наем, за срок от 1 (една) години,  следните рекламни площи – общинска собственост:

          Рекламни площи върху 18 броя автобусни спирки за поставяне на материали с рекламна цел, както следва:

        - 4 бр. спирки на бул. „Цар Освободител“ – 2 бр. на влизане в града от към с. Трудовец, 2 бр. на кръстовището с ул. „Божко Божилов“ и ул. „Хан Аспарух“.

        - 2 бр. спирки на ул. „Славейков“ – при моста на канала.

        - 1 бр. спирка на Т-образното кръстовище на бул. „Цар Освободител“, ул. „Славейков“ и ул. „Патриарх Евтимий“.

- 2 бр. спирки на ул. „Плиска“ – в ж. к. „Саранск“.

- 1 бр. спирка на ул. „Патриарх Евтимий“ – в ж. к. „Саранск“.

- 1 бр. спирка на ул. „Илия Стоянов“ – в ж. к. „Васил Левски“.

        - 1 бр. спирка на бул. „България“ – срещу градски парк.

        - 1 бр. спирка на ул. „Стара планина“ – при ТПГ „Стамен Панчев“.

- 2 бр. спирки на ул. „Асен Златаров“ – във в. з. „Зелин“.

        - 2 бр. спирки на ул. „Цар Освободител“  – в с. Трудовец.

        - 1 бр. спирка ул. „Цар Освободител“ – в с. Трудовец (спирка „Габър“).

         Рекламната площ, която се отдава под наем на всяка автобусна спирка е в размер на 3.556 кв. м., при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 80.00 (осемдесет) лв. без ДДС, или обща начална месечна наемна цена в размер на 1 440.00 лв. без ДДС. Сделката е облагаема. 

          Кандидатите за участие в публичният търг с тайно наддаване внасят  депозит за участие в размер на 1 800.00 (хиляда и осемстотин) лева по сметка на Община Ботевград в  „ИНВЕСТБАНК” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG89IORT 8048 3393 1901 00, BIC  IORTBGSF  в срок до 17.30 ч. на деня предхождащ търга.  

          Освобождаването на депозита на неспечелилите участници  в търга става по реда на чл. 90 от НРПУРОИ само по банков път.

           Заявленията за участие в публичният търг с тайно наддаване (по образец) се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на общинска администрация - Ботевград поставени в голям, запечатан, непрозрачен плик в срока, посочен в обявлението. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция и пълното наименование на обекта - предмет на публичния търг.

          Кандидатите прилагат в големия запечатан плик оригинали или заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи: 

           - документ за внесен депозит;

         - Оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”.

             Не представянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга. 

          Образци на заявления за участие и ценови оферти могат да се получат в стая №12 на       

втория етаж в сградата на Общинската администрация.

           Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 16.09.2022 г. от 11.00 часа в  зала „Христо Ботев”, партерен етаж на Община Ботевград, пл.”Освобождение”№13

           При необходимост, последващ публичен търг с тайно наддаване ще се  проведе на   23.09.2022 г.    от 11.00 часа на същото място при същите условия.

           За справки и допълнителна информация: стая №12 в сградата на Община Ботевград и телефон : 0723 / 69-159.

 

Назад