Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен, част от имот – публична общинска собственост

26 Март 2020

Община Ботевград на основание чл.14, ал 2,  от Закона за  общинска собственост и  чл. 14, ал. 2 и ал. 3 и 79 от НРПУОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2020 г., приета с Решение №27/ 19.12.2019 г. на Общински съвет Ботевград и във връзка с  Решение №42/ 27.02.2020 г. на Общински съвет Ботевград за определяне начална тръжна месечна наемна цена:

ОБЯВЯВА

публичен търг с  тайно  наддаване за отдаване под наем, за периода 01.04.2020 г. – 30.09.2020 г,  на част от недвижими имот – публична общинска собственост, представляваща:

- Терен с площ от 150 кв.м. в кв. 53 по регулационния план на с. Боженица, отреден за озеленяване и водни площи, местност „Скока”, до каменния мост на р. Бебреш, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 300.00 (триста) лева.

Кандидатите за участие в публичният търг с тайно наддаване внасят  депозит за участие в размер на 50.00 (петдесет) лева по сметка на Община Ботевград в  „Първа инвестиционна банка” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG58FINV91503304348314, BIC  FINVBGSF в срок до 17.30 ч. на деня предхождащ търга.        

Освобождаването на депозита за участие в търга става по реда на чл. 90 от НРПУОИ само по банков път.
Заявленията за участие в публичният търг с тайно наддаване се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на общинска администрация – Ботевград, поставени в голям, запечатан, непрозрачен плик в срока, посочен в обявлението. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция и пълното наименование на обекта - предмет на публичния търг.

Кандидатите прилагат в големия запечатан плик оригинали или заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи:
- документ за внесен депозит;
- Оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”. Същият се поставя в големия непрозрачен плик с изискуемите документи.

Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търговете.

Образци на заявления за участие и ценови оферти могат да се получат в стая №12 на  
втория етаж в сградата на Общинската администрация.

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 08.04.2020 г. от 11.00 часа в  зала „Стамен Панчев” на първи етаж на Община Ботевград, пл.”Освобождение”№13

При необходимост, последващ публичен търг с тайно наддаване ще се  проведе на   15.04.2020г.    от 11,00 часа на същото място при същите условия.

За справки и допълнителна информация: стая №12 в сградата на Община Ботевград и телефон : 0723 / 69-159.

Назад